Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77603

Hankkeen nimi: DigiSaimaa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: goSaimaa Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2291705-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Puhelinnumero: 0207120560

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.gosaimaa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vehviläinen Ekaterina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja, markkinointi ja projektit

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.vehvilainen(at)gosaimaa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447177991

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailutoimialalla on suuri merkitys Etelä-Karjalan alueen taloudelle sekä elinvoimaisuudelle ja vetovoimaisuudelle. TAK Oy:n tutkimuksen (2020) mukaan Etelä-Karjala on Lapin lisäksi toinen maakunta Suomessa, jossa kansainvälisten matkailijoiden kulutus on yli 1500 euroa alueen asukasta kohti vuodessa. Maailman laajuinen pandemia on pysäyttänyt matkailun jo yli vuodeksi, Etelä-Karjalan alueella sen näkee vahvasti venäläisten matkailijoiden katona katukuvasta sekä kansainvälisten lentoyhteyksien lopettamisella. Suhdanneherkälle Venäjän markkinalle on löydettävä täydentäviä asiakaskohderyhmiä ja matkailuala kokonaisuudessaan vaatii ympärivuotisia palveluita sekä palvelutarjoannan monipuolistamista.

Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelmassa korostuu kestävän matkailun edistäminen sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen kestävien ja turvallisten matkailutuotteiden kehittämisessä. Digitaaliset ratkaisut, nykyaikaiset teknologiat ja uudet innovaatiot tuovat myös matkailualalle lukuisia mahdollisuuksia. Hankkeella vastataan selviytymissuunnitelman digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin seuraavasti:
• vahvistetaan Saimaan alueen matkailuyhteistyötä
• haetaan innovatiivisia ratkaisuja yritysten digitaalisten valmiuksien parantamiselle
• keskitytään alueen digitaalisen saavutettavuuden ja ostettavuuden edistämiseen sekä myynnin edistämiseen alueella yhteistyössä alueen yrityksien sekä matkailutoimijoiden kanssa.

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistyön edistäminen, Lake Saimaa yhdistyksen perustaminen, yhteisen Saimaan alueen matkailustrategian valmistelu ja Saimaa-ilmiö 2026 ovat konkreettisia askeleita kohti Saimaan alueen matkailutoimijoiden ja kehittämistoimenpiteiden koordinaatiota sekä tehokasta resurssien hyödyntämistä. Bloom Consultingin matkailijakäyttäytymistutkimuksen (2021) mukaan Suomea etsitään maan USP:sien (Unique Selling Point) mukaisilla pääteemoilla, joita ovat järvet, kaupungit, saunat ja metsät. Eniten tässä tutkimuksessa järvet (lakes) erottuvat 23% kasvulla viime vuoden tuloksiin verrattuna.

Toimintaympäristön muutoksista johtuen vastuullisuuden, matkailun kestävän kehityksen ja digitalisaation tuomat vahvuudet luovat Saimaan alueelle erityisen vahvat mahdollisuudet erottua muista maista edukseen. Hankkeen toimenpiteet edistävät:
- Saimaan alueen matkailuekosysteemin monipuolista kehittämistä ja toimintamallien syntymistä
- Saimaan alueen matkailustrategian päätavoitteen saavuttamista, Saimaan alueen nostamista Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon.

Terveysturvalliset luonto- ja liikuntamatkailupalvelut sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattavat yritykset tulevat pandemian jälkeen olemaan vahvassa suosiossa. Visit Finlandin tutkimuksien mukaan ensimmäisinä elpyvät lähimarkkinat sekä saksankielinen Eurooppa. Suorat lennot Lappeenrantaan luovat vahvaa pohjaa matkailumarkkinoiden laajentamiselle Keski-Euroopan markkinoille sekä hyvien jatkolentoyhteyksien päässä sijaitseviin markkinoihin. Hankkeella edistetään alueen näkyvyyden sekä logistisen että digitaaliseen saavutettavuuden parantamiseen muun muassa seuraavasti:
1. Saimaan alueen myynninedistämismallin syntymistä seulomalla parhaat toimintamallit kotimaasta sekä ulkomailta (esim. markkinakohtainen edustus, OTA-kampanjointi (Online Travel Agency), digitaaliset myyntiratkaisut ja alustat, alueellisen yritysvetoisen DMC-toiminnan (Destination Marketing Company) vahvistaminen yhteistyössä).
2. Yritysten valmiuksien ja digikyvykkyyksien kehittämistä vastaamaan nopeasti digitalisoituvan maailman vaatimuksia.
3. Saimaan alueen kestävän matkailun periaatteiden jalkauttamista yrityksille ja kuntiin.

