Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77594

Hankkeen nimi: Mahdollisuuksien Haapavesi - bioklusteriksi Oulun eteläiseen osaan

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0184872-4

Jakeluosoite: Tähtelänkuja 1

Puhelinnumero: 0447591300

Postinumero: 86600

Postitoimipaikka: Haapavesi

WWW-osoite: http://www.haapavesi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sormunen Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.sormunen(at)haapavesi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447591038

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset bioklusterin muodostamiseksi Haapavedelle ja Oulun eteläiselle alueelle jo olemassa olevien resurssien, vireillä olevien ja tulevien elinkeinopoliittisten hankkeiden ja synergian kautta. Hankkeen päätavoitteena on luoda malli ja rakentaa pitkälle suunniteltu pohja bioklusterin ja sen organisaation luomiseksi Haapavedelle ja alueelle.
On tarpeen selvittää toimintaympäristön mahdollisuudet ja vaikutukset biotalouden sekä vihreän siirtymän edistämiselle. Sama koskee materiaalien ja resurssien riittävyyttä. Hankkeen kautta pystytään kokoamaan nämä eri palaset yhteen ja luomaan strategia bioklusterin toiminnalle.
Hankkeella vastataan tarpeeseen kehittää biotalouden klusteri, joka luo synergiaa ja uutta yritystoimintaa. Biotalouden verkosto kehittyy yhteistyössä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta. Olemassa olevien kiertotalouden, biotalouden ja maatalouden yritysten verkottaminen yhteistyöhön uusien suurten elinkeinopoliittisten hankkeiden ja kehittämishankkeiden kanssa mahdollistaa bioklusterin kehittämisen.
Isot elinkeinoelämän hankkeet vaativat investointeja. Alueen näkökulmasta kyse on erittäin merkittävän ekosysteemin syntymisestä Oulun eteläiselle alueelle. Nykyisessä ekosysteemissä on mahdollista kehittää yritysten osaamista ja saada aikaan vihreän kehityksen innovaatioita.

Hanke etenee kolmen työpaketin muodossa.

Työpaketti 1: Alueen nykytilan kuvaus ja ympäristön muutokset, jotka vaikuttavat bioklusterin toimintamahdollisuuksiin (PESTEL-analyysi).
Työpaketti 2: Tarkastelu kahden-kolmen case-hankkeen osallisuudesta bioklusterin syntymiselle.
Työpaketti 3: Strategia bioklusterin luomiselle

Hankkeessa määritellään toimijoiden tarpeet, intressit ja valmius osallistua klusterin tai klusterimaisen verkoston kehittämiseen.

--> Hahmotetaan paras kehittäjäverkoston toimintamalli, jolla klusteria aletaan rakentamaan.
--> Strategia klusterin kehittämiseksi ja verkostotoiminnan käynnistämiseksi Haapaveden lähialueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmässä ovat alueella toimivat yritykset, joilla on biotalouteen liittyvää toimintaa. Kohderyhmässä ovat myös biotalouden resurssivirroista vastaavat yritykset eli luontomateriaalien toimitusketjuihin liittyvät yritykset (esim. maa- ja metsätalous, urakointi).

Hankkeen piiriin voi hakeutua myös lähialueen TKI-organisaatiot sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka kokevat hyötyvänsä hankkeen toiminnasta.

Hankkeen kohderyhmiin lukeutuvat myös ulkomaalaiset biotalousalueet, niihin liittyvät verkostot ja mahdolliset rahoittajat sekä pääomasijoittajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Elinkeinopoliittiset toimijat, jotka auttavat luomaan ja kehittämään yritystoimintaa alueella.
Alueen koulutusorganisaatiot ja eritoten TKI-toimintaa harjoittavat koulutusorganisaatiot. Muut alueella toimivat yritykset, yhdistykset sekä kaupungin muut palvelut. Käynnistyvän bioklusteritoiminnan myötä kohderyhminä ovat myös EU-rahoituksen ja yhteistyön parissa työskentelevät aluekehitysorganisaatiot, klusterit ja verkostot Euroopan keskeisillä biotalousalueilla. Vihreän siirtymän ja klusteriviestinnän osalta myös viestintäkanavat ja media.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 128 965

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 312 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 207

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Pyhäjärvi, Siikalatva, Reisjärvi, Nivala, Pyhäntä, Haapavesi, Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tähtelänkuja 1

