Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77542

Hankkeen nimi: Arktista imua puhtaalla ilmalla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Muonion kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191824-3

Jakeluosoite: Puthaanrannantie 15

Puhelinnumero: 0400 686 211

Postinumero: 99300

Postitoimipaikka: Muonio

WWW-osoite: http://www.muonio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kylä-Kaila Kaisa Eveliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinokoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisa.kyla-kaila(at)muonio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 489 5153

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muonion kunnassa hengitetään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa. Lapin ilman saastepitoisuudet ovat tyypillisesti noin puolet Etelä-Suomeen verrattuna. Trendien mukaan luontomatkailu, vastuullinen matkailu, vähäruuhkaisiin ja terveydelle turvallisiin kohteisiin matkustaminen kasvavat koronapandemian jälkeen ja puhtaat kohteet ovat vetovoimaisia. Samaan aikaan kun vähähiilisyyteen, hiilijalanjäljen pienentämiseen, luonnon kestävään käyttöön ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä luonnon puhtaudesta huolehtimiseen tulee kiinnittää erityistä huomioita, lisääntyy luontomatkailun suosio ja sitä kautta luonnon käyttö matkailussa sekä yritysten että yksittäisten matkailijoiden toimesta. Muoniossa, Pallaksella, sijaitsee erittäin korkeatasoinen ilmanlaadun seuranta-asema, joka on strategisella paikalla ilmastonmuutoksen monitoroinnissa. Datan avulla arvioidaan mm. ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia, meillä ja maailmalla.

Muonion kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on vahvistaa kunnan elinvoimaa kestävästi. Kuntastrategian mukaan elinkeinoelämämme mahdollistajana ovat ainutlaatuinen ja puhdas luonto. Muoniolainen onnellinen arki kumpuaa luonnon luomasta hyvän olon lähteestä. Elinkeinotoimijoiden tehtävänä on pyrkiä varmistamaan kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioitus muoniolaisessa elinkeinoelämässä. Kunnan viestinnän kärkiteemoina tulee jatkossa olemaan entistä vahvemmin maailman puhdas ilma ja kestävyys. Vastavalmistuneen Muonion matkailuohjelman 2020-2025 visiona on olla Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin kansainvälinen matkailukohde kansallispuiston sydämessä, jonka arvoina ovat mm. vastuullisuus ja puhtaan luonnon ja ympäristön vaaliminen. Matkailuohjelmassa yhdeksi kehitettäväksi asiaksi nostettiin puhtaan ilman hyödyntäminen osana matkailuimagoa ja elämyksiä.

Muonion kunnan, Ilmatieteen laitoksen, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Lapin AMK:n kanssa yhteishanketta tavoitteena on mm. popularisoida Ilmatieteen laitoksen mittausaseman tuottama tiede tiedoksi ja saattaa se kohde- ja käyttäjäryhmien kuten alueen yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeella pyritään vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja vetovoiman tarpeeseen mittaustiedon hyödyntämiseksi ja huomioimiseksi. Ilmastotietoa voidaan käyttää esimerkiksi imagomarkkinoinnissa, yritysten strategiasuunnittelussa, palvelutuotannossa sekä koulutustoiminnassa. Olemassa olevia maakunnan vahvoja veto- ja pitovoimatekijöitä esille nostamalla ja uutta tietoa tuottamalla, sekä hyödyntämällä näitä viestinnässä, liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa ja osana palvelutarjontaa luodaan alueelle hyvinvointia, työtä ja yrittäjyyttä.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. puhtaan ilman termin märittäminen, siihen liittyvän mittausdatan muotoilu ja visualisointi mm. digitaalisin keinoin käyttäjien tarpeita vastaavaksi tiedoksi helpossa muodossa heidän saataville, puhtaan ilman brändityön tekeminen ja siihen liittyvän aineiston laatiminen, uusien puhtaan ilman elämysten tuotteistaminen ja alueen T&K&I-yhteistyön tiivistäminen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Muonion kunta ja osatoteuttajina Ilmatieteenlaitos, Metsähallitus ja Lapin AMK.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset, Muonion Matkailu ry, Ilmatieteen laitos, Metsähallitus Luontopalvelut

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailijat, asukkaat myös lähikuntien, potentiaaliset yritykset, Muonion kunta, Lapin AMK, vapaa-ajanasukkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 201 385

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 197 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 251 732