Etätyömahdollisuudet, paikkariippumattomuus työskentelyn näkökulmasta, luovat Saimaan matkailulle vahvoja edellytyksiä olla menestyvä matkailu- sekä etätyöskentelykohde ulkomaalaisten sekä kotimaisten matkailijoiden keskuudessa. Digitaalinen saavutettavuus saa uudenlaista merkitystä nykyisessä etäelämässä. Alueen DMO-toimija (Destination Marketing Organization), goSaimaa Oy, edesauttaa matkailumarkkinoinnin keinoin matkailutuotteiden ja niiden käyttäjien kohtaamista.

Hankkeen tuloksena alueen kehittämisen tueksi tuotetaan selkeä mittaristo, indikaattorit yrityksien oman kehitystoiminnan tueksi kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa jalkautetaan Sustainable Travel Finland -ohjelman mukaiset toimenpiteet ja parhaat opit suoraan kuntiin ja yrityksiin, jonka avulla alueelle syntyy vastuullinen Etelä-Karjala -toimintamalli, jossa kunnat ja yritykset ovat mukana kehityksessä.

Hankkeen tuloksena syntyy:
- yhteinen kriteeristö (jossa huomioidaan sekä kestävät periaatteet että digitaaliset valmiudet)
- arviointimalli alueen matkailutoimijoiden käyttöön
- alueen oman kehittämisen digitiekartta
- myyntimalli vastaamaan yritysten tarpeita

Hankkeessa keskitytään pk-yritysten tukemiseen valmistautua vihreään siirtymään ja hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksien ja sparrauksien avulla alueen yritysten digitaidot vahvistuvat ja mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa kasvavat nojaten ajankohtaisiin tutkimuksiin ja innovatiivisiin menetelmiin. Hankkeen aikana myyntitoimintojen edistämismallin syntyminen auttaa alueen yritysten kilpailukykyä sekä kotimaassa että ulkomailla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaiset hankkeen hyödynsaajat ovat eteläkarjalaiset ja osittain Saimaan alueen matkailutoimijat ja -yritykset. Kohderyhmät hyötyvät alueen tunnettavauuden parantamisesta sekä vahvistuneesta alueen matkailumarkkinoinnista. Hankkeessa autetaan alueen ohjelma-, matkailu-, majoitusalan toimijoiden markkinointi– ja digitaitojen kehittämistä sekä perehdytetään toimijoita kestävän matkailun periaatteisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset hyödynsaajat ovat kolmannen sektorin toimijat, koko toimintaympäristö välillisesti hyötyy hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 192 942

