Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77561

Hankkeen nimi: MICE - kokousmatkailusegmentin avaaminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040 1902 500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

COVID19 pandemia on aiheuttanut erityisen suurta vahinkoa matkailutoimialalle sekä sen vaikutuksen alaisille palvelusektoreille. Suomen matkailutoimiala on kärsinyt Koronapandemian vaikutuksista laajemmin kuin moni muu toimiala. Suomen matkailun kokonaiskysyntä oli vuonna 2019 arvion mukaan 16,1 miljardia euroa. Optimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu vuoden 2021 aikana noin 40 % ja pessimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu jopa 50 %. TEM:n arvioiden mukaan palautuminen vuoden 2019 lukuihin kestää ainakin vuoteen 2023 asti. Optimistisen arvion mukaan kotimaanmatkailun kysyntä voisi palautua vuoden 2019 tasolle alkusyksyyn 2021 mennessä, mutta kansainvälisen matkailun palautuminen kriisiä edeltävälle tasolle tapahtuisi vasta vuoden 2022 jälkeen. Kysynnän elpyminen on vahvasti sidoksissa kansainvälisten ja kansallisten rajoitusten ja suositusten purkamisen lisäksi edellytettäviin terveysturvallisuustoimenpiteisiin ja saavutettavuuden palautumiseen. Tällä hetkellä on varauduttava myös tilanteeseen, jossa matkailukysyntä jää pidemmäksi aikaa vuoden 2019 lukuja alhaisemmaksi. Tourism Economicsin tutkimusten mukaan Pohjoismailla on kuitenkin mahdollisuus kasvattaa globaalisti matkailun markkinaosuuttaan, sillä matkailijoiden odotetaan suosivan harvaan asuttuja kohteita

MICE (Meetings, Incentives, Congresses, Exhibitions)-hankkeen tavoite on tukea Kotkan-Haminan ja Loviisan seudun elpymistä pandemian aiheuttaman rajun liiketoiminnan supistumisen jälkeen. MICE-liiketoiminnan lanseeraus ja jalkautus luo uutta ja monipuolista matkailuliiketoimintaa Etelä-Kymenlaakson ja Loviisan seudulle, ja sillä tuetaan Kymenlaakson korona-ajan jälkeistä elvytyssuunnitelmaa. Hankkeessa alueelle lanseerataan uusi matkailutuote, joka tarjoaa konkreettisia ja pitkävaikutteisia keinoja koko matkailutoimialan ja sen vaikutusalueella olevan elinkeinon toipumiseen pandemian jälkeisenä aikana.

Kokousmatkailusegmentin avaaminen seudulle mahdollistaa paikallisten yritysten liiketoiminnan laajentamisen kokousten, kongressien, kannustematkojen sekä näyttelyiden ja messujen asiakaskunnan palvelemiseen. MICE-matkailulla on huomionarvoinen vaikutus sekä koko maakunnan, että sitä ympäröivien alueiden elinkeinolle. Hankkeessa toteutetaan vuosille 2021-2026 tehtyä kokousmatkailusegmentin keskipitkän tähtäimen suunnitelmaa ja sen strategisena tavoitteena on luoda edellä mainitun suunnitelman mukaan Kotkan-Haminan ja Loviisan seudulle toimiva ja aktiivinen MICE-markkina, jossa tarvittava infrastruktuuri ja yrittäjien alan osaaminen mahdollistavat suurtenkin tapahtumien toteuttamisen.

Hankkeella tuetaan Kotkan Kantasatamaan rakentuvan tapahtumakeskuksen käynnistymistä ja edistetään sen näkyvyyttä sekä kotimaassa että kansainvälisellä markkinalla monipuolisena kokous- ja tapahtumapaikkana. Valmistuvan tapahtumakeskuksen markkinointi aloitetaan jo rakentamisen alkuvaiheessa ottaen huomioon muun muassa kongressien ja näyttelyiden tyypillisesti pitkät valmisteluprosessit niiden suunnittelun, haun ja järjestelyjen osalta.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Business Finlandin alaisen Visit Finland organisaation, ja erityisesti siihen kuuluvan FCB:n (Finland Convention Bureau) kanssa. FCB hallinnoi Business Events (BE) –sektorin markkinointia ja tuotekehitystä tarjoten maksutonta apua tieteentekijöille, liitoille, järjestöille ja yrityksille kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien kutsumisessa, suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Vuoden 2019 kansainvälisessä vertailussa Suomi on maailman 12. suosituin kongressimaa (lähde UIA Union of International Associations, 2020). Euroopan maista Suomi sijoittuu vertailun seitsemänneksi ja Pohjoismaiden ykköseksi. Messu- tai kongressivieraan tuottama taloudellinen vaikutus matkailutuloon on sekä alueellisesti että kansallisesti huomattavasti suurempi, kuin yksittäisen kuluttajamatkailijan. Kongressi- ja messuosallistujat käyttävät monipuolisesti ravintola-, majoitus- ja ohjelmapalveluita sekä kongressikaupungissa että sen lähikunnissa, mutta myös muualla maassa nk. “pre- ja post-tours" aktiviteettien puitteissa. Kansainvälisen kokousvieraan 5,4 vuorokauden viipymäaika kohteessa on yleisesti ottaen myös pitempi kuin muiden matkailijaryhmien edustajien.

