Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77428

Hankkeen nimi: Smart Water 2.0 - kehittämishanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: 044 785 70 06

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Patryk Wójtowicz

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: patryk.wojtowicz(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 55 64

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid-19 koronaviruspandemia paljasti modernien talouksien heikkoudet ja alleviivasi tarpeen progressiiviselle teolliselle digitalisaatiolle, etäyhteyksille ja -ohjaukselle, sekä virtuaaliselle liikkuvuudelle yli toimialarajojen. Pandemian lisäksi vesihuoltosektori kohtaa tänä päivänä kasvavia haasteita vuosia kestäneiden alimittaisten investointien vuoksi (korjausvelka). Tämä muodostaa haasteen sekä veden laadun hallinnalle, että vanhenevan verkostoinfran ylläpidolle. Muun muassa vuotojen määrän ja vedenlaatupoikkeamien odotetaan lisääntyvän merkittävästi vedenjakeluinfran ikääntyessä. Nämä ilmiöt voivat johtaa juomaveden kontaminoitumiseen ja muihin poikkeustilanteisiin, jotka eivät vain hukkaa arvokasta vettä, vaan voivat myös uhata ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Yhtenä ratkaisuna näihin ongelmiin pidetään älykkäiden vesihuollon järjestelmien (Smart Water Solutions) kehittämistä ja laajamittaista käyttöönottoa osana vesihuoltosektorin digitalisaatiota. Näitä sovelluksia kehitetään muun muassa vesihuoltoinfran reaaliaikaisen monitoroinnin ja hallinnan työkaluiksi.

Smart Water 2.0 -kehittämishankkeessa pyritään vastaamaan Pohjois-Savon Uuden Kasvun Suunnitelmaan 2020-2022 erityisesti vahvistamalla Pohjois-Savon kasvavaa roolia älykkäiden vesiteknologian sovellusten (Smart Water Solutions) kehittämisympäristönä liittyen Vesiteknologiasta liiketoimintaan ohjelmisto-, äly- ja säätötekniikassa -painotukseen. Samalla vahvistetaan EU:n Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteutumista käytäntöön. Smart Water 2.0 hanke-esitys lisää Kuopion ja Pohjois-Savon alueen älykkään vesitekniikan erikoistumista (Smart Specialisation, Smart Water Territories-yhteistyö) tukien uusien innovaatioiden tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia Smart Water –sektorille edistäen samalla yritysten laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen kehitystä laaja-alaisesti vesihuoltosektorille.

Smart Water 2.0 –hankkeessa luodaan täyden mittakaavan aluemittausjärjestelmä (SuperDMA; District Monitoring Area) Savilahden alueelle tarvittavine sensoreineen sekä tiedonsiirtoratkaisuineen. Muodostettava aluemittausjärjestelmä (SuperDMA) palvelee tutkimus- ja tuotekehitystyön alustana kehitettäessä uusia älykkäisiin teknologioihin perustuvia innovaatioita vesihuoltosektorille. Kehittämisympäristössä hyödynnetään viimeisintä tiedonsiirtoteknologiaa sekä kyberturvallisuuden järjestelmiä sen toteutuksessa. Hankkeessa perustettava SuperDMA-alue tulee muodostamaan ainutlaatuisen kokeellisen tutkimus- ja kehitysalustan uusille älykkäille teknologioille todellisessa käyttöympäristössä.

Lisäksi hankkeessa modernisoidaan Savonia-ammattikorkeakoulun vesilaboratorion pilot-mittakaavan vesijohtoverkosto-simulaattorin automaatiojärjestelmät vastaamaan uusien teknologioiden kehittämistarpeisiin ajanmukaisella tavalla. Tämä uudistus mahdollistaa myös laboratorio-mittakaavan koeympäristön integroimisen yhteen kentälle perustettavan täyden mittakaavan SuperDMA-koealustan kanssa. Samalla panostetaan järjestelmien virtualisointiin sekä etäkäyttöisyyteen mahdollistaen kokeellisen yhteistyön toteutuksen jatkossa myös aikaan ja paikkaan sitomattomasti. Nämä ominaisuudet mahdollistavat yhteistyön toteutuksen entistä tehokkaammin kansainvälisten vesialan tutkimuskeskittymien sekä kv-veturiyritysten kanssa vähentäen osaltaan myös tarvetta matkustamiseen. Hanke tukeutuu toiminnassaan Pohjois-Savon Digicenteriin, joka on S3P Digitaalisen innovaatiohubin jäsen.

Hankkeen lopputuloksena syntyy ainutlaatuinen kehittämisympäristö (SuperDMA) älykkäiden vesihuollon ratkaisuiden (Smart Water Solutions) tutkimiseen ja kehittämiseen todellisessa käyttöympäristössä. Kehittämisympäristössä hyödynnetään viimeisintä teknologiaa ja tiedonsiirtoratkaisuja ja se mahdollistaa virtualisaation ja etäkäyttöisyyden hyödyntämisen järjestelmien operoinnissa ja niiden edelleen kehittämisessä. Yhteistyöyritykset ja tutkimuslaitokset voivat jatkossa laajasti kehittää ja testata vesihuoltosektorille kehitettäviä älykkäitä järjestelmiä ja kyberturvallisuustuotteitaan tässä innovaatioympäristössä. Toimenpiteet vahvistavat merkittävästi Kuopio Water Clusterin osaamista ja kyvykkyyttä älykkäiden vesihuollon ratkaisuiden kehittäjänä luoden toiminnalle uskottavuutta myös kv-kentässä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti vesihuoltosektorilla toimivat yritykset, vesilaitokset, sekä uusia innovaatioita alalle kehittävät startup-yritykset, pk-yritykset sekä suuret veturiyritykset.

