Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77562

Hankkeen nimi: SEABAT–H2 - Merenkulun hybriditeknologiat, investoinnit

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Joel Paananen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt. tutkimuspäällikkö, lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joel.paananen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 589

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SEABAT-H2, Merenkulun hybriditeknologiat -hankkeen ydintavoitteena on edistää merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien uusien, disruptiivisten teknologioiden omaksumista sekä nopeaa käyttöönottoa. Hankkeen keskeisin toimenpide on luoda innovaatioalustamainen merenkulun akku- ja hybriditeknologioiden tutkimus-, pilotointi- sekä oppimisympäristö. Tämä ympäristö ja sen käyttäjien verkosto mahdollistaa yrityksille ja yhteistyökumppaneille nopeat konkreettiset kokeilut sekä pilotit ja siten edistää vähähiilisten akku- ja polttoteknologioiden asiantuntijuutta sekä yleistymistä merenkulussa, raskaassa liikenteessä sekä energiantuotannossa. Tämä hanke on investointihankeosuus SEABAT-H2 -hankkeelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Varustamot, jotka haluavat selvittää akku- ja hybriditeknologian käyttöönoton mahdollisuuksia tai ominaisuuksia omassa toiminnassaan
- Yritykset, jotka tutkivat ja kehittävät merenkulun akku- tai hybriditeknologian tuotteita
- Yritykset, jotka tutkivat ja kehittävät akku- ja hybriditeknologiaan kuuluvia palveluita, kuten suunnittelua, toteutusta, automaatiota, kunnossapitoa ja huoltoa
- Energiayhtiöt, jotka selvittävät akku- tai polttokennoteknologiaa
- Merenkulun tarkastuspalveluita tuottavat yritykset
- Meriturvallisuusviranomaiset
- Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Meriklusterin viranomaiset, tutkijat ja työntekijät.
- Akku- ja hybriditeknologian muut sidosryhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 790

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 272

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristö on monipuolinen ja haastava useiden sidosryhmien ja toimijoiden osallistuessa hankkeen piloitteihin ja kokeiluihin. Tekniikan ala yleisesti, mutta etenkin merenkulkuala on edelleen miesvaltainen, joten hankkeen tulee huomioida mahdollisuudet tasa-arvon edistämiseen sekä verkoston toiminnassa, että hankkeelle palkatun henkilöstön osalta. Hankkeen ydintoimintaympäristöön voidaan olettaa kuuluvan tekniikan erityisasiantuntijoita, tekniikan asiantuntijoita ja kuljetusalan työntekijöitä.Tilastokeskuksen mukaan näissä ryhmissä työskentelee naisia: Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat:23,3 % Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat:17,17 % Kuljetustyöntekijät:5,3 % (Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Työllisyys Ja Työttömyys 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2021].Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tie_001_fi.html)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On oletettavaa, että hankkeen toimintaympäristössä sukupuolijakauma on edellä mainitun suuntainen ja hankkeen tulee huomioida tämä, pyrkien aktiivisesti edistämään tasa-arvoa kaikkien toimijoiden osalta. Hankkeen sisällä toimitaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti ja huomioidaan tämä projektitiimin kokoonpanossa ja palkkauksessa. Xamkin palkkaus perustuu vain tehtävänkuvaan. Hankkeen ohjausryhmään ja pilotteihin pyritään ottamaan tasapuolisesti mukaan sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Päähankkeessa pilotoitavat uudet teknologiat korvaavat fossiilisia polttoaineita. Merenkulun polttoaineista yleisin, eli raskasöljy, on öljynjalostuksen loppujäte, jonka hiukkaspäästöt, happopäästöt ja hiilipäästöt aiheuttavat huomattavaa kuormitusta ympäristölle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 9
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Päähanke kohdistuu erityisesti merenkulun päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen uusien teknologioiden avulla. Jo pelkkä laajempi tietoisuus täyssähkö- tai polttokennoteknologioiden mahdollisuuksista tuottaa vaikutusta ilmastonmuutoksen hallintaan, riskien ymmärtämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Päähankkeessa tutkitaan dieselmoottorin päästövähennyksiä akustohybridin avulla, mutta myös laajennetaan kokeiluita täyssähköjärjestelmiin, jolloin päästöt riippuvat vain sähkön tuotantotavasta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Akkuteknologian yleistyminen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös merenkulussa. Hybridialuksella voidaan tuottaa lisäenergiaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja täyssähköalus voi satamassa ladata vihreää sähköä akustoihinsa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Paikallisesti päähanke toimii katalyyttinä joka vahvistaa imagoa, kokoaa asiantuntijuutta laajalti ja siten myös edistää paikallista elinkeinorakennettamme
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Päähanke pyrkii auttamaan erityisesti palveluinnovaatioiden syntymisessä. Uusien teknologioiden ympärille näitä ei vielä ole muodostunut merkittävästi, joten markkinapotentiaali on suuri
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Päähankkeen ydintavoite on lisätä vähähiilisten teknologioiden yleistymistä ja siten pienentää merenkulun hiilipäästöjä vaikka kuljetusmäärät tulevat kasvamaan jatkossakin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 10
Investointihankkeella ei ole suoria tai välittömiä vaikutuksia. Päähanke edistää keskeisesti ympäristöosaamista ja tietoisuutta uusien teknologoiden omaksumisen avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-