Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77555

Hankkeen nimi: DIKIEKO - Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kouvolan kampus: Paraatikenttä 7

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Melina Maunula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: melina.maunula(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8521

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DIKIEKO-hankkeessa konseptoidaan ja pilotoidaan Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen kiertotalousliiketoimintaa tukeva virtuaalialusta (Hyötyvirta Hub) osaksi alueelle kehitettävää kiertotalouden Hyötyvirta ekosysteemiä. Virtuaalialustaa testataan ja kehitetään yhdessä yritysten kanssa huomioiden käyttäjäryhmien näkökulmat sekä tunnistaen alueen (olevien ja tulevien) yritysten liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet digikiertotaloudessa. Bisnesantropologiaa hyödyntäen autetaan pk-yrityksiä pitkällä aikavälillä ennakoimaan ihmisten käyttäytymisen muutoksia ja ottamaan ihmiset ja asiakkaat mukaan kiertotalouskulttuurin ja sitä kautta siihen kytkeytyvän liiketoiminnan kehittämiseen.

DIKIEKO-hankkeessa luodaan lähtökohdat Hyötyvirta Hubin jatkokehittämiselle tiedotusalustasta yhä toiminnallisemmaksi osaksi ympäristö- ja kiertotalousliiketoimintaan keskittyvän Hyötyvirta-alueen toimintaa, mahdollistaen sen kehittymisen kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaksi digikiertotalouden innovaatioalustaksi. Hankkeessa tunnistetaan digikiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia sekä taustakartoituksen että yritysten kiertotalousliiketoiminnan tukemiseksi tai kasvattamiseksi tarvitsemien digitaalisten ratkaisujen tunnistamisen ja nopeiden kokeilujen kautta. DIKIEKO-hankkeen aikaiset digikiertotalousekosysteemiä aktivoivat toimet, ml. virtuaalialustan pilotointi, nopeat kokeilut ja dialogisuus, tukevat alueen yritysten aktiivista roolia digikiertotalousekosysteemin kehityksessä sekä Hyötyvirta Hubin käyttäjinä. Hanke edistää ympäristövaikutusten osalta irrottautumista lineaaritaloudesta, vähähiilisyystavoitteiden
toteutumista, resurssitehokkuutta sekä digitaalisia ratkaisuja (mm. jakamistalous ja etätyö).

Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jonka mukaisesti toimitaan. Horisontaaliset periaatteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa ja tehtävät soveltuvat yhtä hyvin miehille kuin naisillekin. Hankkeessa naisvaltainen ympäristöosaaminen törmäytyy miesvaltaisiin tekniseen ja digitaaliseen ympäristöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kiertotalouden pk-yritykset sekä kiertotalouden liiketoimintaan siirtymistä tai sen aloittamista harkitsevat pk-yritykset ja organisaatiot eri toimialoilla. Pk-yritykset, jotka voivat linkittyä kiertotalousekosysteemiin esim. tuottamalla digitaalisia ratkaisuja kiertotalousliiketoiminnan mahdollistamiseksi, kasvattamiseksi tai tehostamiseksi. Alusta toimii start-upien ja alalle haluavien pk-yritysten testialustana, jossa ne voivat testata ja kehittää palveluitaan ja tuotteitaan sekä saada niille näkyvyyttä. Alusta mahdollistaa myös kysynnän ja tarjonnan lain testaamisen ja siten pienentää mahdollisia liiketoimintariskejä.


Käytännössä kohderyhmän voidaan katsoa käsittävän Hyötyvirran avainyritysten lisäksi alihankkijat, asiakkaat, asiantuntijapalveluiden tuottajat sekä potentiaaliset digitaalisten ratkaisujen tarjoajat ja kehittäjät, ml. start-upit. DIKIEKO-hankkeen toimenpiteiden myötä kiertotalousekosysteemin kehittämiseen pystytään linkittämään täysin uudenlainen yrityskenttä, näin lisäten innovaatiopotentiaalia ja laajentaen ekosysteemiä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia, mm. RISICO- ja Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi -hankkeiden valmennuksissa ja toimenpiteissä luotuja yrityskontakteja ja tarjotaan näille potentiaalisille ekosysteemin jäsenille yhä laajempaa tukea ja hyötyä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hyötyvirta Hub tarjoaa tietoa kiertotalouden ratkaisuista ja alueen kiertotaloustoiminnasta asiasta kiinnostuneille. Kehityksessä huomioidaan vahvasti näkyvyyden lisääminen sekä tulevaisuudessa palveluntarjonta alueen toimijoille.

