Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77494

Hankkeen nimi: Assisting XR Entrepreneurs Forward - XR yrittäjien liike- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: Myllypurontie 1

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00920

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: https://www.metropolia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saija Heinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saija.heinonen(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-5330429

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AXE4-hankkeessa luodaan uusia palveluja ja työkaluja laajennetun todellisuuden teknologioiden (XR) alalla toimiville pk-yrityksille, helpottaen niiden palautumista koronakriisistä ja kehittäen niiden liiketoimintaa. Palveluja pilotoidaan ensin ja valmiit ratkaisut avataan kaikille yrityksille. Jatkuvuuden takaamiseksi hankkeen jälkeen ne integroidaan Helsinki XR Centerin palveluihin. Uusilla palveluilla tuetaan yrityksiä niiden omien tarpeiden mukaan ja itseohjautuvasti. Tuotettavia palveluja kehitetään yhdessä yritysten ja alan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, jotta kaikkien tarpeet huomioidaan.

Hankkeen aikana muotoillaan toimintamalli systemaattiselle XR-yritysten kasvupolulle ja sitä tukeville palveluille. Tähän liittyvät uudet hankkeen aikana kehitettävät palvelut, kuten teknologia-, mentorointi- ja vertaistukipalvelut, kiihdyttämöohjelma markkinoille pääsyyn sekä työkalu asiakkaiden tavoittamiseen. Näiden palvelujen kohderyhmänä ovat kaikki XR-alalla toimivat yritykset. Palveluille luodaan selkeät mallit, joiden avulla niitä voidaan jatkossa tarjota eri toimijoiden tuottamina mahdollistaen toiminnan laajentamisen valtakunnalliseksi sekä muualle Eurooppaan. Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään Helsinki XR Centerin laajaa yhteistyöverkostoa. Mukaan ovat jo lupautuneet useat pk-seudun tärkeimmistä ekosysteemitoimijoista ja alan yhdistyksistä kuten NewCo Helsinki, Helsinki Business Hub, Business Finland, FIVR, VR Finland ja Neogames.
Hanke toteuttaa EU:n Itämeren alueen strategiaa, Uudenmaan selviytymissuunnitelmaa sekä älykkään erikoistumisen strategiaa avustamalla toimenpiteillään yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja uusien innovaatioiden kehittämistä ja hyödyntämistä sekä edistämällä vihreää siirtymää, hiilineutraaliutta sekä digitalisaation kasvua.

Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon sukupuolinäkökulma, ja esim. hankkeen asiantuntijavalinnoissa sekä viestintämateriaaleissa pyritään tukemaan sukupuolten tasa-arvoa. Tällä vaikutetaan alalla havaittuun sukupuolten epätasapainoon. Hankkeen toimenpiteillä on positiivinen vaikutus ekologiseen kestävyyteen. XR-teknologioiden laajemmalla käyttöönotolla voidaan helposti lisätä etätyökalujen käyttöä ja vähentää turhaa liikkumista. Nämä huomioidaan myös hankkeen työskentelytavoissa. Innovatiiviset XR-ratkaisut kehittävät sosiaalisesti kestävää ja merkityksellisempää etätyökulttuuria, jossa korostuvat ruumiillinen etäläsnäolo ja mielekäs kolmiulotteinen toimintaympäristö. Hankkeessa kehitetään paikallisen ekosysteemin elinkeinorakennetta ja tuodaan lisää aineettomia tuotteita ja palveluja käyttöön useille eri sektoreille.

Hanke toteutetaan rinnakkain Virtual Trade Show (VTS)-hankkeen kanssa. Yhteistyö näkyy vahvasti yrityskartoituksen hyödyntämisessä molemmille hankkeille. Lisäksi VTS-hankkeen järjestämiä tapahtumia hyödynnetään AXE4:n tulosten ja toimenpiteiden esittelyyn ja yritysten verkostoinnin avustamiseen. Hankkeiden viestintä toteutetaan yhteisesti näkyvyyden parantamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat seuraavat:

