Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77539

Hankkeen nimi: Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1940705-4

Jakeluosoite: Nuottatie 6 A

Puhelinnumero: 0408608844

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.naturpolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Kuosku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmapäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.kuosku(at)naturpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400375930

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälinen matkailukysyntä on koronapandemian johdosta tyrehtynyt eikä kotimaisen kysynnän kasvu riitä kompensoimaan pudotusta. Matkailualueilla on merkittävä määrä yrityksiä, joiden lähes koko liikevaihto muodostuu kansainvälisestä matkailusta. Aluetaloudelle ja matkailutyöllisyyden kannalta on tärkeää, että kansainvälinen matkailu saadaan mahdollisimman nopeasti toipumaan entiselleen ja sen jälkeen takaisin kasvun tielle. Koronapandemian jälkeen kilpaillaan matkailijoiden huomiosta uudella markkinalla, ja Suomen matkailun vientimarkkinoilla korostuu entistä enemmän turvallisuus.

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeessa tavoitellaan saavutettavuuden palauttamista koronakriisiä edeltävälle tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuusympäristössä. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin.

TP1: Saavutettavuuden palauttaminen yhteistyössä matkanjärjestäjien ja Visit Finlandin kanssa, sekä markkinointitoimenpiteiden, kuten tutustumismatkojen ja vaikuttajamarkkinoinnin avulla. Markkinoinnissa hyödynnetään erityisesti digitaalisia kanavia ja viestitään myös terveysturvallisesta matkailusta. Lisäksi kohdistetaan toimenpiteitä venäläisten matkailun elvyttämiseksi.
TP2: Paikallisten poikkeusolo- ja varautumissuunnitelmien tekeminen Ruka-Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Syötteelle. Turvallisuussuunnitelmat matkailualueille tehdään yhteistyössä paikallisten yritysten ja viranomaisten kanssa ja luodaan näistä toimijaverkosto, jonka avulla jatkossa turvataan muun muassa terveysturvallisen matkailun mahdollisuudet alueella.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Ruka-Kuusamon, Taivalkosken, Syötteen ja Sallan matkailuyhdistysten kanssa. Toteutusaika on 1.5.2021 – 31.12.2022. Hankkeen hallinnoijana on Naturpolis Oy. Hankkeen kohderyhmä on alueen matkailuyritykset sekä Kuusamon lentokentälle charter- ja reittilentoja tuovat toimijat. Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat kv-matkailijat, muut palvelualan yritykset sekä alueen kunnat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Ruka-Kuusamon, Sallan, Taivalkosken ja Syötteen matkailuyritykset (mukaan lukien alihankkijat), jotka ovat suurelta osin riippuvaisia kansainvälisistä matkailijoista sekä kansainväliset matkanjärjestäjät, jotka tuovat Kuusamon lentokentälle charter –lentoja (mukaan lukien reittilentoja liikennöivä Lufthansa). Vaikka hanke keskittyy olemassa olevien asiakkuuksien varmistamiseen jatkossa, huomioidaan toimenpiteissä myös mahdolliset uudet asiakkuudet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat alueen kunnat sekä kansainväliset matkailijat, erityisesti venäläiset omatoimimatkailijat, jotka pääsääntöisesti saapuvat alueelle muuten kuin lentämällä.
Kuntalaiset hyötyvät parantuvasta matkailutyöllisyydestä ja kauppa ja muu palveluala lisääntyneestä asiakasmäärästä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 352 892

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 330 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 539