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin. Suomessa on jo useita merkin saaneita ja tähän kannustetaan myös seudun toimijoiden panostavan. Yritystapahtumien luonteeseen kuuluu enenevissä määrin vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen ja kestävän kehityksen esiin tuominen. Se on osa yrityksen tai yhteisön imagoa, ja koetaan äärimmäisen tärkeäksi viestiksi yrityksen arvoja ajatellen.

Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraalien palvelujen rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa. Hankkeella on uuden yritystoiminnan ja matkailumahdollisuuksien kehittämisen myötä myönteisiä vaikutuksia matkailijamäärien kasvuun alueella.

MICE-hankkeen aikana tehtävät toimenpiteet kohdistuvat monipuolisesti matkailun ammattilaiskenttään. Hankkeen aikana verkostoidutaan laajasti MICE-myynnin edistämisen toimenpiteitä huomioiden, osallistutaan alan tapahtumiin ja myyntitilaisuuksiin, sekä tehdään kohdennettua b2b markkinointia. Kontaktien ja hyvän yhteistyön luominen sekä kansainvälisiä markkinoita tavoittelevia sidosryhmiä että kotimaisia tapahtumanjärjestäjiä ajatellen on tärkeässä roolissa projektin aikana. Hankkeessa perehdytetään ja koulutetaan alueen yrittäjiä uuteen palvelusegmenttiin sekä varmistetaan alueen infrastruktuuria tukevan MICE-segmentin palveluiden toteuttaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen osalta tärkeitä kohderyhmiä ovat nk. ostajat, mm.:
- yritystapahtumat: sidosryhmät yrityksissä (sihteerit, assistentit, markkinointi- ja viestintäpäälliköt, HR)
- kansainväliset kokoukset ja kongressit: DMC’t (Destination Management Companies), PCO’t (Professional Congress Organizers), matkatoimistot, järjestöt ja liitot, yliopistot
- messut ja näyttelyt: näyttelyorganisaatiot, tapahtumajärjestäjät, kiertävät tapahtumat

Palveluntarjoajien kohderyhmä ovat pääasiallisesti seudun yrittäjät, mm.:
- kokous- ja tapahtumakeskukset
- ravintolat
- majoitusliikkeet
- elämys- ja ohjelmapalveluyritykset
- liikennöitsijät
- käyntikohteet

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tavoittamat välilliset kohderyhmät ovat alueella toimivat palvelusektorin toimijat, jotka operoivat mm. tapahtumien rekisteröintiä ja maksuliikenteen hallintaa, majoituspalveluiden käytännön järjestelyitä, näyttelytilojen rakentamisen ja järjestämisen töitä sekä tapahtumahenkilökuntaa.

Tämänhetkisen tilanteen mukaan perinteisten tapahtumien järjestämisessä käytetyt järjestelmät eivät välttämättä taivu virtuaalikongressien toteutukseen, jolloin tarvitaan ulkopuolisten ammattilaisten mukaan ottoa, jotta osallistujakokemus pystytään takaamaan ja tapahtuma voidaan toteuttaa toimivalla teknisellä alustalla. Näin IT- ja ohjelmistotoimijat ovat myös tärkeässä roolissa tapahtumien menestyksellisestä järjestämisestä.

Myös mm. rahti- ja kuljetusalan toimijat, tulkkauspalvelut, painotuotteiden valmistajat sekä markkinointi- ja viestintätoimistot kuuluvat välilliseen kohderyhmään ja hyödyn saajiin.

Alueen vähittäiskauppa, liikuntakeskukset sekä muut kuluttajan vapaa-ajan viettoon liittyvät palvelut hyötyvät kohteeseen saapuvista matkailijoista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 187 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 181 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 259 028

