Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77449

Hankkeen nimi: Digitaalinen palvelumalli päihdekuntoutettaville

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2021 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FRIA-KLINIKKA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3169138-5

Jakeluosoite: Hakakatu 7-9 A 1

Puhelinnumero: +358451115577

Postinumero: 20540

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.friaklinikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rainto Tuula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: avustaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.rainto(at)amoslaki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358451115577

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitetään digitaalinen palvelumalli päihdekuntoutujille ja työyhteisön hoitoonohjaukseen koulutusmateriaali

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 563

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 563

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hakakatu 7-9 A 1

Postinumero: 20540

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole pidetty tarpeellisena
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Näkökulmat huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Digitaalisuus tukee kestävää kehitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Digitaalisuus tukee kestävää kehitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Vähentää papereiden ym käyttöä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei ole
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Vähentää pakollista liikkumista, koska tapahtuu digitaalisesti
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Digitaalisuus tukee kestävää kehitystä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Digitaalisen saavutettavuuden kautta lisää merkittävästi
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Lisää sosiaalista tasa-arvoa saavutettavuuden kautta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Digitaalisuuden kautta palvelut laajemmin tarjolla
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole

9 Loppuraportin tiivistelmä

-