Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77420

Hankkeen nimi: Tietoturvan pelikirjat

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BADRAP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2846254-9

Jakeluosoite: Teknologiantie 18 B

Puhelinnumero: +358401485100

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: https://badrap.io

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kortti Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hkortti(at)badrap.io

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405873500

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Monet modernit suuryritysten tietoturvaratkaisut varoittavat tietoturvaongelmista, joita yrityksen tietoturvatiimit tai ulkoistetut kumppanit ratkovat. Pienemmät yritykset ovat tiukemmin resursoitu, eikä niiltä löydy erillistä tietoturvatiimiä, tai varaa hankkia kalliita ulkoistuspalveluita. Tämä hanke tuotteistaa ja automatisoi ratkaisuja tyypillisiin tietoturvaongelmiin, sekä kerää markkinapalautetta erilaisten pelikirjojen ja automatisointien tarpeesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 158 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 183

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 158 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 143 183

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiantie 18 B

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolineutraali toimiala
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolineutraali toimiala
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolineutraali toimiala

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Badrap Oy luo liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille pienemmille tietoturva-osaajille sekä ohjelmistokehittäjille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Badrap Oy yhdistää tietoturva-avun tarvitsijat ja paikallista sekä etäapua tarjoavat toimijat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hyvällä tietoturvalla on yhä suurempi vaikutus ihmisten ja heidän perheidensä hyvinvointiin. Tietoturvaloukkausten ehkäisy edistää merkittävästi hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Badrap Oy demokratisoi tietoturvapalveluiden saatavuutta tuomalla toistaiseksi harvojen saatavilla olevia tietoturvapalveluita kaikille ymmärrettävässä muodossa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja tuotteistettiin tietoturvan pelikirjojen konsepti sekä pelikirjatuotteita yritysten tarpeisiin. Hanke osoitti, että tietoturvan pelikirjojen avulla kaikenkokoiset yritykset suoriutuvat tietoturvarutiineistaan helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Automaatio, verkkopalvelualusta, asiantuntijoiden tuki sekä älykkäät suositukset tukevat pelikirjojen suorittamista ja auttavat yrityksiä korjaamaan löytämänsä ongelmat.