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 361 995

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Oulunkaaren, Koillismaan

Kunnat: Salla, Taivalkoski, Kuusamo, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoite on matkailuyritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. Alueen yrittäjistä n. 30% on naisyrittäjiä ja majoitus- ja ravitsemispalveluiden työntekijöistä naisia on noin 70%. Hankkeen toimenpiteillä on siten mahdollisuus vaikuttaa paitsi naisyrittäjyyden tukemiseen myös erityisesti naisten työllisyyteen. Sukupuolivaikutusten arviointiin ja huomioimiseen on käytössä TEM:in "Tasaarvokoulutus rakennerahastohankkeiden toimijoille" kautta saatua osaamista ja materiaalia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka hankkeen tavoitteena ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, hankkeen toteutuksessa kiinnitetään huomiota naisten yrittäjyyteen ja työpaikkoihin. Jos toteutuksen aikana ilmenee seikkoja, jotka sukupuolinäkökulmasta tulee ottaa huomioon, linjataan toimintaa sen mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu hankkeen toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hankkeessa panostetaan toimenpiteisiin kestävän kehityksen edistämiseksi matkailualalla.Kohderyhmänä olevat kansainvälistä matkailua harjoittavat matkailuyritykset sekä matkanjärjestäjät, joiden asiakkaita houkuttelee alueelle erityisesti puhdas ja monimuotoinen luonto sekä turvallinen ja ruuhkaton ympäristö. Hankkeessa lisätään monin tavoin ympäristötietoisuutta ja -myönteisyyttä matkailutoimialalla. Välillisesti vaikutusta on matkailuyrittäjien tietoisuuden kasvun ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan lisääntymisen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Hankkeessa tehdään matkailualueille varautumissuunnitelmat poikkeusoloja varten ja kiinnitetään huomiota ilmastonmuutokseen liittyvän terveysturvallisen matkailun edistämiseen. Hankkeessa lisätään myös vastuullisen matkailuun liittyvää osaamista ja ympäristötietoisuutta yhteistyössä käynnissä olevien muiden hankkeiden kanssa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Vastuullisen matkailun kehittäminen ja ympäristötietoisuuden kasvu edesauttavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -1 1
Kansainvälisen matkailun elpyminen aiheuttaa väistämättä haitallisen vaikutuksen ilmakehään lento- ja maaliikenteen päästöjen muodossa. Hankkeessa kuitenkin tehdään yhteistyötä kestävän matkailun kehittämiseksi ja myös matkailun hiilipäästöjen kompensointia kehittävän hankkeen kanssa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 5
Luontokohteet ovat merkittäviä kansainvälisten matkailijoiden käyntikohteita hankealueella,joten niihin kiinnitetään erityishuomiota osana matkailupalveluiden markkinointia. Vastuullista toimintaa tiedotuksessa korostamalla lisätään suojelukohteiden arvostusta ja luontoarvojen turvaamista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Digitaalisuus ja sähköiset toimintamallit vähentävät materiaalin tarvetta ja jätteen tuottamista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Kohderyhmän vastuullisuusajattelun lisääntyminen kannustaa myös ympäristöystävällisyyteen ja valitsemaan uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Matkailu on merkittävä toimiala syrjäseudun työllistäjänä, ja kansainvälisen matkailun elpyminen välttämätöntä alueen matkailuelinkeinon ja töpaikkojen säilymiselle. Matkailun elpyminen ja kasvu tuo vipuvaikutuksena työtä ja kasvua myös muille toimialoille kuten kauppaan ja elintarvike-sektorille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Terveysturvallisuussuunnitelmien myötä hankealueen toimijat saavat lisätyökaluja palveluiden ja tuotteiden kestävään kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka -1 3
