Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77524

Hankkeen nimi: Digital & Sustainable Fashion Showroom

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 0382818

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kalliomäki Pirjo Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helena.kalliomaki(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504675868

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAUSTA
Vuonna 2020 käynnistynyt pandemia paljasti monen vaatetusalan yrityksen valmistautumattomuuden uusiin tilanteisiin sekä nykyisten toimintatapojen jäykkyyden vastata niihin. Yrityksillä on tarve kehittää toimintaansa suuntaan, joka mahdollistaa kannattavan ja jatkuvan liiketoiminnan tulevaisuudessa yllättävistä tilanteista riippumatta sekä vastaa ketterämmin kuluttajien muuttuviin tapoihin etsiä ja saada tietoja yrityksestä sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Muutostarpeet kohdistuvat tuotesuunnitteluun, -valmistamiseen, markkinointiin ja myyntiin, joka vastaa asiakkaiden uusiin kulutustottumuksiin. Digitaalisuus ja virtuaaliset mahdollisuudet nähdään yhtenä keskeisenä elementtinä muutoksessa ketterämpään ja kestävämpään toimintaan. Tässä hankkeessa keskitytään yritysten digitaalisten ja virtuaalisten mahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen. Päätavoitteena on luoda ratkaisuja kohti ketterämpää ja kestävämpää toimintaa osana yritysten selviytymistä, kehittymistä ja kasvua pandemian ja ilmastonmuutoksen tuomien muutospaineiden alla.

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen tekstiili- ja vaatetusalan yritysten toiminnan ketteryyden ja joustavuuden lisäämiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja sitä kautta toimintamahdollisuuksien jatkuvuuden takaamiseksi digitaalisin keinoin.

TOIMENPITEET
Hankkeessa tehdään kartoitus verkkokaupan olemassa olevista digitaalisista työkaluista ja ratkaisuista, minkä avulla selvitetään yritysten tarpeita digitaalisten palvelujen kehittämiseksi. Kartoituksen perusteella tunnistetaan muodin verkkoympäristöihin sopivia ratkaisuja. Kartoituksen perusteella järjestetään alueen ja lähialueen yrityksille ostopalveluna hankittavat Design Sprintit, jossa lähdetään kartoittamaan uusien digitaalisten ja virtuaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia. Lisäksi toteutetaan tutkimuslaitoksen (LAB) ja yritysten välisiä demoja uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi. Lopulta tulosten pohjalta luodaan konsepti Päijät-Hämeen Digital and Sustainable Fashion Showroom -toimintaympäristöstä. Hankkeen tuloksista viestitään webinaarien, artikkelien ja loppuraportin avulla ja osa viestintätoiminnasta suunnataan englanniksi kansainväliselle yleisölle.

TULOKSET
Kartoitus/benchmarkaus yritysten olemassa olevia digitaalisista työkaluista ja ratkaisuista, sekä niiden soveltuvuudesta ja toimivuudesta. (1kpl)
Design Sprintit alueen yrityksille (3-5kpl)
Digitaalisten ja/tai virtuaalisten kokeilujen demot yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyönä (3-5kpl)
Virtuaalinen toimintaympäristökonsepti: Päijät-Hämeen Digital Sustainable Fashion Showroom
Viestitäpaketti, joka sisältää:
hankkeelle suunnitellut ja toteutetut nettisivut
webinaarit hankkeen tuloksista ja teemoista (2-3kpl, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla)
artikkelijulkaisuja ja blogitekstejä (2-3kpl, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla)
loppuraportti, joka sisältää englanninkielisen tiivistelmän (1kpl)