XR-alalla suoraan tai välillisesti toimivat startup-yritykset.
XR-alalla suoraan tai välillisesti toimivat pk-yritykset, jotka kaipaavat tukea innovaatio-, kehitys- ja liiketoimintaansa.
IT-, design-, kulttuuri-, liiketalous-, terveys-, opetus- ja muilla soveltuvilla aloilla toimivat pk-yritykset, jotka suunnittelevat XR-teknologioiden hyödyntämistä.
Uuden yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt / tiimit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella on useita välillisiä kohderyhmiä. Näistä tärkeimpiä ovat XR-alan toimijoiden asiakasyritykset. Nämä yritykset voivat toimia lähes millä sektorilla tahansa, koska XR-teknologiat ja niiden käyttömahdollisuudet itsessään kattavat horisontaalisesti käytännössä kaikki toimialat. Hankkeesta hyötyvät välillisesti erityisesti pk- ja suuryritykset, jotka voivat hyötyä uusien digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä ja käyttöönotosta. Tärkeimpinä hyötyvinä sektoreina terveydenhuolto, koulutus, valmistava teollisuus, matkailu ja kulttuuri. Toisaalta hankkeesta hyötyvät välillisesti myös luovien ja teknisten alojen opiskelijat ja freelancerit, jotka etsivät töitä tai suunnittelevat tulevaisuudessa yrityksen perustamista. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös pk-yrityksille erilaisia tukipalveluja tarjoavat organisaatiot, kuten kiihdyttämötoimijat, jotka voivat hankkeen tuloksena syntyviä palvelumalleja hyödyntää omassa toiminnassaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 209 527

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 261 909

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin, Helsingin, Porvoon, Loviisan

Kunnat: Karkkila, Sipoo, Loviisa, Myrskylä, Hanko, Inkoo, Pukkila, Vihti, Porvoo, Espoo, Järvenpää, Lohja, Lapinjärvi, Tuusula, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Pornainen, Nurmijärvi, Askola, Helsinki, Raasepori, Siuntio, Mäntsälä, Kauniainen, Kerava

