Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77440

Hankkeen nimi: Siedgi korun liiketoimintapohjan ja alkuvaiheen kasvun suunnittelu

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.5.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POHJOLAN PALVELUMUOTOILU PAMU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3142203-8

Jakeluosoite: Lehtotie 29

Puhelinnumero: +358503287297

Postinumero: 96910

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: pamu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kangasniemi Inka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Perustaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ikangasniemi(at)pamu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503287297

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Siedgi-korun liiketoiminnan kokonaisvaltainen rakentaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 380

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 380

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 380

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lehtotie 29

Postinumero: 96910

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tämä hanke perustuu tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Yritys- ja liike-elämässä painoarvo on osaamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tässä hankkeessa ei ole poliittisia tavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Koko brändin ajattelu ja tuotteistus perustuu kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Koko brändin ajattelu ja tuotteistus perustuu kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Koko brändin ajattelu ja tuotteistus perustuu kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Koko brändin ajattelu ja tuotteistus perustuu kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Tuote on käytännössä ikuinen. Jätteistä syntyy minimaalisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Brändi tukee ja toimii esimerkkinä paikalliselle liiketoiminnalle ja kkulttuurille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Šiedgi brändiin liittyy useita palvelutuotemahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Tuotanto ja tavaralogistiikka keksittyy pohjois Lapin alueelle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työllistymismahdollisuuksia paikallisille toimijoille.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Projektissa huomioidaan tasa-arvokysymykset.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Vähemmistökulttuurin nostaminen tasavertaiseen asemaan valtaväestön kanssa.
Kulttuuriympäristö 10 10
Paikallisen kulttuurin elinvoimaisuus.
Ympäristöosaaminen 10 10
Kulttuurissa on sisäänrakennettuna luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hakkeessa toteutettiin korubrändin liiketoimintamalli ja kasvun askeleet kansainvälisille markkinoille. Hankkeen tuloksena syntyi kansainvälisesti vertailukelpoinen kirkas ja selkeästi kehystetty eksklusiivinen korubrändi, jonka strateginen ydin läpileikkaa liiketoiminnan kaikki tasot. Tuloksia voidaan skaalata ja hyödyntää lisäämään lappilaisen paikalliskulttuurin elinvoimaa.