Matkailu toimialana luo tarvetta liikkumiselle ja logistiikalle. Kansainvälinen matkailu, joka on hankkeen kohteena, ei yleensä suoraan lisää henkilöautoliikennettä, mutta trendinä yksilömatkailun lisääntyminen, ja erityisesti koronaepidemian seurauksena matkailijoiden turvaetäisyydet ja joukkoliikenteen välttäminen aiheuttavat tähän painetta. Terveysturvallisuussuunnitelmissa suunnitellaan myös matkailijoiden tarvitsemien kuljetusten turvallista järjestämistä. Erityisesti Venäjän matkailun elpyminen mahdollistaisi turvallisen kansainvälisen lähimatkailun raja-alueen tuntumassa asuville venäläisille matkailijoille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Kestävän terveysturvallisen matkailun vahvistaminen edistää alueen kaikkien toimijoiden, matkailijoiden, asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia. Kansainvälisen matkailun elpymisestä seuraa myös matkailualan työpaikkojen elpymistä ja kehittymistä, joka lisää paikallisten ja kausityöntekijöiden hyvinvointia toimeentulon kautta. Turvallisuuteen, terveellisyyteen, puhtauteen, luontoarvoihin, kulttuuriin ja paikallisuuteen perustuva matkailu luo henkistä hyvinvointia, joka on merkittävä motiivi tulevaisuuden kv-matkailijalle. Puhtaassa luonnossa liikkuminen ja aktiivilomailu lisäävät myös fyysistä hyvinvointia. Suomen ja hankealueen tavoitteena on profiloitua teerveellisen ja turvallisen matkailun edistäjänä.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Toteuttamalla toimenpiteitä läpinäkyvästi yhdessä sidosryhmien kanssa taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet tulosten hyödyntämiseen kaikille. Kansainvälisen matkailun elpyminen palauttaa ja vahvistaa matkailun työmarkkinaa tarjoten työmahdollisuuksia myös vähemmistöille. Matkakohteen saavutettavuuden kehittämisellä parannetaan matkailijoiden yhdenvertaista kohtelua hankealueella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Luomalla ja vahvistamalla alueen matkailun terveysturvallisuuskäytäntöjä lisätään kaikkien sidosryhmien luottamusta kansainvälisen matkailun turvalliseen elvyttämiseen. Varautumisella osoitetaan kaikkien osapuolten huomioiminen kv-liikenteen avautuessa. Kansainvälisyys vahvistaa kulttuurien tuntemusta, monikulttuurisuuden ja erilaisuuden hyväksymistä. Paikallisten asukkaiden osalta myönteisyys ulkomaalaisia kohtaan kasvaa, kun ympärivuotiset työpaikat lisääntyvät sekä alueiden palvelutaso matkailuelinkeinon elpymisen myötä säilyy ja kehittyy.
Kulttuuriympäristö 1 1
Alueen kestävä kulttuuriympäristö kuten kansallispuistot ja virkistysalueet, samoin kuin suomalaisen yhteiskunnan luotettavuus ja järjestelmällisyys, ovat merkittäviä kulttuurisia vetovoimatekijöitä kv-matkailun elpymisen kannalta. Kv-matkailun käynnistyessä erityisesti turvallisuus, tilan määrä, puhtaus sekä saavutettavuus tulevat olemaan merkittäviä tekijöitä, joita vahvistamalla parannetaan alueen kilpailukykyä.
Ympäristöosaaminen 5 6
Hankkeen kohderyhmän ympäristötietoisuus ja –osaaminen lisääntyy osana hankkeen markkinointi- ja tiedotustoimenpiteitä. Yritys- ja aluetason terveys- turvallisuussuunnitelmien laatiminen kasvattaa toimijoiden osaamista vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla kokonaisvaltaisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeen tavoitteena oli kansainvälisen saavutettavuuden palauttaminen koronakriisiä edeltävälle, vuoden 2019 tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuusympäristössä. Hankkeen toimenpiteet jakaantuivat kahteen työpakettiin:
TP1: Työpaketissa 1 tavoitteena oli kansainvälisen matkailun ja saavutettavuuden palauttaminen koronakriisiä edeltävälle, vuoden 2019
tasolle. Toimenpiteet kohdistuivat olemassa olevien charter asiakkuuksien, sekä Lufthansan talven reittilentojen turvaamiseen, sulkematta pois mahdollisia uusia asiakkuuksia. Tavoitteena oli myös matkailutyöllisyyden säilyttäminen nykytasolla ja kasvua tulevaisuudessa, sekä venäläisten yöpymismäärien palauttaminen vuosien 2019–2020 tasolle.
TP2: Työpaketissa 2 tavoitteena oli paikallisten poikkeusolo- ja varautumissuunnitelmien tekeminen Ruka-Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Syötteelle ja alueellisen toimijaverkoston kokoaminen. Toimenpiteet pyrkivät vahvistamaan yrityskohtaisia turvallisuussuunnitelmia, verkostoitumista, sekä kasvattaa alueen mainetta vastuullisena ja turvallisena matkakohteena.

