Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77528

Hankkeen nimi: 3AWater kansainvälisille markkinoille

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.4.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: 3AWATER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2968515-4

Jakeluosoite: Microkatu 1M (PL 1188)

Puhelinnumero: +358 50 3643220

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.3awater.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nissinen Tuomo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo(at)3awater.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3643220

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

3AWater kansainvälisille markkinoille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 129 110

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 110

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 129 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 110

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Microkatu 1 M

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Kehitetty tehokkaampi vesien valvontamentelmä mahdollistaa välillisesti vähemmän ympäristöä kuormittavan kaivosteollisuuden.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Kehitetty tehokkaampi vesien valvontamentelmä mahdollistaa välillisesti vähemmän ympäristöä kuormittavan teollisuuden, joka hidastaa vesistöjen monimuotoisuuteen tuhoutumista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Kehitetty tehokkaampi vesien valvontamentelmä mahdollistaa välillisesti vähemmän ympäristöä kuormittavan teollisuuden ja vaikuttaa siten vesistöjen laatuun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Kehitettyä menetelmää voidaan käyttää myös Natura 2000 kohteiden vesien laadun valvontaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Hanke luo kokonaisvaikutuksiltaan positiivista liiketoimintaa aluelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke kasvattaa suoraan yrityksen työntekijöiden ympäristöosaamista ja teknologian mahdollisuudet kasvattavat myös asiakkaiden ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa viimeisteltiin 3AWater Oy:n Multimetal Water Analysis System (MWAS) tuote sekä valmisteltiin tuotteen kaupallistamista ja kansainvälistä myyntiä. 3AWater Oy:n tuotteella voidaan mitata vesien metallipitoisuudet paikan päällä helposti ja nopeasti. Se tarjoaa huomattavia etuja verrattuna nykyisin käytössä oleviin kalliisiin ja hitaisiin laboratoriomittauksiin, joiden tuloksia joudutaan odottamaan joskus jopa viikkoja. Teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi tehokkaampaan ympäristönvalvontaan sillä reaaliaikainen tieto mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeustilanteissa. Hankkeen tuloksena 3AWater Oy:llä on hyvät mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa eteenpäin ja saavuttaa kansainvälisen kasvun tavoitteet.