Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77421

Hankkeen nimi: Evon Luonnon ekologisen lähimatkailukonseptin kehittäminen ja kansainvälistäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.4.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EVON LUONTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2540397-3

Jakeluosoite: Hausjärventie 252

Puhelinnumero: 040 417 3627

Postinumero: 14200

Postitoimipaikka: TURENKI

WWW-osoite: www.evonluonto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järvinen Kaj

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)evonluonto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 417 3627

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Edistetään vähähiilisyyttä, lähimatkailua, oppilaitosyhteistyötä ja palvelujen digitaalisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 999

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Janakkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hausjärventie 252

Postinumero: 14200

Postitoimipaikka: TURENKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tämä analyysi on tehty osana edellistä hanketta (HÄMELY/0133/05.02.09/2019).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tarvittava henkilöstö ja alihankkijat valitaan osaamisen, ei sukupuolen, perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvonäkökohdat otetaan huomioon kaikessa hanketekemisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 4
Kehitetään ekologisesti kestäviä matkailutuotteita ja parannetaan tilojen käyttöastetta. Laaditaan esiselvitys alueellisesta ympäristöyhteistyöstä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hanke toimii ympäristöystävällisen lähimatkailun (Suomi ja Pohjois-Eurooppa) edistäjänä ja tarjoaa vaihtoehdon kaukolomailulle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 5
Hanke lisää asiakkaiden ja henkilökunnan ympäristötietoisuutta. Myös toiminta-alueiden yhteistyötahojen ympäristötietoisuus lisääntyy. Osassa 5 kartoitetaan myös yrityksen toiminta-alueilla oleviin tai niille kaavailtuihin luonnonsuojelualueisiin liittyvät pitkän aikavälin yhteistyömahdollisuudet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Tuotekonsepteihin sisällytetään ympäristövaatimukset. Esiselvityshankkeella vaikutetaan pitkällä tähtäimellä myös toiminta-alueen ympäristöasioihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Tuotekonsepteihin kuuluu myös ohjeistus syntyvien jätteiden käsittelystä. Esiselvitysosiossa tutkitaan myös mm. mahdollisuutta alueellisten keräyspisteiden rakentamiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Digitaalisten palvelujen konseptoinnissa painotetaan myös uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä IT-palveluntuottajia. Oheistuotteiksi konseptoitavat sähköautojen latauspisteet majoituskohteissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 4
Konseptoinnissa suositaan paikallisia alihankkijoita ja ohjeistetaan nämä toimimaan ympäristövastuullisesti. Edistetään paikallista ja alueellista matkailuyritysten yhteistyötä uusien asiakkaiden saamiseksi toimialueellemme Kanta-Hämeeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen kaikki osat tähtäävät juuri tällaisten palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 6 2
Oheistuotteiden konseptoinnissa yhtenä osana mm. ekologiset kimppakyydit sekä oheispalveluiksi tuotteistettavat sähköajoneuvojen latauspisteet majoituskohteissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Hanke antaa yrittäjille ja alihankkijoille uutta uskoa tulevaan koronapandemian jälkeen. Oppilaitosyhteistyöosiolla pyritään uusien työpaikkojen ja nuorten yrittäjien alihankintayritysten syntyyn pitkällä tähtäimellä.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Ei miesten eikä naisten töitä erikseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Hanke lisää kansainvälisyyttä ja kulttuurien vuorovaikutusta. Otetaan vahvasti huomioon myös maahanmuuttajien työllistyminen.
Kulttuuriympäristö 5 6
Evon Luonto vaalii kantahämäläistä kulttuuriympäristöä saneeraamalla vanhoja kiinteistöjä. Hankkeessa edistetään tällaisen kulttuuriympäristön kestävää hyödyntämistä matkailukäytössä. Luontoarvot ja kestävä kehitys otetaan huomioon hanketekemisessä.
Ympäristöosaaminen 6 9
Hankkeen yhtenä päätavoitteena on kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden teemojen edistäminen. Alihankkijoiden, henkilökunnan ja alueellisten sidosryhmien ympäristöosaaminen lisääntyy. Ympäristöosaamista tuodaan uudelle sukupolvelle myös hankkeeseen sisältyvän oppilaitosyhteistyön kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nyt päättynyt vastasi nimensä "Evon Luonnon ekologisen lähimatkailukonseptin kehittäminen ja kansainvälistäminen" mukaisiin teemoihin. Yrityksemme omarauhaista lähimatkailukonseptia kehitettiin mm. monipuolisella vähähiilisten lisäpalvelujen konseptoinnilla ja sen myyntiä ja hallinnointia auttavilla digitaalisten toimintamallien kehittämisellä ja pilotoinnilla. Aiemmissa hankkeissamme toteutettuja kestävän kehityksen toimintamalleja kehitettiin ja syvennettiin mm. kehittämällä yhteisiä toimintamalleja toiminta-alueidemme muiden toimijoiden kanssa sekä perehtymällä omistamiemme arvokkaiden luontoalueiden mahdolliseen suojeluun Metso-ohjelman piirissä. Kansainvälisten asiakkaiden huomiointi kaikessa tekemisessämme kulki kantavana ohjenuorana kaikissa konseptiimme liittyvissä asioissa. Lisäksi hankkeen lopussa avautuneet kontaktit Baltian suuntaan poikivat mielenkiintoisen mahdollisuuden laajentaa majoituskonseptiamme myös Suomenlahden eteläpuolelle.