Lisäksi hankkeen kohderyhmää ovat Kuopion tiedepuiston TKI-yhteisö (Kuopio Water Cluster ml. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus (Luke)), Digicenter NS ja BusinessCenter, alan opiskelijat ja valvovat viranomaistahot. Projekti on läheisessä yhteistyössä Datajalostamo-projektiin ja linjassa tulevan Smart City Kuopion kanssa. Hankkeessa hyödynnetään toimijoiden jo olemassa olevia yhteyksiä kansallisiin vesialan toimijoihin mm. menetelmäkehityksessä sekä vesihuoltosektorin digitalisaation edistämisessä. Yhteistyötä jatketaan käynnissä olevien projektien sekä uusien tulevien yhteishankkeiden osalta.

Lisäksi hankkeen puitteissa vahvistetaan yhteistyön edellytyksiä muihin kansallisiin vesiosaamiskeskittymiin, kuten Ouluun, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ja sen Mikkelin toimipisteeseen, Aalto-yliopistoon, Vesi- ja viemärilaitosyhdistykseen (VVY), sekä Finnish Water Forumiin. Hankkeen puitteissa pyritään osaltaan edistämään vesialan toimijoitten profiloitumista entistä selkeämmin omiin vahvuusalueisiinsa (Smart Specialisation Platform - S3P Water Smart Territories).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hanke kohdistuu maakunnan asukkaiden, ja käyttöveden laadusta riippuvaisten elintarvikeyritysten ja vastaavien toimijoiden hyödyksi. Maakunta saa valtakunnallista näkyvyyttä vesiosaamisesta ja alueen vetovoima kasvaa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten osalta. Lisäksi hanke edistää mukana olevien toimijoiden näkyvyyttä ja mahdollisuuksia kansainvälisten tutkimusrahoitusten hyödyntäjinä tulevaisuudessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 229 579

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 283

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 286 973

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 604

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on kohdistaa toiminta tasapuolisesti niin naisiin kuin miehiinkin. Hankkeessa kehitettäviä asiantuntijapalveluja käyttävät tasapuolisesti mies- ja naisasiakkaat. Tarkempi analyysi hakemuksen liitteenä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on kohdistaa toiminta tasapuolisesti niin naisiin kuin miehiinkin. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Asiantuntijatehtävät ja - työmahdollisuudet ovat sukupuolesta riippumattomia. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen "Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa" -ohjeen mukaisesti. Tarkempi analyysi hakemuksen liitteenä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa- arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulma on kuitenkin huomioitu hankkeen toimenpiteissä ja ne tukevat välillisesti sukupuolten tasa-arvon edistämistä työelämässä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Älykkäiden digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttöönotto laaja-alaisesti vesihuoltosektorilla tehostaa vesilaitosten toimintoja sekä edesauttaa mm. vuotovesien entistä tehokkaampaa hallintaa vähentäen luonnonvarojen hukkaamista osana toimintoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 5
Älykkäiden digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttöönotto laaja-alaisesti vesihuoltosektorilla tehostaa valmiuksia reagoida ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin sään ääri-ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin häiriöihin, jotka uhkaavat sekä veden tuotantoa että veden jakelua ja jätevesien hallittua kokoamista käsiteltäväksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei varsinaista vaikutusta näihin indikaattoreihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 9
Älykkäiden digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttöönotto laaja-alaisesti vesihuoltosektorilla tehostaa vesilaitosten toimintoja sekä edesauttaa mm. vuotovesien entistä tehokkaampaa hallintaa vähentäen luonnonvarojen hukkaamista osana toimintoja. Lisäksi älykkäät järjestelmät mahdollistavat mm. tulvatilanteiden paremman hallinnan ehkäisten näihin poikkeustilanteisiin liittyvää saastumisriskiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta ko. kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 9
Älykkäiden digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttöönotto laaja-alaisesti vesihuoltosektorilla tehostaa vesilaitosten toimintoja sekä edesauttaa mm. vuotovesien entistä tehokkaampaa hallintaa vähentäen luonnonvarojen hukkaamista osana toimintoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Älykkäiden digitaalisten järjestelmien ja sovellusten käyttöönotto laaja-alaisesti vesihuoltosektorilla tehostaa vesilaitosten toimintoja mahdollistaen mm. pumppaamoiden toiminnan optimoinnin, joka on yksi merkittävä energian kuluttaja vedenjakelussa maailmanlaajuisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Älykkäiden digitaalisten järjestelmien ja sovellusten kehittämien ja käyttöönotto vahvistaa paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksia sekä business-mahdollisuuksia kehittäen ko. yritysten resilienssiä digitaalisen kehityksen murroksessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Älykkäiden digitaalisten järjestelmien ja sovellusten kehittämien ja käyttöönotto luo edellytyksiä uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämiselle sekä vahvistaa mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintoja kv-markkinoille etäkäyttöisyyden lisääntyessä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Digitaaliset sovellukset tehostava vesihultosektorin toimintoja ml. logistiset ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Älykkäät vesihuollon järjestelmät voivat ehkäistä vedenjakeluun liittyvien häiriöiden sekä kontaminaatiotilanteiden toteutumista vaikuttaen näin välillisesti ihmisten juomavesiturvallisuuteen positiivisella tavalla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole varsinaista tasa-arvovaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole varsinaiesti vaikutusta ko. näkökohtiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole varsinaiesti vaikutusta ko. näkökohtiin.
Ympäristöosaaminen 5 8
Hanke vahvistaa ympäristöosaamista sekä luo edellytyksiä resurssien, erityisesti puhtaan veden, entistä kestävämpään käyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-