HORISONTAALISET PERIAATTEET
Hanke kohdistuu naisvaltaiselle tekstiili- ja vaateusalalle, mutta alan kuluttajiin lukeutuu sekä miehiä, että naisia. Projektin toimenpiteissä ja esim. ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoonpanossa pyritään huomioimaan sukupuolten tasa-arvo parhaalla mahdollisella tavalla. Projektin toimenpiteillä edistetään alueen yritysten kestävämpää toimintaa. Välittömiä vaikutuksia ovat hankkeessa saavutettavat konkreettiset esimerkit digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyistä. Vaikutukset näkyvät kuitenkin paremmin pidemmällä aikavälillä, kun tietoisuus digitaalisten ratkaisujen myönteisestä vaikutuksesta yrityksen vastuullisuudelle ja liiketoiminnalle kasvaa. Projekti myös edistää alueen yritysten vastuullista toimintaa sekä tukee Päijät-Hämeen hiilineutraaliustavoitetta tuomalla mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi yritysten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi verkkokauppamyynnin osalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämeen alueen ja lähialueiden kehittyvät tekstiili- ja vaatetusalan yritykset, sekä heidän sidosryhmänsä, uudet yrittäjät ja alan opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Digital Sustainable Fashion Showroom kokoaa yhteen yritykset, opetus- ja tutkimuslaitokset, organisaatiot sekä muut alan sidosryhmät. Hanke on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia lisää kestävästä vaatetusalasta ja digitaalisuuden mahdollisuuksista sen toteuttamiseksi: yritykset ja kuluttajat, muut yritysten sidosryhmät. Tavoitteena on vahvistaa muotiteollisuuden kestävyyttä tukevia liiketoimintamahdollisuuksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 218 094

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 218 094

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 272 617

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 272 617

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Asikkala, Lahti, Kärkölä, Padasjoki, Hollola, Sysmä, Iitti, Orimattila, Heinola, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen voidaan katsoa kohdistuvan naisvaltaiselle alalle, mutta sen aktiiviseen kuluttajakuntaan kuuluu henkilöitä sukupuolesta riippumatta. Toisaalta Suomen Tekstiilin ja Muodin tutkimuksen mukaan erityisesti naiset sanovat vastuullisuuden olevan tärkeää vaateostoksilla ja ilmastoasioiden vaikuttavan ostokäyttäytymiseen. Suomalainen kuluttaja 2020 -tutkimuksen mukaan eniten vastuullisuus- ja ilmastoteemoja korostavat 18–29-vuotiaat naiset ja 60–75-vuotiaat naiset. Vähiten ne vaikuttavat 45–59-vuotiaiden miesten ostoksiin. Suomen Tekstiilin ja Muodin vuonna 2017 tekemän miestenvaatteiden kuluttajatutkimuksen mukaan miehet myös ostavat vaatteita netistä harvemmin kuin naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toimenpiteissä ja esim. projektiryhmän ja ohjausryhmän kokoonpanossa pyritään huomioimaan sukupuolten tasa-arvo parhaalla mahdollisella tavalla. Toimenpiteet kohdistetaan alan kentällä sukupuolesta riippumatta ja niitä pyritään markkinoimaan siten, että tapahtumat ja julkaisut tavoittavat sukupuolet tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Hankkeen tavoitteet yritysten tarjonnan kohdistamisesta asiakastarpeisiin tukevat tuotteiden pitkäikäistä käyttöä, mikä taas tukee osaltaan myös luonnovarojen kestävää käyttöä. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö Design Sprintien ja demojen muodossa tuovat konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka yritystoiminta voi osaltaan edesauttaa luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 8
Hankkeen päätavoitteena on tuoda yrityksille digitaalisia ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin esimerkiksi verkkokaupan osalta. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät välillisesti luomaan ratkaisuja esimerkiksi verkkokaupan kuljetuksista sekä muusta yrityksen toiminnasta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi pidemmällä aikavälillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut yritysten toiminnassa vaikuttavat pitkällä aikavälillä luonnon monimuotoisuuteen muun muassa resurssitehokkuuden lisäämisen myötä, erityisesti tuotteiden käytön tehostamisen ja esimerkiksi uudelleenkäyttöön ohjaavien uusien digitaalisten palvelujen avulla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Kiertotalouden mukainen toiminta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää luontoa. Hankkeen toimenpiteissä tähdätään esimerkiksi tuotteiden tehokkaampaan käyttöön ja pitkäikäisyyteen. Tuotteiden tehokkaamman käytön on todettu laskevan toimialan kasvihuonepäästöjä merkittävästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei kohdistu Natura 2000 -alueille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Projekti edistää uusien ratkaisujen ja palvelumallien kautta alueen yritysten resurssitehokaampaa toimintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Projektin tavoitteena ei ole edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 9
Projektin toimenpiteillä edistetään alueen yritysten kestävämpää toimintaa. Vaikutukset näkyvät paremmin pidemmällä aikavälillä, kun tietoisuus ja osaaminen digitaalisista mahdollisuuksista kasvaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Projektissa keskitytään nimenomaan uusien aineettomien (digitaalisten) palvelujen kehittämiseen. Tällä on alueen yrityksille merkittävästi sekä välillistä että välitöntä vaikutusta. Pidemmällä aikavälillä hankkeen tulokset voivat hyödyttää koko toimialaa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Jätteen määrän vähentäminen pienentää kuljettavan tavaran määrää. Projektin tavoitteet voivat pitkällä aikavälillä vähentää tekstiilijätteen ja pakkausjätteen määrää verkkokaupan uusien palvelujen avulla. Jos projektissa onnistutaan luomaan uusia verkkokaupan ratkaisuja esimerkiksi tuotepalautuksille, logistiikka tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Luonnonvarojen viisas käyttö ja mahdollisen uuden liiketoiminnan syntyminen parantaa hyvinvointia, mutta toiminta ei suoranaisesti kohdistu hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Projekti ei ole tasa-arvohanke.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Toiminta ei kohdistu yhdenvertaisuuden edistämiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Toiminta ei kohdistu kulttuuriympäristöihin
Ympäristöosaaminen 4 7
Välillisesti toiminta edistää ympäristöosaamista, kun yritysten tietoisuus digitaalisten palvelujen merkityksestä vastuullisuudelle ja ympäristömyötäisyydelle kasvaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TAUSTA JA TAVOITTEET