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimusten mukaan suomalainen työelämä on segregoitunutta. Hanke hyödyntää XR-alalle läheisen pelialan näkökulmasta vuonna 2018 tehtyä Neogamesin selvitystä, joka mittaa mm. sukupuolijakaumaa suomalaisissa pelialan yrityksissä. Sen mukaan suomalaisissa pelialan yrityksissä on hieman yli 20% naistyöntekijöitä, mutta prosentuaalinen osuus on kasvanut aikaisemmilta vuosilta ennakoitavan tasaisesti. XR-alalta vastaavaa statistiikkaa ei ole, mutta Helsinki XR Centerin tiimien tämänhetkisistä jäsenistä 18.4% on naisoletettuja ja loput miesoletettuja. Tämän tiedon perusteella naisten, sekä trans-, inter- ja muunsukupuolisten osuutta XR-alalla on hankalaa arvioida laajemmin. Näiden lukujen pohjalta voidaan kuitenkin nähdä myös XR-ala selkeästi sukupuolittuneena. Tasa-arvo-ongelman taustalla on jo opiskelualojen jakautuminen vahvasti miesten ja naisten aloihin. Tämä otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Vaikka hankkeessa ei suoraan vaikuteta opiskelijoiden valintoihin, tuodaan viestinnässä esille alan soveltuvuus kaikille sukupuolille, jotta voidaan kehittää sukupuolten tasa-arvoa myös tulevaisuudessa alalle tulevien ammattilaisten joukossa. Hankkeessa pyritään tuomaan sukupuolitietoisuutta esille myös yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä, jolloin he voivat vaikuttaa asiaan esim. omissa rekrytoinneissaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa sukupuoli otetaan huomioon sekä käytännön toiminnassa että viestinnässä. Hankkeemme pyrkii luomaan reilun ja tasapuolisen toimintaympäristön XR-alan yrityksille, jossa laadukas kasvupolku on saatavilla läpinäkyvästi, yhdenvertaisuutta ja sukupuolineutraaliutta noudattavalla tavalla. Tuettavat yritykset saavat neuvontaa tasapuolisesti ilman sukupuoleen kohdistuvia vaatimuksia ja yrityksiä tuetaan huomioimaan sukupuolinäkökulma tuotteiden ja palvelujen kehityksessä. Yrityskohtaisissa kartoituksissa varmistetaan, että eri sukupuolet tulevat kuulluiksi. Naisyrittäjyys on Suomessa korkealla tasolla verrokkimaihin nähden, mutta tästä huolimatta sitä tulee edelleen tukea ja kehittää innovatiivisilla aloilla [Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa, 2011]. Hankkeen aikana kehitettävien palvelujen avulla pyrimme kehittämään naisyrittäjien asemaa myös XR-alalla. Viestinnässä sukupuolten moninaisuus tuodaan esiin mm. hankkeessa käytettävissä viestintämateriaaleissa ja kuvavalinnoissa. Tiedostetaan se, millainen kuva alasta luodaan kuvavalinnoilla (esim. onko kuvissa vain pelkkiä miehiä, naisia, tietyn etnisen ryhmän edustajia). Hankkeen viestinnässä ja hanketyössä huomioidaan sukupuolisensitiivinen kielenkäyttö ja terminologia. Tiedostetaan sukupuoli myös rekrytoitaessa hankehenkilökuntaa. Rohkaistaan vähemmistöön kuuluvien osallistumista hankkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on XR-alan yrittäjien liike- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on hankkeen kannalta merkittävä tavoite, muttei päätavoite. Monimuotoinen XR-ala on laadukkaampi ja innovatiivisempi ympäristö, kuin rajoittunut ja yksipuolinen XR-ala. Sen lisäksi luovan teknologian käytöllä on vahva yhteiskunnallinen vaikutus ja painoarvo, minkä vuoksi sukupuolten tasa-arvon edistäminen on merkittävä tavoite hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Hankkeen välittömät vaikutukset ovat pienet, mutta toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten liiketoiminnan kasvu ja uudet innovaatiot ovat omiaan säästämään luonnovaroja tarjoamalla asiakasyrityksille uusia kestäviä työskentelytapoja ja -teknologioita. Hankkeen toimenpiteiden avulla voidaan suunnitella yrityksille tarjottavat palvelut myös niin, että yrityksiä ohjataan kestäviin työskentelymenetelmiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 9
XR-alan ratkaisut mahdollistavat etäläsnäolon avulla monet työprosessit ja vapaa-ajanviettotavat, joita varten olisi muuten tarpeellista matkustaa maiden sisällä, sekä maiden ja mantereiden välillä. Muun muassa kansainvälisten yritysten suunnittelu-, myynti- ja koulutusprosessit voidaan järjestää tämän teknologian avulla etänä ilman aikaisemmin välttämätöntä työmatkustamista, mikä säästää paljon rahaa, aikaa ja vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi. Uudet innovaatiot ja kasvu XR-alalla mahdollistavat työtehtävien ja matkustamisen kasvavan virtualisoinnin, mikä vähentää kasvihuonepäästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta. XR-ratkaisut ovat myös vaikuttava uusi tapa visualisoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja luonnon monimuotoisuuden merkitystä ja kouluttaa ihmisiä näistä teemoista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 6
XR-teknologioiden avulla voidaan parantaa yritysten resurssitehokkuutta, esim. helpottamalla korjaustarpeiden ajoistusta ja pienentämällä päästöjä paikantamalla vikakohteet AR-teknologian avulla nykyistä tarkemmin ja nopeammin. Kokemukselliset ja tarinalliset VR-toteutukset ovat myös omiaan asettamaan ihmiset toisen henkilön asemaan, jolloin näiden teknologioiden käyttö esim. koulutustyössä ja luonnonsuojelun esittelyssä vaikuttaa ihmisiin tehokkaammin kuin perinteiset mediat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 6
Kuten yllä, välilliset vaikutukset XR-teknologioiden käytön yleistymisellä kohdistuvat erityisesti liikkumisen vähentämiseen, ja näin ollen kasvihuonekaasupäästöjen pienenemiseen, tarjoten huomattavan potentiaalisen vaikutuksen näiden teknologioiden yleistyessä erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa tekevien yritysten käytössä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Välillisesti XR-teknologioiden käytöllä esim. valmistavassa teollisuudessa on mahdollisuus tehostaa olemassa olevia prosesseja, jolloin materiaaleja voidaan käyttää tehokkaammin, oikea-aikaisemmin ja jätettä syntyy vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Ei juuri vaikutusta, mutta XR-teknologioita voidaa hyödyntää koulutusmielessä uusiutuvia energialähteitä markkinoidessa, jolloin päästään huomattavasti immersiivisempiin kokemuksiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Kehittyvän XR-alan ja varsinkin sen pienten startup yritysten tukeminen monipuolistaa teknologiatarjontaa sekä ratkaisuja esimerkiksi teollisuuden, opetuksen ja terveydenhuollon piirissä. Suomessa, ja erityisesti pk-seudulla, on vahvaa osaamista ja ekosysteemitoimintaa XR-alalla, joten paikallisten yritysten tukeminen vahvistaa Suomen omavaraisuutta XR-teknologioiden sekä palveluiden tuottamisessa. Hanke tukee paikallisten yritysten pitkän tähtäimen kehitystä, kuten osaamisen lisäämstä ja uuden teknologian käyttöönottoa. Hankkeen avulla yritysten investointien kannattavuus tehostuu ja yritysten liiketoiminta kehittyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
