Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77559

Hankkeen nimi: Uusiutuvan energian lämpöakku

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.3.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: THERMAL STORAGE FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3177023-5

Jakeluosoite: Pohjoisranta 2 F 14

Puhelinnumero: +358407205975

Postinumero: 00170

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.thermalstoragefinland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Valkeinen Panu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: panu(at)epasuoravalo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407205975

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Modulaarinen hybridivoimala uusiutuvan energian tuottamiseksi ja varastoimiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 878

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 31 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 878

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Järvenpää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puistotie 64 B 8

Postinumero: 04430

Postitoimipaikka: JÄRVENPÄÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Polttamalla tuotetun lämmön käyttö vähenee välittömästi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Vähennämme energiantuotannon CO2 päästöjä ja näin ollen pienennämme ilmastonmuutosta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Merkittävä osa järjestelmämme tuottamasta energiasta tulee auringosta, mikä vähentää polttamalla tuotetun lämpöenergian tarvetta. Mikäli järjestelmän käyttämä sähkö tuotetaan uusituvilla voidaan lämpöenergia tuottaa 0-päästöillä (CO2)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Tuotteiden pitkä elinkaari vähentää jätettä ja valtaosa käytetyistä materiaaleista on kierrätettävissä tai uudelleen käytettävissä. Kaikki järjestelmässä käytettävä nesteet ovat biologisesti hajoavia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Voimme omassa toiminnassa ja omien toimitilojen osalta käyttää omaa järjestelmää
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 4
Tarjoamme paikallisille tekijöille työtä ja hankimme laitteet ja materiaalit paikallisesti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Kehitämme aktiivisesti tuotteitamme ja palveluitamme konseptimme ympärillä, jotta energiankäytön ja oman hiilijalanjäljen suuruuden seuranta tulee entistä helpommaksi ja läpinäkyvämmäksi
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Tuotteiden pitkä elinkaari vähentää laitteiden siirtelyä ja liikuttelua niiden eliniän aikana. Järjestelmän ydin perustuu merikonttiin ja näin olleen tuotteiden ja laitteiden siirtely voidaan tehdä tehokkaasti ja vähäisin kuljetuskerroin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 0
Järjestelmämme innovaatiot lisäävät kiinnostusta aurinkolämmön käyttöön ja sen hyödyntämiseen nykyistä enemmän. Järjestelmämme toiminta edesauttaa paremmin ymmärtämään aurinkolämmön käytön mahdollisuuksia energiantuotannossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-