Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77591

Hankkeen nimi: EteVä pilotti - Energiatehokkaat ja vähähiiliset pilottiratkaisut

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 0407064720

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mira Valkjärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mira.valkjarvi(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505712082

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan alueen yritysten sivuvirtojen ja hukkaenergian sekä energian varastoinnin potentiaaleja. Alueelta valitaan ainakin kolme eri pilottikohdetta, joiden potentiaalit energiansäästöön, energiatuotantoon ja varastointiin sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen määritetään selvitysten avulla. Lisäksi kartoitetaan näiden pilottikohteiden synergiapotentiaalit muiden yritysten kanssa. Hankkeessa tutkittavat pilotit pyritään valitsemaan niin, että ne ovat yleistettävissä olevia ja pienillä muutoksilla siirrettävissä muihin yrityksiin, jolloin hankkeen tulokset hyödyntävät aluetta laajasti.

Hankkeen tavoitteena on tukea ja hyödyntää alueella käynnissä olevia uusiutuvan energian- sekä energiatehokkuusprojekteja sekä saada aikaan uusia. Yrityksissä syntyvien sivuvirtojen ja hukkaenergioiden sisäisten syklien (esim. varastointi, talteenotto ja kierrätys) ja ulkoisten syklien (esim. energiantuotantosynergia) kehittämisen avulla parannetaan niin energiatehokkuutta kuin materiaalitehokkuuttakin. Eri projekteissa syntyneitä tuloksia sekä opittuja asioita yhdistetään ja jalostetaan eteenpäin tukemaan alueen yritysten vihreää siirtymää.

Alueen taloudellinen kehitys kasvaa, kun riippuvuus ulkopuolisesta energiasta vähenee. Tämä tukee yritysten toipumista Covid-19 pandemiasta toipumista pitkällä aikajänteellä, kun yrityksen jäte-, materiaali- ja energiakulut pienenevät. Lisäksi hanke tukee yritysten vihreää siirtymää, kun yritykset lisäävät uusiutuvien energioiden käyttöä, korvaavat fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla ja säästävät energiaa. Hankkeen tavoitteena on vähähiilisiä ratkaisuja soveltamalla vähentää syntyviä CO2 päästöjä, lisätä energia- ja materiaalitehokkuutta. Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen alueen yritykset, jotka tuottavat erilaisia energiantuotantoon soveltuvia sivuvirtoja, joilla on suuri uusiutuvan energian tuotantopotentiaali tai joiden toiminnassa syntyy merkittäviä määriä hukkaenergiaa. Lisäksi hankkeen suoria sidosryhmiä ovat energiantuotannossa syntyvän energia ja sivuvirtojen käyttäjät. Tällaisia yrityksiä ovat mm. elintarvike- ja juomateollisuus, maatalousyritykset, vedenpuhdistamot, kasvihuoneet jne. Kohderyhmänä hankkeessa on myös alueelliset päättäjät, sillä osa potentiaalisista yrityksistä on kuntaomisteisia. Lisäksi uusiutuvien energioiden alueellinen tukeminen on tärkeää ja tähän kunnan poliittisella tahdolla voi olla suurikin merkitys.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä hankkeessa ovat mm. saman tyyppiset yritykset kuin pilottikohteissa olevat yritykset. Yritysten kautta hankkeen kansantaloudelliset vaikutukset kohdentuvat välillisesti myös alueen elinkeinoelämään ja asukkaisiin. Biokaasun ja metaanin tuotannon lisääntyminen lisää myös autoilijoiden mahdollisuutta käyttää liikennepolttoaineena 100 % uusiutuvaa ja hiilineutraalia polttoainetta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 037