Covid-19 pandemia paljasti monen tekstiili- ja vaatetusalan yrityksen heikon valmistautumisen uusiin tilanteisiin, sekä nykyisten toimintatapojen jäykkyyden vastata niihin. Toimialan valmistautumattomuus ja hitaasti muuttuvat toimintamallit korostuivat entisestään Digital & Sustainable Fashion Showroom -hankkeen aikana ilmenneiden geopoliittisten olosuhteiden heikkenemisen tuloksena. Keväällä 2022 alkaneen Ukrainan sodan vaikutukset inflaatioon ja siitä seuranneeseen energiakriisiin ovat häirinneet merkittävästi tekstiili- ja muotialan elpymistä pandemian aiheuttamasta toiminnan ongelmista.

Yrityksillä on tarve kehittää toimintaansa suuntaan, joka mahdollistaa kannattavan ja jatkuvan liiketoiminnan yllättävissä tilanteissa. Akuuteista ja yllättävistä kriiseistä selviämisen ohella tekstiili- ja muotialan yrityksillä on ilmastonmuutoksen edellyttämiä muutospaineita kohti vihreän siirtymän mukaista kestävää liiketoimintaa. Lisäksi toimialan yritysten on vastattava murroksessa olevaan kulutus- ja ostokäyttäytymiseen kannattavan toiminnan turvaamiseksi. Muutostarpeet kohdistuvat laajasti toiminnan strategioihin, tuotesuunnitteluun, kestävään tuotantoon ja toiminnan arvoketjuun sekä markkinointiin ja myyntiin.

Digitaalisuus ja digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden tuomat mahdollisuudet nähdään yhtenä keskeisenä elementtinä muutoksessa joustavampaan ja kestävämpään toimintaan. Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää konkreettisia ratkaisuja yritysten digitaalisuuteen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien osalta, sekä kartoittaa laajemmin teemoja ja näkökulmia digitalisuuden mahdollisuuksista ja haasteista tekstiili- ja muotialan toiminnassa. Hankkeen toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena oli edesauttaa toimialan yritysten sopeutumista ja selviytymistä sekä vahvistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kasvua pandemian, hankkeen aikana ilmenneiden globaalien kriisien sekä ilmastonmuutoksen tuomien muutospaineiden alla.

