Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77554

Hankkeen nimi: SEABAT–H2 - Merenkulun hybriditeknologiat

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Joel Paananen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt. tutkimuspäällikkö, lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joel.paananen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 589

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SEABAT-H2, Merenkulun hybriditeknologiat -hankkeen ydintavoitteena on edistää merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien uusien, disruptiivisten teknologioiden omaksumista sekä nopeaa käyttöönottoa. Hankkeen keskeisin toimenpide on luoda innovaatioalustamainen merenkulun akku- ja hybriditeknologioiden tutkimus-, pilotointi- sekä oppimisympäristö. Tämä ympäristö ja sen käyttäjien verkosto mahdollistaa yrityksille ja yhteistyökumppaneille nopeat konkreettiset kokeilut sekä pilotit ja siten edistää vähähiilisten akku- ja polttoteknologioiden asiantuntijuutta sekä yleistymistä merenkulussa, raskaassa liikenteessä sekä energiantuotannossa.

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankkeen sisällä toimitaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmään ja pilotteihin pyritään ottamaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisessä hanke keskittyy erityisesti merenkulun päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen uusien teknologioiden yleistämisen avulla. Ilma ja kasvihuonekaasujen vähenemiseen keskitytään tutkimalla dieselmoottorin päästövähennyksiä akustohybridin avulla. Akkuteknologian yleistyminen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä merenkulussa ja hankkeen kokeiluilla edistetään tämän teknologian käyttöönottoa.
Hanke edistää keskeisesti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvittavaa ympäristöosaamista uusien teknologoiden avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Varustamot, jotka haluavat selvittää akku- ja hybriditeknologian käyttöönoton mahdollisuuksia tai ominaisuuksia omassa toiminnassaan
- Yritykset, jotka tutkivat ja kehittävät merenkulun akku- tai hybriditeknologian tuotteita
- Yritykset, jotka tutkivat ja kehittävät akku- ja hybriditeknologiaan kuuluvia palveluita, kuten suunnittelua, toteutusta, automaatiota, kunnossapitoa ja huoltoa
- Energiayhtiöt, jotka selvittävät akku- tai polttokennoteknologiaa
- Merenkulun tarkastuspalveluita tuottavat yritykset
- Meriturvallisuusviranomaiset
- Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Meriklusterin viranomaiset, tutkijat ja työntekijät.
- Akku- ja hybriditeknologian muut sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 984