XR-alan ratkaisut ja sovellukset ovat pääsääntöisesti aineettomia virtuaalisia tuotteita ja elämyksiä. Monet tuotettavat ratkaisut ovat nimenomaan kehitetty korvaamaan aineelliset tuotteet ja palvelut, jotta matkustamisen aiheuttamat kasvihuonepäästöt ja luonnonvarojen käyttö vähenisivät.
Liikkuminen ja logistiikka 6 10
XR-teknologioiden globaali vaikutus voidaan havaita suorimmin työmatka- ja tavaralogistiikan muutoksissa. Aikaisemmin vain fyysisesti toteutettavat suunnittelu- ja myyntipalaverit ja niihin liittyvä työntekijä- ja tavaraliikenne ovat virtualisoituneet vauhdilla viime vuosina, mutta viimeistään koronakriisin vaikutuksesta. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden sovellusten avulla design-palaverit voidaan hoitaa mannerten välillä etänä, kommentoiden ja esitellen kaikille yhteistä 3D-mallia. Samoin esimerkiksi suurten teollisuuskoneiden myynti- ja koulutuspalaverit onnistuvat interaktiivisten virtuaalimallien avulla, mikä vähentää työmatkailua huomattavasti. Tällä on merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja XR-teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen yleensä kasvattaa tällaisten ratkaisujen kumuloituvaa arvoa ja käyttöastetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Kestävän kehityksen näkökulmasta virtuaalisten työkalujen ja toimintatapojen kehittäminen vähentää kulutusta ja liikkumistarpeita sekä itse XR-alan yrityksissä, että heidän tuotteitaan käyttävissä asiakasorganisaatioissa. XR-ratkaisut kehittävät myös sosiaalisesti kestävämpää ja merkityksellisempää etätyökulttuuria, jossa korostuvat ruumiillinen etäläsnäolo ja mielekäs kolmiulotteinen toimintaympäristö eri muodoissaan. XR-etätyövälineet ovat jatkuvaan videopuhelutulvaan verrattuna vähemmän kuormittava, selkeämmin rytmitettävä, ruumiillisesti aktivoiva ja ympäristöllistä vaihtelua tuova vaihtoehto. Yrityksiä kannustetaan suunnittelemaan uudet innovatiiviset ratkaisut käyttäjälähtöisellä lähestymistavalla, ottaen huomioon ergonomia- ja psykofyysissosiaaliset tekijät. Teknologioiden hyödyntäminen fyysisesti raskaissa töissä ehkäisee työperäisiä liikunta- ja tukielinsairauksia ja pidentää työuria, ehkäisten aikaisesta eläköitymisestä potentiaalisesti aiheutuvaa syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Hankkeen aikana tuetaan monipuolisesti yrityksiä, joissa työskentelee sekä miesoletettuja että naisoletettuja. XR-alalle, kuten muillekin teknologia-aloille, on yleensä hakeutunut enemmän miesoletettuja, mutta hankkeessa pyritään etsimään työpajoihin, mentorointiin ja muihin tehtäviin asiantuntijoita monipuolisesti siten, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan kaikkien ryhmien tarpeet ja pyritään varmistamaan eri sukupuoli- ja muiden vähemmistöryhmien kuulluksi tuleminen hankkeen aikana. Hankkeessa tunnistetaan myös naisyrittäjien pienempi osuus erityisesti kasvuyrittäjissä ja sitä kautta erityinen tuen tarve.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeessa vahvistetaan yritysten käyttäjälähtöistä palvelu- ja tuotekehitystä. Yrityskohtaisissa keskusteluissa ja palveluissa kannustetaan huomioimaan ja osallistamaan erilaisia nykyisiä ja potentiaalisesti tulevia asiakasryhmiä sekä huomioimaan palveluiden saavutettavuus. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden kautta tuetaan moninaisuuden johtamista yrityksissä ja sitä kautta moninaisuuden hyödyntämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä työpaikoilla. XR-ala on jo lähtökohtaisesti erittäin monikulttuurinen ja suuri osuus työntekijöistä tulee ulkomailta. Ala on erittäin houkutteleva ammattilaisille ympäri maailman. Tästä huolimatta eriarvoisuus ja eri kulttuurien mukanaan tuomat vahvuudet otetaan huomioon myös tässä hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 2 6
Kulttuuriperinnön sektori on yksi suomen XR-alan merkittävistä asiakkaista. Useat museot ja muut kulttuuriperinnön esittämiseen keskittyneet kohteet, mm. Helsingin Kaupunginmuseo, Kansallismuseo, Gallen-Kallela -museo, Ateneum ja Amos Rex ovat hyödyntäneet XR-teknologiaa projekteissaan. Museot ovat oppineet näiden teknologioiden hyödyntämisestä kollektiivisesti ja voivat tietoa jakamalla kohdistaa seuraavat hankkeensa jo hyväksi havaittuihin sovellusmuotoihin. Vastaavalla tavalla matkailu- ja virkistystoiminta on toinen tärkeä hyödyntäjäsektori, ja erilaiset virtuaalimatkailun muodot ja tietoisuutta lisäävät sovellukset esim. virkistysalueilla lisääntyvät jatkuvasti. Näin XR-teknologioiden hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa selkeästi myös luonnonsuojeluun ja tärkeiden ympäristökohteiden säilymiseen nykyisessä tilassaan.
Ympäristöosaaminen 1 5
XR-teknologioita on käytetty esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten visualisointiin Teatime Researchin Sea Level Rise -sovelluksessa, sekä metsänhoidon vaikutusten esittämiseen Metsähallituksen ja Lapin AMK:n Virtuaalimetsä 2.0 -sovelluksessa. XR-teknologioilla on suuri valistuspotentiaali ympäristöosaamisen ja -tietoisuuden vahvistamiseen, sillä niiden avulla voi esittää konkreettisesti suuren määrän monimutkaista dataa vaikutuksineen. Toisaalta teknologioiden avulla voidaan helposti asettaa ihmiset erilaiseen näkökulmaan immersiivisessä ympäristössä, jolloin emotionaaliset ja oppimispohjaiset vaikutukset ovat tehokkaampia kuin perinteisissä medioissa. Yritysten kestävän kehityksen tukemisella löytää uusia ratkaisuja myös ympäristöosaamiseen ja -tietoisuuteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