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 246 451

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ei varsinaisesti ole naiset tai miehet, vaan yritykset, matkailijat, kuntalaiset sekä erilaiset muut organisaatiot ja toimijat. Hankkeella halutaan vaikuttaa ennen kaikkea alueen kehittymiseen, toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä yritysten toimintaedellytysten parantamiseen alueellisista vahvuuksista käsin. Hankkeessa ei tarvita eri toimia tai toimintaympäristöä naisille ja miehille. Hankkeen toteuttajista löytyy ns. miesvaltaisen alan, kuten pelialan, edustajia ja ns. naisvaltaisen alan, kuten kunta-alan, edustajia tasapuolisesti. Alueen yrityksistä monet toimivat luonto- ja matkailualalla, joka työllistää sekä naisia, että miehiä. Hanketta valmisteltaessa toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty suvauskoneella (ZEF / Lapinletka). Analyysin tuloksena on naisten ja miesten asioiden tasapuolinen edistäminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen ohjausryhmässä on sekä miehiä, että naisia, joka turvaa sitä, että hankkeen toimia tarkastellaan monista eri näkökulmista käsin. Hankkeen toimenpiteisiin voi osallistua kuka tahansa sukupuoleen katsomatta. Hankkeessa työn tekevät ihmiset ja hyödynsaajina ovat pitkällä tähtäimellä mm. yritykset, heidän työntekijät ja asiakkaat. Toimenpiteitä tehtäessä on hyvä pitää mielessä myös sukupuolinäkökulma ja hankkeen toiminnalla mahdollistaa toimenpiteisiin osallistuminen tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hakija on tietoinen, että elinkeinoelämässä on sukupuolten välisiä eroja. Tämän hankkeen päätavoitteena on edistää yritysten ja alueen sekä sen T&K&I-toiminnan kehittymistä. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Sammaltunturin tutkimusasema sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston sisällä ja tuottaa tietoa mm. ilmastonmuutokseen ja luonnon tilaan, sen muutoksiin liittyen. Tässä hankkeessa käytetään tätä kerättyä tietoa ja aineistoa hyväksi, tavoitteena mm. luonnon kestävän käytön edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan vastaaminen mm. opastamalla alueen toimijoita, asukkaita ja matkailijoita popularisoidulla tiedolla. Näin hankkeessa tuotetaan lisää ymmärrystä luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja siihen kohdistuvista uhista. Painoarvoa tulee laittaa myös sille, miten ihminen itse voi vaikuttaa omalla toiminnallaan luonnonvarojen kestävään käyttöön. Hankkeen toimet tukevat Muonion matkailu- ja kuntastrategiaa, niiden kestävyys- ja vastuullisuusosioita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Pyritään olemaan lisäämättä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja pidetään huoli siitä, että hankkeen tulokset eivät aiheuta mm. maailman puhtaimman ilman tuoman arvon menetystä. Alueet lähellä napaseutuja, kuten Suomen Lappi, ovat alttiita erityisen nopealle ilmastonmuutokselle. Ilmastonmuutos vaikuttaa alueen elinkeinojen mahdollisuuksiin ja siksi varhainen sopeutuminen on tärkeää. Sammaltunturin tutkimusasema Muoniossa on strategisella paikalla ilmastonmuutoksen monitoroinnissa. Datan avulla arvioidaan jo nyt ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia, meillä ja maailmalla. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erilaisia tapoja nähdä, kokea ja tutustua puhtaan ilman ympäristöön ja luontoon ilman, että välttämättä tarvitsee aina matkustaa tänne.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 6
Hankkeessa kehitetään kansallispuiston sisällä tapahtuvaa tutkimustoimintaa yhteistyöhön alueen yritysten ja toimijoiden kanssa. Asemalla tehtävät tutkimukset ja hankkeen toimenpiteet eivät aiheuta riskejä kasvillisuudelle, luonnolle tai eliöille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 7
Muoniossa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa hengitetään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa. Alle 10 mikrometrin hiukkasia on kuutiometrissä Muoniossa vain noin 4 mikrogrammaa, kun maailman likaisimmassa kaupungissa Nigerian Onitshassa niitä on melkein 600 mikrogrammaa. Puhtaan ilmanalan maissa asuvat ihmiset eivät aina ymmärrä, minkälainen luonnonvara puhdas ilma on. Hankkeen toimilla vaikutetaan vahvasti ihmisten ymmärrykseen ja lisää tietoisuutta siitä, mikä arvo puhtaalla ilmalla on ja miten sitä täytyy vaalia mm. toimimalla vastuullisesti. Mittausaseman ilmakehämittausten avulla pystytään arvioimaan miten ilman laatu on kehittynyt ajan kuluessa. Hanke osaltaan ohjaa luonnonvarojen käyttöä, kun puhutaan siitä missä ja miten luonnossa, maaperän päällä, liikutaan. Otetaan huomioon toimenpiteissä ja suunnitelmissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