Postinumero: 86600

Postitoimipaikka: Haapavesi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta, koska hanke kohdistuu sukupuolesta riippumatta bioklusterin kehittämiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuvat tahot nimeävät hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat edustajansa ammatillisen osaamisen ja henkilöiden vastuualueiden perusteella. Hanketyöntekijöiden valinta tehdään hankkeessa tarvittavan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Hankkeessa ei aseteta erityisvaatimuksia toimenpiteisiin osallistuvien yritysten edustajien sukupuolelle vaan hankkeeseen on mahdollista osallistua tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan hankkeen päätavoitteena on bioteollisuuden verkoston rakentaminen alueelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 7
Hankkeen painopisteeksi on nimetty myös kiertotalous ja hilineutraalisuus. Alueen yrityksistä useat yritykset toimivat bio- ja kiertotaloudessa, jossa toteutuu kestävä luonnonvarojen tuotanto ja käyttö sekä korkea teknologiaosaaminen. Bioklusteri tuottaa tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja. Toiminnan edistäminen parantaa luonnonvarojen kestävää käyttöä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Bioklusteri edistää tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja ja yritystoimintaa. Vihreän siirtymän edistäminen vähentää ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat ilmastonmuutoksen aiheuttaminen riskien vähentämiseen. Alueelle houkutellaan yrityksiä biotalouden toimialalta. Vähähiiliseen kiertotalousyhteiskuntaan siirtyminen, biomassojen hyödyntäminen ja investointien houkutteleminen alueelle tarvitsevat investointeja. Investoinnit energiatehokkuuteen lisäävät kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 3
Hankkeessa suunniteltava bioklusteri pyrkii ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen. Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen lyhyellä aikavälillä. Bioklusteri edistää kuitenkin puhtaiden ratkaisujen kehittymistä tulevaisuudessa. Bioklusterin kehittäminen auttaa pitkällä aikavälillä näin ollen vähäisesti myös kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen vähentämällä CO2päästöjä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Valmisteltava bioklusteri edistää tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja ja hyödyntää biomassoja sekä resurssiviisautta. Tämän toiminnan edistäminen vähentää päästöjä pitkällä tähtäimellä. Merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun käyttäminen energiantuotannossa ja liikenteessä. Energiantuotannon painopistettä pyritään siirtämään fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeella ei ole suoranaisesti Natura 2000 -ohjelman suhteen välittömiä tai välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Bioklusteri hyödyntää biomassojen kestävää käyttöä. Toiminnan edistäminen vähentää sivuvirtamateriaaleja ja jätteitä pitkällä aikavälillä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Hankkeessa suunniteltava Bioklusteri edistää tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja. Tuleva toiminta lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä pitkällä aikavälillä. Tuleva bioklusteri edistää investointeja uusiutuvan energian ja uusien energia-alan innovaatioiden kehittämiseen markkinoille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeessa luodaan edellytyksiä alueen elinkeinoelämän kehittymiselle hyödyntäen kansainvälisiä verkostoja ja niiden tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Paikallinen elinkeinorakenne kehittyy, kun bioklusteritoimintaa kehitetään strategisesti. Hankkeen tavoitteena on saada alueelle osaava TKI:tä hyödyntävä klusteriorganisaatio pk-yritysten käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Bioklusterin valmistelu ja toiminnan kehittäminen edistää toimijoiden yhteistyötä ja edesauttaa pitkällä aikavälillä ennen kaikkea yritysten tarpeita palvelevien vihreän siirtymän ja sen resurssien (tieto, osaaminen, rahoitus, tukipalvelut, koulutus) keskittymistä alueelle. Hankkeen aikana käynnistyy TKI-tutkimusta alueelle. Yritykset tulevat tietoisemmiksi tarpeesta kehittää ympäristöystävällisempiä prosesseja ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Yritysten houkutteleminen alueelle vaatii myös kansainvälisillä markkinoilla yhteydenpitoa. Alueellisen yritystoiminnan ja etenkin ympäristöystävällisemmän liikenteen edistäminen tulevan bioklusterin toimesta osana vihreää siirtymää lisää logistiikan ja liikkumisen kehittymistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Vihreä siirtymä parantaa ympäristön tilaa ja hidastaa ilmastonmuutosta. Bioklusterilla on tässä viestinnällinen rooli. Viestintä kohdistuu pääasiassa yrityksiin mutta on myös avoimesti seurattavissa kuluttajilla biocluster.fi -sivuilla. Tieto ja osaaminen siirtyvät, uudet teknologiat lisäävät uusia investointeja ja houkuttelevat yrityksiä alueelle. Investoinneilla on monia hyvinvoinnin edistämisen vaikutuksia. Suoria vaikutuksia ovat yritysten maksamat palkat ja yritysten toiminnasta syntyvät verotulot sekä parantuneet palvelut ja tuotteet.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hankkeessa ei painoteta sukupuolinäkökulmaa. Toimenpiteet suunnataan tasavertaisesti molemman sukupuolen edustajille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke tukee yhdenvertaisuuden toteutumista (nuoret-iäkkäät, eri sukupuolet) ja siten työhyvinvoinnin parantamista.
Kulttuuriympäristö 0 1
Ei vaikutusta, sillä ei ole hankkeen tavoitteisiin tai toimenpiteisiin liittyvä. Ilmastonmuutosta ja ympäristön tilaa parantavat toimet perustettavalla klusterilla osaltaan vaikuttavat myös kulttuuriympäristön säilymiseen.
Ympäristöosaaminen 2 5
Hankkeessa toimenpiteet kohdistuvat mm. ympäristöosaamiseen, kun klusterihankkeessa hyödynnetään yhteistyössä TKI-organisaatioiden osaaminen ja yritysten osaaminen sekä viestitään ympäristövastuullisuudesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-