Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77468

Hankkeen nimi: Polttoainetiedon hyödyntäminen energiantuotannon operoinnissa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.6.2021 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ENSENSE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3009151-3

Jakeluosoite: Linnoitustie 4 A

Puhelinnumero: +358406798089

Postinumero: 02600

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: http://www.ensense.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kymäläinen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: LKT johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.kymalainen(at)ensense.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406798089

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työssä pyritään tuottamaan energiantuotannon operointiin uutta tietoa polttoainedataa jalostamalla ja polttoainekäyttöä suunnittelemalla sekä yhdistämällä dataa tuotantolaitoksen prosessidataan. Tavoitteena on energiajärjestelmätasolla pyrkiä löytämään kuhunkin ajotilanteeseen oikeanlainen polttoaine ja laatu koko energiaketju huomioiden polttoaineen hankinnasta kaukolämpöasiakkaalle. Tässä kokonaisoptimoinnissa polttoaineen laadulla on suuri merkitys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 380

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 380

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 380

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Nurmijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lumpperinmäki 3

Postinumero: 01900

Postitoimipaikka: NURMIJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 4
Tuotannollisen ratkaisun on arvioitu vähentävän välittömästi polttoaineiden käyttöä asiakasyrityksessä. Lisäksi vähentää polttoaineiden kuljetusketjun energiantarvetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 0
Polttamalla tuotettu energiamäärä vähenee asiakasyritykessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Polttamalla tuotetut kasvihuonekaasupäästöt vähenevät asiakasyrityksessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Uusiutuvan energian käyttöä tehostetaan asiakasyrityksessä entisestään parantamalla energiasysteemin energiatehokkuutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeella kehitetään uudenlaista toimintamallia, jossa tuotannonsuunnittelulla voidaan suoraan ohjata myös polttoaineita koko järjestelmän optimoimiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työssä tuotettiin energiantuotannon operointiin uutta tietoa polttoainedataa jalostamalla ja polttoainekäyttöä suunnittelemalla sekä yhdistämällä dataa tuotantolaitoksen prosessidataan. Energiajärjestelmätasolla kehitettiin analytiikka, joka pyrkii löytämään kuhunkin ajotilanteeseen oikeanlaisen polttoaineen ja kosteuden koko energiaketju huomioiden. Tässä energiajärjestelmätason kokonaisoptimoinnissa polttoaineen laadulla on suuri merkitys.