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan, Loviisan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Loviisa, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa arvioidaan toteutuksen eli valittujen toimintamallien ja palvelujen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. MICE-segmentti on täysin neutraali sukupuolinäkökulmasta ja tarjoaa työllistämis- ja kehittämismahdollisuuksia sekä naisille että miehille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sekä nais-, että miesyrittäjien tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua uusien MICE-segmentin palvelujen kehittämiseen. Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa kuitenkin varaudutaan tarkastelemaan niiden vaikutusta erikseen naisiin ja miehiin sekä analysoimaan mahdollisia eroja, esimerkiksi palvelujen kehittämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolten tasa-arvoisuus on kuitenkin huomioitu hankkeen suunnittelussa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutos siten, että hiilijalanjäljen laskentaan kiinnitetään erityistä huomiota suunniteltaessa alueenpalveluita ja uusia investointeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kiertotalouden trendit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 8
Matkailupalveluiden kehittämisessä huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttö osana laajempaa Kotkan kantasataman alueen kehittämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke uudistaa ja vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta, erityisesti matkailutoimialalla koko seudun hyväksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeen avulla matkailuyritykset saavat konkreettista apua myös uusien aineettomien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi, mm. matkailun digitaalisia ratkaisuja edistämällä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Palvelujen ja investointien suunnittelussa huomioidaan logistiikkaan ja saavutettavuuteen liittyvät asiat sekä ekologisuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hankkeella on uuden yritystoiminnan ja matkailumahdollisuuksien kehittämisen myötä myönteisiä vaikutuksia seudun asukkaiden ja matkailijamäärien kasvuun.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hanke on tasa-arvon edistämisen kannalta neutraali, vaikka sillä ei ole suoraan tasa-arvon edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteissä kuitenkin huomioidaan toimenpiteiden vaikutus tasa-arvon näkökulmasta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Ei suoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen. Hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia Kymenlaakson elinvoimaisuuteen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen, mikä esim. lisää tarvetta kansainvälisille osaajille ja integroi heitä paremmin osaksi seudun elinkeinoelämää.
Kulttuuriympäristö 7 9
Hankkeen matkailupalvelujen kehitystyössä huomioidaan kulttuuriympäristön säilyminen ja kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeen myötä seudulla vahvistetaan matkailutoimialalla toimivien yritysten tietoisuutta kestävän ja vastuullisen matkailun periaatteista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

COVID19 pandemia aiheutti erityisen suurta vahinkoa matkailutoimialalle sekä sen vaikutuksen alaisille palvelusektoreille.

MICE (Meetings, Incentives, Congresses, Exhibitions)-hankkeen tavoite oli tukea Kotkan-Haminan ja Loviisan seudun elpymistä pandemian aiheuttaman rajun liiketoiminnan supistumisen jälkeen. MICE-liiketoiminnan lanseeraus ja jalkautuksen myötä halutiin luoda uutta ja monipuolista matkailuliiketoimintaa Etelä-Kymenlaakson ja Loviisan seudulle, ja sillä tukea Kymenlaakson korona-ajan jälkeistä elvytyssuunnitelmaa. Hankkeessa alueelle lanseerattiin uusi matkailutuote, joka tarjoaa konkreettisia ja pitkävaikutteisia keinoja koko matkailutoimialan ja sen vaikutusalueella olevan elinkeinon toipumiseen pandemian jälkeisenä aikana.

Kokousmatkailusegmentin vahvistaminen seudulla mahdollisti paikallisten yritysten liiketoiminnan laajentamisen kokousten, kongressien, kannustematkojen sekä näyttelyiden ja messujen asiakaskunnan palvelemiseen. MICE- matkailulla on huomionarvoinen vaikutus sekä koko maakunnan, että sitä ympäröivien alueiden elinkeinolle. Hankkeen strategisena tavoitteena oli luoda Kotkan-Haminan ja Loviisan seudulle toimiva ja aktiivinen MICE-markkina, jossa tarvittava infrastruktuuri ja yrittäjien alan osaaminen mahdollistavat suurtenkin tapahtumien toteuttamisen.

Hankkeella tuettiin Kotkan Kantasatamaan rakentuvan tapahtumakeskuksen käynnistymistä ja edistettiin sen näkyvyyttä etenkin kotimaassa, mutta myös rajoitetusti kansainvälisellä markkinalla monipuolisena kokous- ja tapahtumapaikkana.

Yritystapahtumien luonteeseen kuuluu enenevissä määrin vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen ja kestävän kehityksen esiin tuominen ja hankkeen yhtenä tavoitteena oli kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraalien palvelujen rakentamiseen. MICE-hankkeen aikana tehtävät toimenpiteet kohdistuvat monipuolisesti matkailun ammattilaiskenttään ja verkostoitumiseen MICE-myynnin edistämisen toimenpiteitä huomioiden, osallistuen alan tapahtumiin ja myyntitilaisuuksiin, sekä tehden laajasti kohdennettua b2b markkinointia. Hankkeessa perehdytettiin ja koulutettiin alueen yrittäjiä MICE palvelusegmenttiin sekä pyrittiin kehittämään palveluinfrastruktuuria liiketoiminnan toteuttamisen tueksi.

Hankkeella luotiin vahva pohja MICE palveluille ja kasvatettiin voimakkaasti seudun kokous- ja tapahtumapalveluiden tunnettuutta. Sen pohjalta voimme jatkaa työtä huomattavasti tehokkaammin vastaisuudessa kyseisessä asiakassegmentissä.