Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77582

Hankkeen nimi: Ecomurske Oy kierrätyslaitos

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.5.2021 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ECOMURSKE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1846490-3

Jakeluosoite: Siikalammentie 9

Puhelinnumero: +358440761816

Postinumero: 74300

Postitoimipaikka: SONKAJÄRVI

WWW-osoite: www.ecomurske.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Väisänen Pentti Risto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: risto.vaisanen(at)ecomurske.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445491288

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennus- ja laiteinvestoinnit poltto- kierrätyskelpoisen materiaalin käsittelyyn.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 218 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 218 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kierrätyskatu 16

Postinumero: 74140

Postitoimipaikka: IISALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työtehtävät ovat ns. sukupuolineutraaleja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tehtäviin valitaan soveltuva henkilö ilman mies/nainen valintaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen ei valita henkilöitä sukupuolen perusteella, hyvä nainen on parempi kuin mies.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Korvaa neitseellisiä materiaaleja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Vähentää päästöjä ilmaan
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 9
Ei aiheuta päästöjä vesiin, vähentää kasvihuonekaasuja vs kaatopaikka
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kuulu
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 7
Edistää kierrätystä ja vähentää jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikuta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Edistää kierrätystavoitteiden saavuttamista
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei sisälly hankkeeseen
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Vähentää kuljetustarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Vaikuttaa ilmaston säilyttämisen kautta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei vaikuta tasa-arvoon
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke ei erottele rodun, kulttuurin tai sukupuolen perusteella
Kulttuuriympäristö 8 8
Vaikuttaa uudenlaisen kierrätyskulttuurin kehittymiseen
Ympäristöosaaminen 9 10
Lisää yhteiskunnan kierrätystä, ympäristötietoisuutta ja osaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-