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 116 913

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 184 264

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 167 019

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää, Hamina, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on monipuolinen ja haastava useiden sidosryhmien ja toimijoiden osallistuessa hankkeen piloitteihin ja kokeiluihin. Tekniikan ala yleisesti, mutta etenkin merenkulkuala on edelleen miesvaltainen, joten hankkeen tulee huomioida mahdollisuudet tasa-arvon edistämiseen sekä verkoston toiminnassa, että hankkeelle palkatun henkilöstön osalta. Hankkeen ydintoimintaympäristöön voidaan olettaa kuuluvan tekniikan erityisasiantuntijoita, tekniikan asiantuntijoita ja kuljetusalan työntekijöitä. Tilastokeskuksen mukaan näissä ryhmissä työskentelee naisia: Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat: 23,3 % Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat: 17,17 % Kuljetustyöntekijät: 5,3 % (Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Työllisyys Ja Työttömyys 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2021]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tie_001_fi.html)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On oletettavaa, että hankkeen toimintaympäristössä sukupuolijakauma on edellä mainitun suuntainen ja hankkeen tulee huomioida tämä, pyrkien aktiivisesti edistämään tasa-arvoa kaikkien toimijoiden osalta. Hankkeen sisällä toimitaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti ja huomioidaan tämä projektitiimin kokoonpanossa ja palkkauksessa. Xamkin palkkaus perustuu vain tehtävänkuvaan. Hankkeen ohjausryhmään ja pilotteihin pyritään ottamaan tasapuolisesti mukaan sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Hankkeessa pilotoitavat uudet teknologiat korvaavat fossiilisia polttoaineita. Merenkulun polttoaineista yleisin, eli raskasöljy, on öljynjalostuksen loppujäte, jonka hiukkaspäästöt, happopäästöt ja hiilipäästöt aiheuttavat huomattavaa kuormitusta ympäristölle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Hanke kohdistuu erityisesti merenkulun päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen uusien teknologioiden avulla. Jo pelkkä laajempi tietoisuus täyssähkö- tai polttokennoteknologioiden mahdollisuuksista tuottaa vaikutusta ilmastonmuutoksen hallintaan, riskien ymmärtämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Polttomoottorin palotapahtuma tuottaa aina hiilidioksidia ja muita päästöjä. Jopa vähähiilinen maakaasu tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä, koska metaani itsessään on hiilidioksidia väkevämpi kasvihuonekaasu. Hankkeessa tutkitaan dieselmoottorin päästövähennyksiä akustohybridin avulla, mutta myös laajennetaan kokeiluita täyssähköjärjestelmiin, jolloin päästöt riippuvat vain sähkön tuotantotavasta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Akkuteknologian yleistyminen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös merenkulussa. Hybridialuksella voidaan tuottaa lisäenergiaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja täyssähköalus voi satamassa ladata vihreää sähköä akustoihinsa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Paikallisesti hanke toimii katalyyttinä joka vahvistaa imagoa, kokoaa asiantuntijuutta laajalti ja siten myös edistää paikallista elinkeinorakennettamme.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hanke pyrkii auttamaan erityisesti palveluinnovaatioiden syntymisessä. Uusien teknologioiden ympärille näitä ei vielä ole muodostunut merkittävästi, joten markkinapotentiaali on suuri.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hankkeen ydintavoite on lisätä vähähiilisten teknologioiden yleistymistä ja siten pienentää merenkulun hiilipäästöjä vaikka kuljetusmäärät tulevat kasvamaan jatkossakin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hanke tuottaa myös yleistietoa ympäristön kannalta kestävistä teknologioista.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankeen toimenpiteet tai tavoitteet eivät suoraan edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Merenkulku on vahvasti pääomaa sitova toimiala, jolla on vahva omistusperinne Suomessa. Ymmärrettävästi ala on kuitenkin myös äärimmäisen kansainvälinen ja Suomi on täysin riippuvainen meriteitse tapahtuvasta viennistä ja tuonnista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei vaikuta kulttuuriympäristössä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke edistää keskeisesti ympäristöosaamista ja tietoisuutta uusien teknologoiden omaksumisen avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

SEABAT-H2, Merenkulun hybriditeknologiat -hankkeen ydintavoitteena oli edistää merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien uusien, disruptiivisten teknologioiden omaksumista sekä nopeaa käyttöönottoa.

Hankkeen keskeisin toimenpide oli luoda innovaatioalustamainen merenkulun akku- ja hybriditeknologioiden tutkimus-, pilotointi- sekä oppimisympäristö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy XAMK:n Kotkan kampuksen sähkövoimalaboratorioon. Tämä ympäristö ja sen käyttäjien verkosto mahdollistaa yrityksille ja yhteistyökumppaneille nopeat konkreettiset kokeilut sekä pilotit ja siten edistää vähähiilisten akku- ja polttoteknologioiden asiantuntijuutta sekä yleistymistä merenkulussa, raskaassa liikenteessä sekä energiantuotannossa.

Hankkeessa tehtiin toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja sukupuolinäkökulma huomioitiin hankkeen toiminnassa siten, että hankkeen sisällä toimitaan XAMK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmään ja pilotteihin pyrittiin ottamaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisessä hanke keskittyy erityisesti merenkulun päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen uusien teknologioiden yleistämisen avulla. Ilma ja kasvihuonekaasujen vähenemiseen keskitytään tutkimalla dieselmoottorin päästövähennyksiä akustohybridin avulla. Akkuteknologian yleistyminen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä merenkulussa ja hankkeen kokeiluilla edistetään tämän teknologian käyttöönottoa. Hanke edistää keskeisesti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvittavaa ympäristöosaamista uusien teknologioiden avulla.