Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77585

Hankkeen nimi: XR-teknologiat osana matkailijan asiakaspolkua

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jonna Kielenniva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, TKI

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonna.kielenniva(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408301254

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalisten sisältöjen ja digitaalisen näkyvyyden merkitys on kasvanut, ja matkustusrajoitusten hellittäessä matkailijoiden odotetaan olevan entistä kiinnostuneempia matkakohteiden vertailusta ja niihin tutustumisesta ennakkoon. XR (eXtended Reality, laajennettu todellisuus) on kattokäsite virtuaalisen, yhdistetyn ja lisätyn todellisuuden teknologioille. Lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden käyttö on yleistynyt maailmalla matkailukohteiden tunnettavuuden parantamisessa sekä lisäarvon luomisessa matkailijoille.
Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailualan toimijoiden osaamista ja ymmärrystä liiketoimintaa hyödyttävistä XR-teknologioista, sekä edistää niiden käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan aluebrändiä ja tukea matkailuyritysten liiketoimintaedellytyksiä. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri ja Tekniikka.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kolmen työpaketin avulla. Työpaketeissa edistetään ymmärrystä uusien teknologioiden tuomista mahdollisuuksista matkailutoimialalla sekä demonstroidaan, kuinka XR-teknologiaa voidaan hyödyntää digitaalisen asiakaspolun kehittämisessä ja alueen houkuttelevuuden kasvattamisessa.

Työpaketti 1: XR-teknologian hyödyntäminen matkailussa 
Työpaketissa toteutetaan yrityksille suunnattu työpajasarja, jossa tutustutaan uusimpiin teknologioihin, niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin matkailuliiketoiminnassa sekä käyttöönottoon.

Työpaketti 2: Yleishyödyllisten XR-virtuaalimaailmojen kehittäminen matkailusektorille 
Työpaketissa kehitetään ja toteutetaan XR-virtuaalimaailmoja matkailusektorille työpajojen tulosten pohjalta. Työpaketissa toteutetaan yleishyödyllisiä demoja yhteistyössä alueen matkailusektorin toimijoiden kanssa.

Työpaketti 3: XR-teknologioiden kokeilut eteläpohjalaisen matkailun tunnettuuden edistäjinä
Työpaketissa luodaan sisältöjä, joissa virtuaaliteknologian elementit yhdistyvät maakunnan matkailutarjontaan. Työpaketin toimenpiteinä selvitetään mitä alueen matkailuteemoja ja alueen erityispiirteitä voidaan viedä osaksi virtuaaliteknologiaa ja mitä teknologioita niissä voidaan hyödyntää. Aluksi alueen matkailuteemojen ja erityispiirteiden selvitystyössä määritetään Etelä-Pohjanmaan alueen ainutlaatuiset myyntivaltit (Unique Selling Propotions eli USP). Työpaketissa toteutetaan kaksi eri teknologioita hyödyntävää kokeilua, joiden lopullinen sisältö tarkentuu hankkeen aikana.

Hankkeen tuloksena vauhditetaan eteläpohjalaisen matkailutoimialan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. uusimman teknologian hyödyntäminen, asiakaspolun digitalisointi, ympärivuotisen matkailun edistäminen, monipuolinen kohderyhmien tavoittelu). Hankkeessa luodaan puitteet virtuaaliteknologiaan tutustumiselle ja osoitetaan virtuaaliteknologian tuoma lisäarvo matkailualan toimijoille. Tämän avulla matkailuyritykset sekä matkailumarkkinoinnin ja toimialan kehittämisen parissa työskentelevät pystyvät hyödyntämään virtuaaliteknologioita tehokkaammin sekä ymmärtävät paremmin eri virtuaaliteknologioiden etuja esimerkiksi tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja matkailijoiden asiakaskokemusten rikastamisessa asiakaspolun eri vaiheissa. Hankkeen tuloksena syntyy yleishyödyllisiä demoja ja kokeiluja, joissa virtuaaliteknologian elementit yhdistyvät alueen matkailutarjontaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat matkailuliiketoimintaa pääelinkeinona tai liitännäiselinkeinona harjoittavat pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat julkiset ja yksityiset asiantuntijaorganisaatiot, alueen elinkeinotoiminnan kehittäjät, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä alueen matkailuyhdistykset ja -yhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 183 936