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 285

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 632

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 244 694

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä seurataan säännöllisesti työkalujen ja tilastotietojen avulla. Toimintaympäristöanalyysi perustuu matkailutoimialan työllisyys- ja työttömyyslukemiin ja opiskelupaikkoihin. Analyysi nojautuu sukupuolijakauman tietoihin matkailuklusterin tehtävissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estetään suora sukupuolisyrjintää. Hankkeessa tuetaan ja aktivoidaan erityisesti naisten osallistumista matkailun toimintaan, kevytyrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen, sekä kestävän kehityksen, digitaalisuuden hyödyntämiseen matkailu liiketoiminnassa ja kehittämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toiminta on neutraali sukupuolten tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. Ei ole olennaista hankkeen kannalta. Hankkeen toiminta on neutraalia, ei suuntaan taitoiseen syrjivää sukupuolten tasa-arvonedistämisen kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Hankkeessa kehitetään vastuullista matkailua ja jalkautetaan tomintamallia sekä yrityksiin että kuntiin. Vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat merkittäviä toimenpiteitä hankkeessa. Välillinen vaikutus voi näkyä sekä kunnissa että yrityksissä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hankkeessa pyritään minimoimaan ilmastomuutokseen vaikuttavia tekijöitä viestinnällisin sekä tuotekehityksen keinoin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Tuetaan tuotekehitystä, jossa luonnon monipuolisuutta ja vastuullista toimintaa huomioidaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Vastuullisen ja kestävän matkailun kehittämisen yhteydessä tuetaan tuotteistusta, jossa huomioidaan ekologisuutta sekä vahvistetaan tiedotusta ja parannetaan yritysten tietoisuutta kestävän matkailukehityksen osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei toimi Natura 2000 alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Minimoidaan paperin käyttöä ja suositaan sähköisiä kanavia. Tiedotetaan kierrätyksestä ja vastuullisesta resurssien käytöstä osana Sustainable Travel Finland kehityspolkua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Kannustetaan alueen toimijoita maksimoimaan uusiutuvien energiavarojen käyttöä. Parannetaan alueen toimijoiden tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä osana matkailutuotteiden kestävän kehityksen mukaista tuotteistamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hanke pyrkii monipuolistamaan paikallista elinkeinorakennetta ja palvelutarjontaa sekä pyrkii vaikuttamaan yrityksien asiakasrakenteen monipuolistamiseen matkailumarkkinoinnin keinoin sekä digitaalista myyntiä edistämällä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Keskitytään hankkeen toimenpiteissä aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja monipuolistamiseen, hyödyntäen mm. sähköiset jakelukanavat, OTA-yhteistyötä sekä matkailun kestävän kehityksen mukaista tuotteistamista.
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Hankkeessa edistetään sekä digitaalista että logistista saavutettavuutta. Hankkeessa huomioidaan aiemman vähänhiillisten matkaketjujen kehittämistyötä sekä lisätään tietämystä liikkumisen ratkaisuista ja reittituotteista sekä suorista lentoyhteyksistä alueelle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hanke pyrkii vaikuttamaan positiivisesti alueen työllisyyteen sekä uusien matkailutuotteiden syntymiseen. Alan palvelutarjonnan monipuolistaminen ja ympärivuotisuus tuottavat positiivista vaikutusta alueen talouteen sekä sitä kautta myös hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä estetään välillinen sekä välitön sukupuolisyrjintä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hankkeessa huomioidaan alueen monikulttuurisuus ja sitä hyödynnetään myös alueen matkailupalvelutarjonnan tuotteistamisessa ja palveluiden kehittämisessä.
Kulttuuriympäristö 3 4
Kulttuuriperinnön säilyttämistä tuetaan ja otetaan huomioon aitous ja paikallinen elämäntapaa osaksi matkailutuotteiden suunnittelu- ja tuotteistamisprosessia.
Ympäristöosaaminen 8 8
Vaikutetaan positiivisesti hankkeessa mukana olevien yrityksien ympäristöosaamiseen sekä tietoisuuden kasvattamiseen, mm. liittyen ympäristöarvoihin sekä kestävän matkailun periaatteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli digitaalisten toimintatapojen ja -ympäristöjen laajennus matkailualan yrityksien tietoon ja käyttöön Etelä-Karjalassa, kestävän matkailun käytäntöjen omaksuminen ja jalkauttaminen yrityksille Lappeenrannan ja Imatran seudulla sekä pitkäjänteisen työn jatkaminen Saimaan alueen nostamiseksi Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon Helsingin ja Lapin rinnalle. Hankkeessa edistettiin alueen digitaalista saavutettavuutta, palveluiden ostettavuutta ja alueen matkailumyynnin edistämistä luoden moderneja teknologioita hyödyntäviä sisältöjä ja matkailumarkkinointiaineistoja.