Kansainvälisen matkailun takaisin kasvun tielle -hankkeen tulokset:
1. Kuusamon lentoaseman vuotuinen matkustajamäärän aiempi ennätys ylitettiin joulukuussa 2022, kun koko vuoden matkustajamääräksi kirjattiin 117 104 matkustajaa. (liite 1)
2. Talvelle 2022–2023 on käynnistynyt 16 lisälentoa 3 eri kohteesta.
3. Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Syötteen alueille valmistuivat matkailun turvallisuussuunnitelmat.
4. Matkailun turvallisuusverkostot aloittivat toimintansa Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Syötteen alueilla.
5. Matkailutoimialan turvallisuustyön laatua, ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä on vahvistettu. Alueen maine on kasvanut kestävänä ja turvallisena matkakohteena.


Kansainvälisen matkailun kehittämisen keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet talvien 21–22 ja 22-23 markkinointitoimenpiteet yhteistyössä jo olemassa olevien charterasiakkuuksien kanssa. Kampanjoita ja markkinointitoimenpiteitä toteutettiin TUI Crystal, TUI UK Thomson, Catai, Icarion, Vianova, Asteria, TUI Netherlands, sekä Voigt kanssa. Uutena asiakkuutena oli Icarion, joka on yksi merkittävimmistä espanjalaisten matkanjärjestäjistä hankealueella. Näiden lisäksi toteutettiin talvella 21–22 ja 22–23 Saksan monikanavaiset kuluttajakampanjat vahvistamaan Lufthansan talven reittilentoliikennettä Frankfurtista Kuusamoon. Markkinointikampanjoissa hyödynnettiin erityisesti digitaalisia kanavia, mutta markkinointia toteutettiin myös ns. perinteisen mainonnan, esimerkiksi printti- ja lehtimainonnan kautta. Markkinointikampanjoiden lisäksi toteutettiin yhteensä 5 matkanjärjestäjien tutustumismatkaa 4 eri lähtöalueille, sekä 4 media- ja vaikuttajamatkaa hankealueille.

Hankkeessa toteutettiin Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa matkailun turvallisuussuunnitelmat Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Syötteen alueille. Matkailun turvallisuussuunnitelmat parantavat alueiden valmiutta ja reagointia mahdollisiin uusiin kriiseihin, sekä vahvistavat matkailualueiden kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa järjestettiin matkailun turvallisuudesta 9 tilaisuutta, jotka koostuivat työpajoista, infopäivistä, sekä matkailun turvallisuus työryhmän perustamiskokouksista. Tilaisuuksiin osallistui 115 henkilöä, 30 eri organisaatiosta, joista noin 90 henkilöä työskentelee hankealueen matkailuyrityksissä. Työpajoissa vahvistettiin matkailuyritysten turvallisuustyötä, sekä luotiin suhteita alueellisille matkailun turvallisuus verkostoille. Matkailualueille muodostui omat matkailun turvallisuus verkostot, jotka jatkavat alueiden turvallisuuden kehittämistä hankkeen jälkeen.

Koronapandemian ja sen jälkeinen Ukrainan kriisin tuomien pakotteiden myötä, hanke ei voinut toteuttaa toimenpiteitä venäläisten yöpymismäärien elvyttämiseksi. Venäläisten yöpyjien puuttuminen näkyy kansainvälisten rekisteröityneiden yöpyjien tilastoissa. Kansainvälisten yöpymisten kohdalla ei saavutettu vuoden 2019 yöpymisten määrää. Globaaleista kriiseistä huolimatta kansainvälinen matkailu kehittyi hankkeen aikana hyvin Kuusamon lentoaseman matkustajamäärän uuden ennätyksen myötä.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Ruka-Kuusamon, Taivalkosken, Syötteen ja Sallan matkailuyhdistysten kanssa. Toteutusaika oli 1.5.2021 –
31.12.2022. Hankkeen hallinnoijana toimi Naturpolis Oy. Hankkeen kohderyhmä ovat olleet alueen matkailuyritykset, sekä Kuusamon lentokentälle charter- ja reittilentoja tuovat toimijat. Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat kv-matkailijat, muut palvelualan yritykset, sekä alueen kunnat.