Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77547

Hankkeen nimi: Palvelumuotoilulla kansainväliseen kasvuun

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.5.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLAR LIGHTS TOURS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0963587-0

Jakeluosoite: Muoniontie 955

Puhelinnumero: +358 40 413 9248

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

WWW-osoite: www.polarlightstours.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hiukka Päivi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)polarlightstours.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 413 9248

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeen avulla yritys sopeuttaa Covid-19 pandemian toimintaan aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia sekä toteutettavien kehittämis toimenpiteiden avulla saavuttaa uutta kasvua. Toiminnan tuottavuus paranee kehitettävien uusien digitaalisten ratkaisujen avulla sekä muuttuneen matkailijakäyttäytymisen tunnistamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 306

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 306

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Muoninotie 955

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole koettu tarpeelliseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan kaikki sukupuoliin liittyvät kysmykset tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
asiakkaat sekä henkilöstö ja sidosryhmät nykyistä paremmin ymmärtävät kestävyyteen liittyviä asioita liiketoiminnan totetuksessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Sertifikaatin toteuksen avulla vähennetään ja tiedostetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiat riskit
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Kaikissa reitistösuunnitelmissa, aktiviteettien toteutuksessa sekä muussa toiminnassa huomioidaan ympäröivän luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Toiminnassa noudatetaan toiminnalle edellytettäviä lakeja ja asetuksia ja toteutuksessa seurataan myös niiden totetutumista erilaisin mittarein
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei toimita natura alueella
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
kierrätetään kaikki mahdollinen ja kalusto ja tarvike hankinnoissa korostuu ekologisuus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
hyödynnetään aurinkoenergiaa ja poistoilmalämpöpumppu
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kestävällä tavalla saavutetun kasvun ansiosta pystytään työllistämään myös muiden elinkeinojen palveluita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Lisäosaamisen ja asiakastuntemuksen avulla kehitetään aineetonta pääomaa
Liikkuminen ja logistiikka 10 7
Digitaaliset kehittämistoimenpiteet lisäävät kestävyyttä, tuoteturvallisuutta sekä tietenkin tuovat tehokkuutta yrityksen toimintaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Vaikuttaa monipuolisesti sekä yrityksen sisällä että asiakkaissa
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Kaikki työntekijät ja asiakkaat ovat tasa-arvoisia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
kaikki asiakkaat ja työntekijät ovat samanarvoisia
Kulttuuriympäristö 8 8
Paikkallinen hyödyntäminen kestävällä tavalla liiketoiminnassa
Ympäristöosaaminen 8 9
kestävän kehityksen sertifioinnin avulla myös ympäristöosaaminen lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Selkeytimme yrityksemme toimintaan pandemian aiheuttamat asiakaskäyttäytymisen muutokset ja vaikutukset sekä paransimme hyviä suhteita olemassa olevien asiakkuuksien kanssa ja saavutimme uusia yhteistyö- ja asiakasverkostoja entistä monipuolisemmilta markkinoilta huomioiden erityisesti kestävän kehityksen ja lumettoman ajan matkailijat sekä uudet premium- ja Vip tuoteperheiden asiakkuudet. Uudistettiin yrityksen digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen ja niiden hallitseminen toiminnan johtamisesta läpi operatiivisten toimintojen. Saatiin tehtyä isoja askeleita kestävän kehityksen toimintatapaan liittyvien sertifikaattien hyödyntämisessä työnjohtoon ja markkinointiin sekä yrityksuvaan.