Kehitettävä Hyötyvirta Hub palvelee osaltaan myös Kymenlaakson asukkaita, oppilaitoksia ja opiskelijoita sekä julkisia organisaatioita ja kolmannen sektorin toimijoita. Ympäristökuormitusta alentavien kiertotalouden liiketoimintojen kehittyminen heijastuu ympäristövaikutusten pienentymisenä sekä edistää ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden saatavuutta yritysten hankintaketjuissa ja kuluttajilla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 272 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 161 269

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 389 428

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 230 384

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelmaa. Suunnitelmassa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa oiminnassaan. Sukupuolten vaikutusta on analysoitu hankkeen toimenpiteiden kautta. Hankkeen tehtävät soveltuvat niin miehille kuin naisillekin, ja tältä osin hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen tiedotus toteutetaan huomioimalla kohderyhmä yleisesti, ei sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekniset alat kiinnostuvat perinteisesti enemmän miehiä kuin naisia, josta aiheutuu teknisten alojen miesvaltaisuus. Teknisistä aloista ympäristötekniikka on kuitenkin suosittu naisten keskuudessa. Hankkeessa naisvaltainen ympäristöosaaminen törmäytyy miesvaltaisiin tekniseen ja digitaaliseen ympäristöön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke keskittyy kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
DIKIEKO-hanke edistää irrottautumista lineaaritaloudesta tukemalla digikiertotalouden ekosysteemissä liiketoimintaa ja digitaalisten kiertotaloutta edistävien ratkaisujen innovaatioprosessia. Hankkeessa myös tuodaan saataville tietoa kiertotaloudesta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
DIKIEKO-hankkeessa luotava Hyötyvirta Hub tukee vähähiilisen/hiilineutraalin liiketoiminnan sekä sitä edistävien digitaalisten työkalujen kehitystä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
DIKIEKO-hankkeen edistämä kiertotalousmateriaalien käyttö vähentää neitseellisten materiaalien käytön tarvetta, mikä edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
DIKIEKO-hanke tukee digitaalisten ratkaisujen syntyä mm. kiertotaloustoimintojen päästövaikutusten minimoimiseksi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Kiertotalouskäytäntöjen parantaminen ja tehostaminen Hyötyvirta-alueella vähentää ympäristökuormitusta, minkä vaikutus voi joidenkin päästöjen osalta ulottua myös läheisiin suojelualueisiin, esim. Hangassuo-Haukkasuo -alue. Kiertotaloudesta viestintä johtaa laajempaan ympäristötietoisuuteen, mikä edistää ympäristönsuojelutoimintaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Materiaalivirrat ja jätteen synnyn ehkäisy ovat kiertotalouden keskiössä. Kehittämällä Hyötyvirta-alueen toimintaa ja tukemalla alueellista digikiertotalousekosysteemikehitystä ja sen innovatiivisuutta edistetään uusien ratkaisujen ja uuden liiketoiminnan syntyä. Resurssitehokkuus on kehittämisen keskiössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 8
Älykkäiden energiajärjestelmien ratkaisut linkittyvät hankkeen edistämään digikiertotalousekosysteemiin, joten DIKIEKO-hanke osaltaan edistää myös niiden kehitykseen tähtäävän yhteistyön muodostumista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
DIKIEKO-hankkeessa tuetaan käyttäjä-/yrityslähtöisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä paitsi hanketoimenpiteiden kautta myös hankeajan jälkeen Hyötyvirta Hubin kautta. DIKIEKO-hanke edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista digikiertotaloudesta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
DIKIEKO-hanke edistää digitaalisten kiertotaloutta edistävien tuotteiden/palveluiden innovointia, ml. jakamistalous ja etätyö. Hankkeessa syntyy Hyötyvirta Hub -alusta, joka jatkossa edistää alueen digikiertotalouden liiketoiminnan kasvua ja innovatiivisuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Logistiikalla on materiaalivirtojen käsittelyssä merkittävä rooli. Kehittyvä digikiertotalouden ekosysteemi edistää näin ollen myös liikkumisen ja logistiikan innovaatioiden syntyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hankkeen myötä saavutetaan parantuneet edellytykset mikroyritysten kiertotalousliiketoiminnalle. Hyötyvirta Hubin kautta lisätään kuluttajatietoutta kiertotaloudesta. 3. sektorin yhteistyö ekosysteemissä, sekä koulutusrajapinta johtavat elinikäiseen oppimiseen ja parempaan työllisyyteen. Jakamistalouteen pohjautuvien tai muuten kuluttajan osallisuutta lisäävien toimintojen kehityksen tukemisen kautta voidaan vähentää ympäristöahdistusta ja lisätä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Naisvaltainen ympäristöosaaminen törmäytyy miesvaltaisiin tekniseen ja digitaaliseen ympäristöön.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hyötyvirta Hub mahdollistaa 3. sektorin yhteistyötä, kuntalaisten osallisuutta ja kiertotaloustietoutta sekä tukee sosiaalisten kiertotalousyritysten syntymistä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 7
DIKIEKO-hankkeessa tuettava alueellisen digikiertotalousekosysteemin kehitys lisää ympäristöliiketoiminnan edellytyksiä ja edistää uusien digitaalisten ratkaisujen syntymistä sekä tukee toimijoiden yhteydenpitoa ja lisää näkyvyyttä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DIKIEKO-hankkeessa on konseptoitu ja pilotoitu Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen kiertotalousliiketoimintaa tukeva virtuaalialusta (versio 1) osaksi alueelle kehitettävää kiertotalouden Hyötyvirta-ekosysteemiä. Virtuaalialustaa (sis. Kiertokymi-sivusto ja Kymenlaakson kiertotalousverkosto -Linkedin ryhmä) on testattu ja kehitetty yhdessä sidosryhmien kanssa huomioiden käyttäjäryhmien näkökulmat sekä tunnistaen yritysten liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia digikiertotaloudessa. Bisnesantropologiaa hyödyntämällä on tunnistettu nopeiden kokeilujen kohteita, sivustokehitystarpeita sekä tulevia alustakehityspolkuja. DIKIEKO-hankkeessa on luotu lähtökohdat alustan jatkokehittämiselle tiedotusalustasta yhä toiminnallisemmaksi osaksi ympäristö- ja kiertotalousliiketoimintaan keskittyvän Hyötyvirta-alueen toimintaa, mahdollistaen sen kehittymisen kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaksi digikiertotalouden innovaatioalustaksi. Hankkeessa on tunnistettu digikiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yritysten kiertotalousliiketoiminnan tukemiseksi tai kasvattamiseksi tarvitsemien digitaalisten ratkaisujen tunnistamisen ja nopeiden kokeilujen kautta. Nopeat kokeilut: i) Thinglinkin soveltaminen opasmateriaalin esittämisessä: purkupuu-esitysmateriaali ja prosessikaavio tuhkan hyödyntämisestä, ii) 360-asteen kuvateknologian ja Thinglinkin hyödyntäminen mm. esittelyssä ja oppimisympäristönä, iii) CRM ja projektinhallintajärjestelmän hyödyntäminen kiertotalouden TKI-verkostodatan keräämiseksi, iv) patenttitietojen hakutyökalu yhteistyössä Dataamo-hankkeen kanssa aiheena vähähiilinen betoni, v) Tekoälysovellusten hyödyntäminen (mm. Midjourney, ChatGPT), vi) Kestävyysdata hyödyntäminen (Mayors Indicators, AskKauko) ja vii) Kouvolan kaupungin karttajärjestelmien hyödyntäminen Hyötyvirta-osaamiskeskuksen esittämiseksi 3D-mallissa karttapohjalla.