AXE4-hankkeen tavoitteena oli luoda uusia palveluja ja työkaluja laajennetun todellisuuden teknologioiden (XR) alalla toimiville yrityksille helpottaen niiden palautumista koronakriisistä ja kehittäen niiden liiketoimintaa. Helsinki XR Center on solmukohta monille XR-alan yrityksille, ja tätä tunnettuutta ja HXRC:n tiloja hyödynnettiin hankkeessa laajamittaisesti. Fyysisen kohtaamispaikan lisäksi kehitettiin myös sähköinen verkostoitumisalusta, jotta suomalaiset XR-alan yritykset ja tekijät ovat löydettävissä helposti. HXRC Network on kerännyt jo yli 400 jäsentä. Verkosto löytyy osoitteesta network.helsinkixrcenter.com.

Hankkeen aikana XR Centerillä aloitti noin 20 uutta startup-tiimiä. Heille kehitettiin uutta ja selkeämpää hautomovaiheen palvelupolkua, joka sisältää muun muassa mentorointimallin. Hautomopolkua ja uutta mentorointimallia pilotoitiin 2022 ja kevätkaudella 2023. Mentorointimalli perustuu tiimien omiin esittelyihin, ja mentorit ja tiimit saavat aloittaa yhteistyön molemminpuolisen kiinnostuksen kohdatessa. Hautomopolulle luotiin selkeät askelmerkit eri vaiheisiin.

Pidemmälle toiminnassaan ehtineille yrityksille pilotoitiin kiihdyttämöpolkua, jonka toteutti Trainshare Universal Oy. Yli kahden kuukauden mittaiseen intensiiviohjelmaan sisältyi sekä yhteisiä työpajoja että kahdenkeskistä mentorointia ja ohjausta. Kiihdyttämöpolusta on julkaistu sekä artikkeli että toimintamalli.

Myös XR ostajan palvelupolku selkeytyi: XR-tuotteista ja palveluista kiinnostuneet voivat perehtyä aiheeseen hankkeessa tuotetun Ostajan Oppaan avulla. Opas on julkaistu sivulla https://helsinkixrcenter.com/news/xr-ostajan-opas/. Oppaan jälkeen HXRC Networkissa voi tutustua alan yrityksiin ja jättää Requestina tarjouspyynnön. Oppaaseen haastateltiin myös XR-alan ammattilaista, ja vielä laajempi raportti ammattilaisten haastatteluista ja alan tulevaisuuden näkymistä toteutettiin ja julkaistiin jo marraskuussa 2022.

Vertaistukitoimintaa järjestettiin erilaisten tapahtumien kautta. Järjestimme afterworkeja sekä hanketiimin voimin että FIVRin kanssa yhteistyössä. Tapaamiset XR Centerillä huipentuivat Summer Festiin kesäkuussa 2023, johon osallistui lähes 100 XR:stä kiinnostunutta.