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 229 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Kauhajoki, Lapua, Alajärvi, Karijoki, Kurikka, Seinäjoki, Vimpeli, Kauhava, Lappajärvi, Teuva, Soini, Ähtäri, Ilmajoki, Alavus, Isokyrö, Evijärvi, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa toteutettiin sukupuolivaikutusten arviointi hankeen tavoitteille, toimenpiteille ja odotettaville tuloksille. Hankkeen valmistelussa on odotettu huomioon potentiaalisten osallistujayritysten valmiudet ottaa käyttöön virtuaaliteknologiaa, huomioiden myös sukupuolinäkökulma. Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu kaikkia sukupuolia palveleviksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Sukupuoleen linkittyvät osaamisen ja asenteiden erot huomioidaan sukupuolisensitiivisellä lähestymisellä hankkeen koulutusten toteutuksessa. Myös hankkeen viestinnässä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja pyritään saavuttamaan laaja-alainen yleisö.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Digitaalisuuden lisääntymisen ja prosessien kehittämisen myötä yrityksissä voidaan pitkällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Virtuaalisuus matkailussa vähentää pitkällä aikavälillä paikkariippuvuutta ja siten myös liikennettä (päästöt, liikenteen muu resurssikulutus).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti tämän hankkeen kannalta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti tämän hankkeen kannalta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti tämän hankkeen kannalta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Arvioi hankkeen vaikutusta mm. seuraaviin: jätteiden määrä, materiaalien hyötykäyttö ja kierrätys sekä energia- ja materiaalitehokkuus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti tämän hankkeen kannalta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Matkailun kehittäminen virtuaalisuuden keinoin lisää alueellamme yhteistyömahdollisuuksia usean eri toimialan välillä, jolloin hyödyt näkyvät alueellisen elinvoiman kasvuna. Virtuaalisuuden hyödyntäminen tarkoittaa myös käyttäjäkokemuksen laajenemista ja se synnyttää kulttuurisesti kestävää toimintaa: digitaalinen kokeminen voi tapahtua etänä, mutta samalla käyttäjäkokemuksen laajentaminen lisää kiinnostusta paikalliskulttuuriin sekä matkailijoiden että paikallisten näkökulmasta. Osaamisen kasvattaminen auttaa yrityksiä uudistumaan ja kehittymään, lisää kustannustehokkuutta sekä edistää alueen kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen, kun liiketoiminnan kasvu ei ole sidoksissa luonnonvarojen kestämättömään käyttöön. Virtuaalisuudesta kumpuavilla uusilla ratkaisuilla ja kumppanuuksilla tuotetaan lisäarvoa paitsi alueella toimiville yrityksille ja organisaatioille, myös alueelle kokonaisuudessaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Virtuaalisuus matkailupalveluissa vähentää pitkällä aikavälillä paikkariippuvuutta ja siten myös liikennettä (päästöt, liikenteen muu resurssikulutus).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Virtuaaliset matkailupalvelut edistävät matkailun esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Työpajoissa huomioidaan vastuullisuus ja matkailun erityispiirteet viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta. Hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa huomioidaan mahdolliset koronatilanteen kokoontumisrajoitukset sekä muut osallistumista rajoittavat ja/tai hankaloittavat tekijät.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke huomioi toiminnassaan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Kaikilla halukkailla matkailuyrityksillä on mahdollisuus ottaa osaa hankkeen toimintaan yrityksen koosta, yrittäjän osaamisesta ja taustasta riippumatta. Mikäli kehittämistoimenpiteisiin joudutaan rajaamaan osallistujien määrää, siihen luodaan selkeät ja avoimet kriteerit, joissa tasa-arvoseikat on otettu huomioon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeen toimenpiteet edistävät digitaalisen liiketoiminnan osaamista ja tukevat matkailuelinkeinoa virtuaaliteknologian yleistyessä. Hankkeen toimenpiteet lisäävät niin alueen yritysten, työntekijöiden kuin muidenkin toimijoiden osaamista ja osallistumista sekä kulttuuri-identiteetin vahvistumista.
Kulttuuriympäristö 6 5
Hankkeella vahvistetaan matkailun toimintaympäristöä ja edistetään yritysten uudistumiskykyä. Hankkeen toimenpiteiden kautta elävöitetään myös rakennettua ympäristöä ja tuetaan virtuaalisen kulttuuriympäristön kehitystä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti tämän hankkeen kannalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-