Hanke on osaltaan edistänyt Kymenlaaksossa irrottautumista lineaaritaloudesta, vähähiilisyystavoitteiden toteutumista, resurssitehokkuutta sekä digitaalisia ratkaisuja (mm. jakamistalous ja etätyö). DIKIEKO-hankkeen tuloksena alueella on paremmat lähtökohdat edistää digikiertotalouden ratkaisuihin liittyvää TKI- ja liiketoimintaa. Hankkeen tuloksena on tunnistettu potentiaalisimpia teknologisia ratkaisuja sekä mahdollistettu niiden alueellista käyttöönottoa. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa teknologinen kehitys on nopeaa ja hankkeen avulla on parannettu alueellisia edellytyksiä uusimman tiedon omaksumiseen sekä tunnistettu digikiertotalouden kehittämiskohteita. Hankkeen aikana on tunnistettu, että alueen yritysten valmiudet ryhtyä digikiertotalouden kehittämistyöhön tai liiketoimintaan, vaativat edelleen merkittävää vahvistusta. Digitaaliset teknologiat vaativat lisäselvitystä ja tarkastelua nimenomaan digikiertotalouden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi verkostotoimenpiteitä yhteistyön vahvistamiseksi ja laajentamiseksi sekä monialaisen yhteistyön juurruttamiseksi tarvitaan edelleen. Kiertokymi on pidemmällä aikavälillä laajennettavissa hyöty- ja palvelualustaksi, mahdollistaen uusien toimintojen ja palveluiden tuomista alustalle.