Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77415

Hankkeen nimi: Quarken Quattro

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.12.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: QUARKEN BOATS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3177584-5

Jakeluosoite: Patamäentie 16

Puhelinnumero: +358500406405

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.quarken.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sundberg Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antero.sundberg(at)outlook.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500406405

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa seuraavan sukupolven modulaarisuuteen perustuva perämoottorivenemallisto, joka vastaa vaativan veneilijän tarpeisiin ja on markkinoitavissa kaikilla tärkeillä markkina-alueilla, kuten Manner- ja Etelä Euroopassa, Lähi-Idässä sekä Pohjois-Amerikan markkinoilla, mutta myös Skandinaviassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 525 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 514 049

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 525 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 570 374

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrittäjäntie 25

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Aikapuolan vuoksi tämä on jäänyt huomioimatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Luonnollisesti sukupuolinäkökulma tulee huomioiduksi, kun haemme parhaat tekijät oikeille paikoilleen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on luoda kannattavaa liiketoimintaa. Se luo mahdollisuuden myös tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
hankkeemme yhtenä päätavoitteena on elinkaaren pidentäminen ja jakamistalouden tukeminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeemme tähtää veneiden yhteiskäyttöön, jolloin useampi veneilijä voi hyödyntää pienempää määrää tuotettuja veneitä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tätä emme ole arvioineet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tätä emme ole arvioineet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tätä emme ole arvioineet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Tutkimme yhdessä Fortum Waste systemsin kanssa mahdollisuuksia jätteiden parempaan hyödynnettävyyteen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Pyrimme huomioimaan nämä tuotannon suunnittelussa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Luomme liiketoimintaa paikalliselle veneklusterille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa alan innovatiivisimmat hankkeet yhteiskäyttöalustan rakentamiseksi, joka tukee jakamistaloutta. ( nämä hankkeet BF:n hakemuksen piirissä )
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei nähdäksemme vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Luomme työpaikkoja ja näin myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Toimimme tasa-arvoa edistäen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Noudatamme toiminnassamme yhdenvartaisuusperiaatteita.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Haemme tähän osaamista ulkopuolisilta toimijoilta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Quarken Boats Oy:n kehityshanke Ely:n kanssa on ollut osaltaan ratkaisevassa roolissa, kun on luotu uusi konsepti, jonka päämarkkina on viennissä. Markkina on ottanut uuden tuotteen ja sen erityispiirteet hyvin vastaan. Tuotteen myynnistä 90 % menee vientiin.