Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77497

Hankkeen nimi: VIBIOL – Virtuaalitapahtumista uutta liiketoimintaa Etelä-Pohjanmaalle

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pauliina Talvitie

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pauliina.talvitie(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408302382

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Into Seinäjoki, 1637389-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronatilanne on vaikeuttanut huomattavasti kulttuuri- ja tapahtumatuotannon alojen toimintaa, joissa palveluiden kysynnän lasku on ollut dramaattista. Tapahtumien lähes totaalinen pysähtyminen tyrehdytti samalla yleisön synnyttämät muut tulovirrat eri alojen yrityksiin, joten näkymättömät vaikutukset ovat laajat. Koronakriisin myötä virtuaalisten tapahtuma-alustojen kehittyminen on selkeästi lähtenyt kasvuun. Haasteena on kuitenkin selvittää, miten tapahtumia voidaan järjestää virtuaalisesti, miten asiakkaat kokevat virtuaalisuuden, millaista osaamista ja resursseja se vaatii sekä millaisia liiketoiminta- ja ansaintamahdollisuuksia siihen liittyy. Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia tässä hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalisuudesta lisää liiketoimintaa, osaamista ja lisäarvoa alueelle. Hankkeessa selvitetään mitä malleja ja tapoja, joita voidaan käyttää virtuaalisuuden hyödyntämiseksi tapahtumissa sekä miten niiden avulla voidaan luoda sekä liiketoimintaa että elämyksiä asiakkaille. Keskeiset toimenpiteet ovat virtuaalitapahtumien ja niihin liittyvien toimintatapojen kartoitus ja mallintaminen sekä virtuaalitapahtumien pilotointi, joiden avulla testataan virtuaalisuuden yritysyhteistyömuotoja, ansaintalogiikoita ja asiakaskokemuksia. Tuloksena saadaan case-raportit pilottitapahtumista ja digitaalinen opas yritysyhteistyön toteuttamisesta alueen yritysten ja tapahtuma-alan toimijoiden käyttöön.

Hanke toteutetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Into Seinäjoki Oy:n yhteistyönä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tapahtumateollisuusalan yritykset sekä yritysyhteistyömallien kautta myös muut alueen pk-yritykset.
Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kolmannen sektorin toimijat mukaan lukien yhdistykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen kaupungit ja kunnat sekä tapahtumateollisuuden alasta kiinnostuneet korkeakouluopiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 256 927

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 321 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Kauhajoki, Lapua, Alajärvi, Karijoki, Kurikka, Seinäjoki, Vimpeli, Kauhava, Lappajärvi, Teuva, Soini, Ähtäri, Ilmajoki, Alavus, Isokyrö, Evijärvi, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa toteutettiin sukupuolivaikutusten arviointi hankeen tavoitteille, toimenpiteille ja odotettaville tuloksille. Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen aikaiset toimenpiteet on suunniteltu molempia sukupuolia palveleviksi. Tapahtumateollisuus itsessään työllistää saman verran naisia ja miehiä. Hankkeen tuloksena synytyvät innovaatiot voivat edistää molempien sukupuolien tasa-arvoa ja hyvinvointia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteiden kohdistusta ei tehdä sukupuolen perusteella mutta tunnistetut sukupuoleen linkittyvät osaamisen ja asenteiden erot huomioidaan sukupuolisensitiivisellä lähestymisellä mm. hankkeen työpajojen ja pilottien käynnistyksissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Virtuaalisuus tapahtumatuotannossa vähentää pitkällä aikavälillä paikkariippuvutta ja siten myös liikennettä (päästöt, liikenteen muu resurssikulutus).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Virtuaalisuus tapahtumatuotannossa vähentää pitkällä aikavälillä paikkariippuvutta ja siten myös liikennettä (päästöt, liikenteen muu resurssikulutus).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Virtuaalisuus tapahtumatuotannossa vähentää pitkällä aikavälillä paikkariippuvutta ja siten myös liikennettä (päästöt, liikenteen muu resurssikulutus).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Tapahtumien kehittäminen virtuaalisuuden keinoin lisää alueellamme yhteistyömahdollisuuksia usean eri toimialan välillä, jolloin hyödyt näkyvät alueellisen elinvoiman kasvuna. Virtuaalisuuden hyödyntäminen tarkoittaa myös käyttäjäkokemuksen laajenemista ja se synnyttää kulttuurisesti kestävää toimintaa: digitaalinen kokeminen voi tapahtua etänä, mutta samalla käyttäjäkokemuksen laajentaminen lisää kiinnostusta paikalliskulttuuriin sekä matkailijoiden että paikallisten näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
Hankkeen päätavoitteena on lisätä tapahtuma-alalle virtuaalisuudesta kumpuavia uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia, joilla tuotetaan lisäarvoa paitsi alueella toimiville yrityksille ja organisaatioille, myös alueelle kokonaisuudessaan.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Virtuaalisuus tapahtumatuotannossa vähentää pitkällä aikavälillä paikkariippuvutta ja siten myös liikennettä (päästöt, liikenteen muu resurssikulutus).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Aineettomat kulttuuripalvelut edistävät hyvinvointia ja osallisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hanke toteutetaan huomioimalla sukupuolten tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
Hanke edistää taphtumien saavutettavuutta. AR/VR teknologiat mahdollistavat yhdenvertaisen osallistumisen tapahtumiin.
Kulttuuriympäristö 4 5
Hankkeella vahvistetaan tapahtumien toimintaympäristöä. Hankkeen toimenpiteiden kautta elävöitetään rakennettua ympäristöä. Hanke edistää myös virtuaalisen kulttuuriympäristön kehitystä
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-