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 203 037

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 238 569

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 240 546

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Toholampi, Kaustinen, Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali mahdollistaen kaikkien sukupuolten toimimisen hankkeessa ja hankkeeseen liittyvillä toimialoilla. Kattavaa toimintaympäristön asiantuntija-analyysiä ei voitu tehdä ennen hankkeen käynnistämistä, sillä kaikki toimintaan osallistuvat yritykset eivät ole vielä tiedossa. Perinteisesti tekniset alat on mielletty miesvaltaisiksi aloiksi. Naisten tiedetään kuitenkin osallistuvan koulutuksiin useammin kuin miesten (Tilastokeskus 2014), jolloin hankkeen tuottaman tiedon avulla (erityisesti työpaketti 3 Best practices) voidaan vahvistaa naisten kiinnostusta teknillisestä alasta sekä kannustaa vähähiilisyyteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketta toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteen nojalle. Hankkeen toteuttamisessa suurin merkitys on osallistujien osaamisella, ei sukupuolella eikä taustalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali, ja päätavoitteena on edistää toimialakohtaisesti alueen yritysten pyrkimyksiä tehostaa toimintaansa entistä vähähiilisemmäksi materiaali- ja energiatehokkuuteen liittyvien toimenpiteiden avulla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hanke edistää yritysten vihreää siirtymää ja materiaalitehokkuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
Hanke edistää yritysten omavaraisuutta energian ja materiaalien suhteen sekä lisää yritysten välisiä synergioita, jolloin ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit yritysten toimintaan vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 6
Yhtenä hankkeessa tutkittavana pilottina on biokaasulaitosten synergia mahdollisuudet.Biokaasulaitosten yleistyminen mahdollistaa myös ammattimaisemman käsittelyn lannalle, jolloin esim. ravinteiden kierrättäminen on kannattavampaa. Tämän seurauksena ravinnevalumat vähenevät.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hanke pyrkii lisäämään sivuvirtojen syklejä ja siten vähentämään jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Hankkeessa tutkitaan uusiutuvien energiaratkaisujen sopivuutta alueen yrityksille ja annetaan yrityksille tietoa niiden soveltuvuudesta yritysten tarpeisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke keskittyy erityisesti alueen elinkeinoelämän kestävän kehityksen parantamiseen. Pilottiratkaisuista hyötyvät yritykset ovat kestävämmällä pohjalla kun niiden riippuvuuv ulkopuolisista vähenee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 9
Hanke tutkii sivuvirtojen hyödyntämistä mm. biokaasulaitosten syötteissä. Tämä edistää biokaasun päätymistä liikennepolttoaineeksi. Lisäksi hankkeessa tutkitaan sivuvirtojen liikuttamisen kannattavuutta, onko sivuvirran hyödyntäminen kannattavampaa lähempänäkin ja siten säästää kuljetuskustannuksissa?
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hanke lisää yritysten ja siten alueen hyvinvointia kun niiden omavaraisuus lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuoli- ja tasa-arvoneutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on sukupuoli- ja tasa-arvoneutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeessa tehtävä "best practices" raportti ja webinaari on suunnattu yrityksille ja lisää niiden ympäristöosaamista kun hankkeessa opitut asiat jalkautuvat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

EteVä Pilotti -hankkeessa toteutettiin kartoitus Keski-Pohjanmaan yrityksiin. Kartoituksen aikana selvitettiin yritysten sivuvirtoja, hukkaenergiaa sekä energian varastoinnin potentiaalia. Kartoituksessa mukana on ollut yrityksiä seuraavilta toimialoilta: metallintuotanto, lämmöntuotanto, teollinen maalaamo, puutarhoja, panimo sekä biokaasulaitos. Kartoituksen aikana kerätyistä tiedoista, laskelmista ja ehdotetuista ratkaisuista on koottu Best Practices julkaisu, joka tiivistää hankkeen parhaat opit. Hankkeen aikana selvitystyöt jakaantuivat kolmen pilottiteeman alle: sivuvirtasynergiat, sisäiset sivuvirtasyklit ja energian varastointi. Näistä teemoista ja selvitystöistä on koottu kattavat pilottikohteiset raportit, joita muut aiheesta kiinnostuneet voivat hyödyntää niin paikallisella alueella kuin laajemmin.