Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77406

Hankkeen nimi: Rekova Oy kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REKOVA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2950475-5

Jakeluosoite: Latvatie 16 M

Puhelinnumero: +358504360963

Postinumero: 02710

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Albrecht Fiona

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: fionaalbrecht(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504360963

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa Rekova Oy toteuttaa kansainvälisen skaalautumisen käynnistämistä varten tarvittavia toimenpiteitä. Hankkeessa keskitytään keräämään tarvittavia taustatietoja valituista kohdemarkkinoista, tekemään asiakaskartoituksia ja suunnittelemaan yrityksen sisäisiä prosesseja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leppävaarankatu 3-9

Postinumero: 02600

Postitoimipaikka: ESPOO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole ollut tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa, esimerkiksi uusia työtekijöitä palkattaessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Tuotteen valmistetaan ekologisista ja kierrätysmateriaaleista, tukien luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
tuotteet ovat hiilidioksidipäästökompensoituja, vähentäen ilmastonmuutoksen vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa Rekova Oy toteutti kansainvälisen skaalautumisen käynnistämistä varten tarvittavia toimenpiteitä. Hankkeessa keskityttiin keräämään tarvittavia taustatietoja valituista kohdemarkkinoista, tekemään markkinatutkimusta, konseptointia ja strategiakehitystä. Demografisten tekijöiden perusteella hankkeen kohdemarkkinaksi valikoitui lopulta Ruotsi ja Iso-Britannia. Hankkeessa toteutettiin markkinatutkimus ja kilpailija-analyysi Ruotsin ja Iso-Britannian ekologisten toimistotarvikkeiden markkinasta sekä kuluttajien ja yritysten asiakastarpeista. Lisäksi hankkeessa kehitettiin yrityksen brändi-ilmettä, kansainvälistymisstrategiaa, viestintä- ja myyntikonsepteja. Hankkeessa saavutettiin huomattava strateginen ymmärrys kohdemarkkinoista ja kilpailuasetelmasta sekä riittävä kartoitus liiketoimintamahdollisuuksista. Tulosten perusteella yrityksen tarjoamille tuotteille on tarvetta, mutta ei riittävää kysyntää kansainvälisillä markkinoilla ja yritys jää seuraamaan markkinoiden kehitystä lähitulevaisuudessa.