Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77459

Hankkeen nimi: Tuotannon tehostaminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PANTSARIN SAHA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0573932-2

Jakeluosoite: TEOLLISUUSTIE 12

Puhelinnumero: 0400666342

Postinumero: 95700

Postitoimipaikka: PELLO

WWW-osoite: WWW.PANTSARINSAHA.FI

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylinen Kristian

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Konsultti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristianylinen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449662002

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pantsarin Saha on saanut merkittävän uuden toimitussopimuksen painekyllästetylle sahatavaralle. Sopimuksen edellytys on investointi uuteen lajittelulinjaan, jolla yritys parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 245 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 245 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 245 850

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson

Kunnat: Pello

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 12

Postinumero: 95700

Postitoimipaikka: PELLO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole ollut tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole ollut tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole ollu tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Puun käyttöikä nousee painekyllästyksen avulla, hiilen sitovuus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pantsarin Saha Oy:n investointihankkeessa yritys investoi puutavaran lajittelukoneen, ja rakensi hallin lajittelulinjastolle. Investointi mahdollistaa yrityksen tuotannon ja liikevaihdon kasvun ja turvaa yrityksen kilpailukykyä. Investoinnilla on myös myönteisiä vaikutuksia paikallis- ja aluetaloudelle. Hanke toteutettiin 6/2021 - 5/2022.