TOIMENPITEET JA TULOKSET

Hankkeen tavoitteita toteutettiin kartoittamalla Suomalaisten muoti- ja vaatealan yritysten digitalisoitumisen nykytilaa, tarpeita ja kipupisteitä liiketoiminnan ja yritysten operatiivisen toiminnan osalta sekä suhteessa globaaliin digitalisaation kehitykseen. Lisäksi kartoitettiin tekstiili ja muotialan tilaa laajemmin digitalisoitumisen näkökulmasta. Konkreettisten ratkaisujen kehittämistä varten järjestettiin alueen ja lähialueen yrityksille ostopalveluna hankitut Design Sprint -työpajat, joissa tarkasteltiin ja työstettiin digitaalisten ja virtuaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia. Työpajoissa toteutettiin tutkimuslaitoksen (LAB) ja yritysten välisiä demoja uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Kartoituksesta syntyneen aineiston ja työpajojen tulosten pohjalta kehitettiin konsepti Digital & Sustainable Fashion Showroom -toimintaympäristöstä, joka nimettiin VISIOITA-konseptiksi. Konsepti koostuu: 1. julkaisusta, joka käsittelee ja yhdistää taustakartoituksessa muodostuneita teemoja sekä Design Sprinteissä kehitettyjä konkreettisia ratkaisuja, muodostaen näiden pohjalta näkökulmia toimialan digitaalisuuteen, 2. verkkosivustosta, jonka sisältö viestii taustakartoituksen teemoja visuaalisesti ja informatiivisesti, sekä 3. Visioita -näyttelystä, joka toi esille hankkeen teemoja fyysisen ja virtuaalisen maailman rajapinnassa, ja 4. Visioita-tapahtumasta, interaktiivisesta yleisötapahtumasta, jossa lanseerattiin hankkeen tulokset.

Hankkeen toimenpiteiden myötä nousseista teemoista ja tuloksista viestittiin hyödyntäen monipuolisesti eri kanavia sekä vuorovaikutteisten, sidosryhmiä yhdistävien tapahtumien ja yhteistyöverkostojen kautta. Viestinnässä huomioitiin myös kansainvälisyys tuottamalla osa sisällöstä englanniksi.


HORISONTAALISET PERIAATTEET

Hanke kohdistui naisvaltaiselle tekstiili- ja vaatetusalalle, mutta toimialan sidosryhmiin ja kuluttajiin kuuluu laajasti sukupuolesta riippumattomia henkilöitä. Hankkeen toimenpiteissä ja ohjausryhmän ja hanketiimin kokoonpanossa pyrittiin huomioimaan sukupuolten tasa-arvo parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin edistämään alueen yritysten kestävää ja elinvoimaista toimintaa akuuttien globaalien kriisien, kuten pandemioiden, ilmastonmuutoksen sekä digitalisaation aiheuttaman murroksen keskellä. Välittömiä vaikutuksia olivat hankkeen aikana toteutettujen konkreettisten ratkaisujen kehittäminen toimialan yrityksissä ja sitä kautta osaamisen ja ymmärryksen lisääntyminen digitalisaation ja digitaalisten toimintaympäristöjen osalta. Hankkeen vaikuttavuus laajemmin muodostuu pidemmällä aikavälillä, kun tietoisuus digitaalisten ratkaisujen myönteisestä vaikutuksesta yritysten resiliensiin ja kestävään liiketoimintaan kasvaa. Hankkeen tulokset ovat skaalautuvia paitsi paikallisesti myös kansallisella tasolla. Hankkeen toimenpiteet edistävät pitkällä aikavälillä alueen tekstiili- ja muotialan yritysten vastuullista toimintaa sekä tukevat Päijät-Hämeen hiilineutraaliustavoitetta.