Muoniossa on muutamia Natura-kohteita. Nämä otetaan huomioon suunnitelmissa, mikäli tulee kyseeseen toimenpiteet kohteiden läheisyydessä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 6
Hankkeen aikana ei synny varsinaisesti jätettä, mutta esimerkiksi brändityöhön ja viestintään liittyvissä suosituksissa ja materiaaleissa tulee huomioida jätteen määrä ja laatu. Hankkeen toiminnalla lisätään ihmisten tietoisuutta luonnon kestävästä käytöstä ja kesätävästä matkailuista. Näihin liittyy oleellisesti esimerkiksi roskaton retkeily ym.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Uusiutuvien energialähteiden käytön periaatteita pyritään noudattamaan hankkeen toiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Muonion kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on elinvoiman kestävä vahvistaminen. Hankkeessa kehitetään alueen elinkeinoja kestävästi. Hankkeen toimilla tähdätään mm. kestävän matkailun ja luonnontuotealan edistämiseen sekä lisätään yritysten tietoisuutta kestävän elinkeinonharjoittamisen tuomasta lisäarvoasta ja vaikutuksista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Tutkimusaseman tuottama tieto ja hanketieto on saatavissa avoimessa verkossa. Hankkeen toiminta ja toimijoiden välinen yhteistyö tulee suurelta osin tapahtumaan etätyöskentelynä johtuen pitkistä välimatkoista, joten tuleva yhteistyömalli tulee niin ikään pohjautumaan virtuaalisiin toimintatapoihin. Hankkeessa luodaan nykyaikaisin teknologisin ratkaisuin kaikkien käytettäviski aineettomia keinoja mm. tiedonsaamiseen ja matkailuun.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Hankkeessa kehitetään mm. kestävää matkailua. Hanketoimijoiden välistä työtä tehdään ennen kaikkea etänä yhteyksien kautta, mikä osaltaan vähentää liikkumistarvetta ja logistiikkaa. Luonnossa liikkuvien matkailijoiden määrä tulee todennäköisesti tulevaisuudessa lisääntymään, jonka takia luontoa käyttävien tiedottaminen ja opastaminen ilmastovaikutuksista on erittäin tärkeää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hanke tukee voimassa olevaa EU:n Itämeri -strategiaa, erityisesti sen hyvinvoinnin lisäämisen tavoitetta ja toimintaohjelman politiikka-alue matkailun kaikkien kolmen toimenpidekokonaisuuden edistämistä eli edistää kestävää matkailukulutusta, lisää vastuullista tuotteistamista sekä suojelee biodiversiteettiä ja tukee matkailijahallinnan kehittämistä. Puhdas ilma ja vahva luontoyhteys sekä luonnossa liikkuminen tunnetusti lisäävät ihmisen kokemaa hyvinvointia. Tämä näkyy mm. megatrendeissä ja matkailussa vahvasti. Hanke tukee hyvinvoinnin edistämistä mm. lisäämällä ihmisten tietoisuutta ja houkuttelemalla heitä kokemaan pohjoisen luontoa ja hengittämään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Hankkeessa tuotetuissa viestintäaineistoissa ja materiaaleissa otetaan huomioon niiden saavutettavuus, löydettävyys, käytettävyys, monikanavaisuus ja mm. monikielisyys, mikä edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Hankkeen yksi päätavoite on muuttaa tiede selkokielelle eli valtavirtaistaa tutkimustietoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Hankkeen toimissa ja ohjausryhmätyöskentelyssä on monialaisesta eri toimijoita. Hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat matkailijat, jotka alueellamme ovat ensisijaisesti kansainvälisiä. Hankkeessa tuotetuissa materiaaleissa on otettu mahdollisuuksien mukaan monikulttuurisuus ja kieliversiot, jotka edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 4
Luontoarvot, luonto ja sinne pääseminen ovat itsessään vahva osa paikalliskulttuuriamme. Suunnitelmat voivat mahdollistaa kultttuuriympäristön kehittymisen.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeessa alueen yritykset, väestö ja muut toimijat pääsevät tutustumaan mm. huippututkimuksen tekemiseen. Alueen erityispiirteet vahvistavat myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden oppimista. Hankkeen toimenpiteillä nimenomaan tähdätään ympäristöosaamisen kasvattamiseen kohderyhmien ja toimijoiden keskuudessa mm. tuottamalla popularisoitua tietoa ja materiaalia heidän käyttöönsä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mitatusti maailman puhtain ilma profiloi Pallaksen aluetta uudella tavalla. Selvitysten mukaan puhdasta ilmaa ei käytetä selkeänä vetovoimatekijänä missään päin Eurooppaa. Hanke onnistui pääosin tavoitteissaan. Vaikeasta ymmärrettävä ilmastotiede ja –data saatiin popularisoitua. Hanke osasi tarttua ja hyödyntää olemassa olevaan tietoon ja toi sen uudella tavalla alueen toimijoiden käyttöön mm. imagomarkkinoinnissa ja viestinnässä. Tieteen ja datan ympärille rakennettu brändi osaltaan kannustaa alueen toimijoita vastuulliseen toimintaan jolla taataan, että myös tulevaisuudessa Muoniosta löytyy mitatusti maailman puhtain ilma.