Hankkeessa tehtiin runsaasti vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä, edistettiin alueen kestävää matkailua ja hyödynnettiin digitaalisia työkaluja. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä koko Saimaan alueella pyrkien vahvistamaan Saimaan alueen matkailuyhteistyötä. Hanke edisti yhteistoimintaa niin maakunnallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa esiteltiin monipuolisia ratkaisuja yritysten digitaalisten kanavien ja myyntikanavien parantamiseksi. Alueen digitaalista saavutettavuutta parannettiin liittyen Saimaan alueen matkailuekosysteemin kehittämiseen.

Hankkeessa jalkautettiin Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman (STF) opit Etelä-Karjalan matkailuyrityksille. Hankkeen päättyessä alueella on kolme (3) STF-merkillistä kohdetta. Matkailuyrityksille tehtiin ’Vastuullisen matkailuyrityksen opas’, suomeksi ja englanniksi, opas esittelee mitä yrityksen tulee tehdä kestävän matkailun eteen, mistä yritys pääsee liikkeelle ja mitä kategorioita vastuullisuuteen liittyy.

Hankkeessa toteutettiin ostopalveluna digitiekartta, joka kokoaa yhteen matkailualueen digitaalisen saavutettavuuden mykytilanteen ja kehityskohteet sekä kuvaa alueen digitaalisen myynnin kehityspolun. Digitiekartta luo suuntaviivat alueen matkailupalveluiden digitaaliseen myyntiin ja jakeluun.

Venäjän markkinan korvaavia asiakasryhmiä etsittiin aktiivisesti, hankkeessa tehtiin toimenpiteitä niin jäljelle jääneille markkina-alueille, esimerkiksi Italian markkina, kuin uusille kokeiluille, esimerkiksi Ruotsin markkina. Matkanjärjestäjäyhteistyö oli koko hankkeen ajan aktiivista ja hyödynsimme Visit Finlandin yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisten mahdollisuuksien suuntaan. Matkanjärjestäjäkontakteissa STF-ohjelma kiinnostaa. Hankkeessa tehtiin OTA-kampanjointia (Online Travel Agency) ja tutkittiin eri DMC-kumppanuuksia (Destination Marketing Company).

Hankkeessa järjestettiin useita hankesuunnitelman mukaisia koulutuksia, kuten talouden hallinta -koulutus, STF-koulutukset ja myyntikanavakoulutus. Viranomaisyhteistyö limittyi osaksi vastuullisuus -työtä, hankkeessa tuotettiin ’Vastuullisen matkailijan opas’. Hankkeessa toteutettiin vastuullisuusviestintäkokeiluja, tutustuttiin sateenkaarimatkailuun ja tarkasteltiin alueen saavutettavuutta muun muassa sähköautoilun näkökulmasta.

Hankkeessa edistettiin Etelä-Karjalan matkailuyritysten kirjautumista Visit Finlandin DataHub-tietokantaan, josta tuotteilla on mahdollisuus päästä lukuisiin digitaalisiin jakelukanaviin ja siten saada näkyvyyttä, jonka toivotaan johtavan myyntiin. Hankkeessa tehtiin DataHub-integraatio avointa lähdekoodia hyödyntäen Visit Finlandin DataHub-tietokannasta gosaimaa.com-internetportaaliin, luoden alueellinen portfolio.

Hankehallinnoija allekirjoitti vuonna 2022 Glasgow Declaration -ilmastojulistuksen ja on mukana tukemassa Visit Finlandin tavoitetta tehdä Suomesta kestävän kehityksen edelläkävijänä. goSaimaa oli ensimmäisten joukossa allekirjoittamassa ilmastojulistusta ja kannusti alueen kaupunkeja ja yrityksiä liittymään allekirjoittaneisiin. Ensimmäinen ilmastotekoraportointi tapahtui vuoden sisään allekirjoituksesta. goSaimaa toteutti osana ilmastojulistuksen Climate Action Plania, yhteistyössä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien kanssa, Kestävän matkailun alueellisen tiekartan.

Hankkeen päätyttyä tuensaajalla ja alueella on selkeät suuntaviivat kestävään matkailualueeseen tähtäävän työn jatkamiseksi ja digitalisaation seuraavien askeleiden ottamiseksi.