Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77569

Hankkeen nimi: Biohiili rakennusmateriaaleissa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Huurtomaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.huurtomaa(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 563 1334

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Biohiilen käyttö rakennusmateriaaleissa sitoo hiiltä rakennuksiin, mikä edistää Kymenlaakson tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Kymenlaakson maakuntaohjelmassa 2018-2021 linjauksena on mm. vetovoimainen osaamis- ja innovaatioympäristö, jossa korostuu tutkimuksen ja innovaatioiden merkitys. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian yksi kärjistä on resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa. Hanke edistää bio- ja kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden synnyn kautta uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyä sekä kestävään kasvuun pyrkimistä.

Hankkeessa tutkitaan biohiilen hyödyntämistä erilaisissa rakennusmateriaaleissa. Tavoitteena on löytää potentiaalisimmat käyttökohteet eri tavoin käsitellylle ja eri raaka-aineista peräisin olevalle biohiilelle. Hankkeessa valmistetaan useita eri rakennusmateriaalitestejä hyödyntämällä koostumuksissa biohiiltä. Materiaalikoostumuksen vaikutusta rakennusmateriaalien ja ympäristön ominaisuuksiin selvitetään mittaamalla ja analyyseillä. Tuloksena saadaan tutkituille sovelluksille potentiaalisimmat biohiilen raaka-aineet, valmistusmenetelmät ja käsittelytavat.

Tavoitteena on myös edistää biohiilen tunnettavuutta rakennusmateriaalien raaka-aineena. Hankkeessa lisätään paikallista tietotaitoa sekä vahvistetaan tutkimusyhteistyötä. Hankkeessa luodaan pohjaa talouden vihreälle ja palautumiskykyä tukevalle elvytykselle, ja painotetaan ilmastonmuutokseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä.

Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa,joiden mukaisesti toimitaan. Horisontaaliset periaatteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat maalien, laastien ja betonin sekä kiertotalouspohjaisten betoninkaltaisten materiaalien (muun muassa alkaliaktivoidut materiaalit ja geopolymeerit) valmistajat ja myyjät, eristemateriaalien valmistajat sekä rakennus-/saneerausyritykset. Kymenlaakson kunnat ja kaupungit kuuluvat kohderyhmiin materiaalisovellusten pilotoinnissa sekä jatkossa tuotesovellusten käyttäjinä, mikäli biohiilelle asetetut odotusarvot täyttyvät. Myös sellaiset toimijat, joiden toiminnoissa syntyy biohiilen valmistukseen soveltuvia sivuvirtoja (sahateollisuus, metsäteollisuus, rakennusteollisuus), kuuluvat kohderyhmään, samoin kuin biohiilen valmistajat ja maahantuojat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Xamkin TKI-henkilöstö, opettajat sekä opiskelijat. Etenkin rakennustekniikan opettajat ja opiskelijat hyötyvät uusimman bio- ja kiertotalouteen liittyvän tiedon saamisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 779

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 450 844

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 149 978

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Kouvola, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelma, jossa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hankkeessa tiedostetaan, että rakennusalalla on vähemmän naisia kuin miehiä, mutta toisaalta kehitystyössä on naisia hieman enemmän. Tiedotetaan tuloksista laajasti, jotta tulokset eivät jäisi vain jo alalla toimivien tietoisuuteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitetta olemalla syrjimätön sekä edistämällä tietoista ajattelua siitä, miten tasa-arvo saadaan toteutumaan hankkeessa. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan naisten ja miesten erilaiset tavat, tarpeet ja motivaation lähteet. Hanketoiminnassa ja kohderyhmässä mukana miehiä ja naisia, jolloin verkostomaisella ja ryhmässä toimimalla innostetaan vähemmistönä olevaa sukupuolta toimintaan mukaan. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutuksessa. Näin uusimmat tulokset on kaikkien käytettävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaaksoa kohti hiilineutraaliutta lisäämällä tietoa, yhteistyötä ja toimintaa rakennusmateriaalien tuotekehityksessä ja edistää biohiilen tunnettavuutta rakennusmateriaalien raaka-aineena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Biohiilen käytön lisääminen rakentamisessa uskotaan edistävän rakennusten käyttöikää (parantaa kosteuden ja lämpötilan vaihtelujen tekemää rasitusta).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Biohiilen käyttö rakennusmateriaaleissa voi edistää hiilen sidontaa, ja näin ollen edistää pyrkimystä hiilineutraaliin yhteiskuntaan sekä parantaa rakenusten käyttöikää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Biohiilen käyttö rakennusmateriaaleissa voi edistää hiilen sidontaa,jolloin ilmastonmuutos vähenee, ja monimuotoisuus säilyy.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Biohiilen käyttö rakennusmateriaaleissa voi edistää hiilen sidontaa,jolloin ilmastonmuutos vähenee, ja monimuotoisuus säilyy.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei nähdä vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Oletus on, että biohiili voisi toimia huoneilman puhdistajana. Tämä ylläpitäisi rakennuskantaa, jota nyt joudutaan jopa purkamaan sisäilmaongelmien vuoksi. Biohiili valmistetaan pääasiassa teollisuuden sivuvirroista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Biohiilen avulla etsitään uusia tuotteita ja yritystoimintaa. Hanke edistää bio- ja kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden synnyn kautta uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdolli-suuksien syntyä sekä kestävään kasvuun pyrkimistä. Hanke toimii alueen yritysten kanssa yhteistyössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hanke vahvistaa osallistuvien yritysten ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista biotalousalalla, ja lisää uutta tietoa koulutuksissakin hyödynnettäväksi mahdollistaen uusimman tiedon leviämisen tulevaisuuden ammattilaisten keskuuteen. BioSammon rooli bio- ja kiertotalouden (paikallisena) keskittymänä vahvistuu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Mikäli tuloksena saadaan biohiilen sisäilmaa parantavia ominaisuuksia,parannetaan merkittävsti ilmanlaatua useassa ongelmakohteessa, ja ihmisten hyvinvointi tiloissa paranee. Hankkeella edistetään myös Kymenlaakson osaamista ja haetaan uusia käyttökohteita biohiilelle. Paikallisen osaamisen ja tietotaidon lisääminen edistää työllisyysmahdollisuuksia. Uusimman tiedon tuottaminen mm. Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulun käyttöön lisää tiedon saatavuutta myös hankkeen ulkopuolelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 2 6
Mikäli biohiilellä saavutetaan merkittvää vaikutusta mm. ilmanlaadun paranemisessa, hanke edistää rakennetun ympäristön tilan säilymistä tai paranemista, ja kokonaisvaikutukset huomioidaan kaikessa rakenteellisessa kehittämisessä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Ympäristöasioiden huomioiminen on lähtökohtana kehitystyölle. Hankkeessa selvitetään biohiilen merkitystä ja kehitetään osaamista hiilen hyödyntämisestä ja menetelmistä sekä levitetään näistä tietoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-