Puhtaan ilman –brändin pohjalle luotiin laajalla T&K&I –yhteistyöllä uusia palvelukonsepteja. T&K&I –toimintaan osallistui niin oppilaitos, kuin myös alueen yrittäjät, sekä tietenkin hanketoteuttajat. T&K&I –toimintaympäristöä saatiin kartoitettua hankkeen aikana ja mukaan saatiin uusia toimijoita. Myös muiden alueella toimineiden hankkeiden kanssa tehty avoin yhteistyö lisäsi T&K&I –toimintaympäristön ulottuvuutta. Yhteistyömallin vakiinnuttamisen eteen tehtiin töitä, mutta vaatii selkiyttämistä myös tulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteina oli mm.:
1.) Määritellä alueen yhteisen puhtaan ilman käsite ja nostaa esille sen moninaiset hyödyt.
2.)Hyödyntää ja tuoda näkyväksi uudella tavalla olemassa olevaa tietoa ja osaamista.
3.) Vahvistaa alueen elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä (ml. brändityöhön kytkeminen). ottamalla käyttöön uusimpiin mittausmenetelmiin perustuva tieto ja soveltaa sitä ensisijaisesti elinkeinoelämän uudenlaiseen tarpeeseen.
4.) Muotoilla ja tuoda tietoa eri kohderyhmien ja luontoa käyttävien saataville ymmärrettävästi, oikeassa muodossa, kiinnostavasti ja ajantasaisesti.
5.) Hyödyntää popularisoitua tutkimustietoa Muonion kunnan, matkailualueen ja kansallispuiston ml. yritysten brändien vahvistamisessa ja osana imagomarkkinointia.
6.) Tuottaa popularisoidulla tiedolla lisäarvoa kansallispuiston käyttäjille ja edistää puistossa liikkuvien luonnon kestävää käyttöä.
7.) Hyödyntää tietoa uusien mielenkiintoisten matkailuelämysten tuotteistamisessa ja olemassa olevien uudistamisessa, yusien yritysten synnyttämisen tukena sekä ennakoinnissa ja tulevaisuuden strategisissa linjauksissa.
8.) Edistää kansallispuiston ja luontoon tukeutuvan matkailun kestävää käyttöä yritystoimijoiden ja yksittäisten käyttäjien osalta.
9.) Vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja pienentää alueen hiilijalanjälkeä.
10.) Luoda yhteistyömalli T&K&I –verkostolle tutkimuslaitosten, yritysten ja kunnan välille liittyen puhtaaseen ilmaan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin mm. seuraavia toimenpiteitä:
-Mielikuva- ja kilpailija-analyysi Puhtaan ilman –teemasta
-Määriteltiin Ilmatieteen laitoksen indikaattoreiden ja tutkimusmittaukset sekä tuotiin nämä avoimeen rajapintaan.
-Kerättiin alueen toimijoilta tietoa mihin he haluavat, että uusi puhtaan ilman –brändi keskittyy.

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyi mm.:
-5kpl tietopaketteja ilmasto- ja alueella tehtävästä tutkimuksesta.
-Puhtaan ilman -brändikäsikirja sekä viestintämateriaalia (viestintäohjeistus yrittäjille, valokuvapankki, julistepohjia, hankekoonti fyysisessä ja sähköisessä muodossa).
-Hankejulkaisu, joka kokoaa hankkeen tulokset, fyysinen ja sähköinen versio
-5kpl uusia palvelukonsepteja puhtaan ilman -teemaan liittyen.
-Pallas ilmanlaatuindeksi
-Puhtaan ilman –internet sivusto (www.discovermuonio.fi/thepurestair)
-T&K&I –toimintaympäristön kuvaus Muonion alueella.