Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77604

Hankkeen nimi: CARNES - Carbon Neutral Startups

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20, Yliopistonkatu 34

Puhelinnumero: 029 446 2111

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tero Lehikoinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: IPR- ja innovaatioasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.lehikoinen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401498798

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Carbon Neutral Startups (CARNES) -hankeen tavoitteena on kehittää, testata ja toteuttaa prosessi, jolla kehitetään alueen startup-yritysten ja tutkijatiimien valmiuksia oman tai suunnitellun liiketoiminnan hiilineutraalisuuden arvioimiseen. Tässä hankkeessa rakennetaan malli ja se pilotoidaan LUT-lähtöisten liiketoimintaa suunnittelevien tutkijatiimien ja startup:ien kanssa. Kehitettyä mallia voidaan hyödyntää myös laajemmin alueen startup-yrityksissä.

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla LUT-lähtöisiä tutkimukseen perustuvia startup-yritysideoita (yrittäjä ja tiimi) sparrataan ja tuetaan hiilineutraalien teknologioiden ja liiketoiminnan ajattelumalleihin, ja hyödyntämään tätä tematiikkaa kansainvälisille markkinoille mentäessä. Tarkoituksena on auttaa tiimejä jo yrityksen suunnitteluvaiheessa suuntaamaan omaa toimintaansa hiilineutraaliin suuntaan ja hyödyntämään tätä mahdollisena kilpailuetuna markkinoille lähdettäessä. Hankkeen aikana toteutetaan virtuaalisia infotilaisuuksia, joissa tämä asia on yhtenä pääteemana.

Toimintamallissa tullaan hyödyntämään LUT yliopiston aikaisempaa kestävän liiketoiminnan tutkimuksen, kiertotalouden ja vihreiden teknologioiden asiantuntijuutta uusien liiketoimintamallien kehittämisessä. Näitä aikaisemmin kehitettyjä työkaluja ja ajatusmalleja tullaan soveltamaan hankkeessa toteuttavan prosessin ja työkalun suunnittelussa. Kehitettyä prosessia ja työkalua voidaan jatkossa soveltaa tutkimusperustaisten yritysideoiden arviointiin ja kehittämiseen (ideoiden analysointi ja sparraus) EU:n kestävän kehityksen linjanvetojen mukaisesti. Hanke tukee myös nykyhallituksen Vihreän siirtymän ohjelmaa.

Hankkeen konkreettisena lopputuleman tuotetaan siis toimintamalli ja itsearviointiin perustuva työkalu liikeidean analysoimiseen ja kehittämiseen ympäristöystävällisyyden ja hiilineutraaliuden näkökulmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat LUT:n tutkimusperustaiset startup-yritykset ja yrittäjätiimit, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista. Tiimit koostuvat yleensä LUT-yliopiston tutkijoista ja jatko-opiskelijoista. Joissain tapauksissa tiimejä täydentävät myös ulkopuolelta tulevat asiantuntijat tai valmistumisvaiheessa olevat kandi- tai maisteritason opiskelijat. Myös eri teknologia-alueisiin liittyviä paikallisia yrityksiä tullaan integroimaan hankkeiden piiriin, etenkin mikäli tarvitaan IPR:ien hyödyntäjiä LUT:n ulkopuolelta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat toimivat yritykset, jotka hyödyntävät hankeen varsinaisena kohderyhmänä olevien startup-yritysten ratkaisuja ja teknologioita. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat myös Etelä-Karjalan kaupungit ja kunnat, jotka tunnistetaan jatkossa entistä paremmin ympäristönäkökulman huomioon ottavina toimijoina. Alueen kiinteistöyhtiöt voivat tarjota toimitiloja aloittaville yrityksille ja alueen kehitysyhtiöt saavat käyttöönsä myös uudenlaisen työkalun toimintansa kehittämiseen ympäristönäkökulmasta. Myös Venture Capital -yritykset ovat välillistä kohderyhmää, sillä heille tullaan järjestämään liikeideoiden esittelytilaisuuksia. Myöhemmin välillisiksi kohderyhmiksi tulevat myös uusien startupien asiakassegmentit, eli näiden yritysten asiakasyritykset ja julkiset toimijat, jotka hyödyntävät uusien yritysten teknologioita. Myös muut tutkimusorganisaatiot, korkeakoulut, yksityisen ja julkisen sektorin rahoittajat voivat hyödyntää hankkeessa kehitettävää toimintamallia omien yrityscase:ien neuvonnassa. Hanke edistää Lappeenrannan kaupunkiseudun mielikuvaa kokonaisvaltaisena vihreänä toimijana.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 637

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 637

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 153 768

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 153 768

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Luumäki, Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Teknologiayritykset ja startup-yrittäjyys koetaan miesvaltaisiksi. Yrittäjä-järjestöjen mukaan naiset lähes loistavat poissaolollaan teknologia-alalta ja startup-yrityksistä. Vain neljä prosenttia teknologia-startupiesta näistä on naisten perustamia. Naisyrittäjien määrä on kuitenkin yleisesti ollut kasvussa ja heitä on nykyään n. 30% kaikista yrittäjistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
LUT:N strategiassa tavoitteenksi on esitetty, että kaikkia korkeakouluyhteisömme jäseniä kohdellaan yhdenvertaisesti. LUT-konsernin kampuksien toiminnan perusperiaatteena toimii YK:n ihmisoikeuksien julistus. Päivitämme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteemme korkeakouluyhteisön jäsenten kanssa, viemme ne käytäntöön ja seuraamme niiden toteutumista. Kiinnitämme erityistä huomiota tasa-arvoon rekrytoinnissa ja uralla etenemisessä sekä toiminnassa opiskelijarajapinnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaan hankkeen toimenpiteet kohdennetaan sukupuoleen katsomatta kaikille tutkimuslähtöistä liiketoimintaa suunnitteleville.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 2
Hiilineutraalisuuden ja hillikädenjäljen huomioiminen tutkimusperustaisissa startupeissa vaikuttaa, ainakin pitkällä tähtämellä, myönteisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 1
Hiilineutraalisuuden ja hillikädenjäljen huomioiminen tutkimusperustaisissa startupeissa vaikuttaa, ainakin pitkällä tähtämellä, ilmeastonmuutoksen riskien vähentämiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Uusiin teknologioihin perustuva yritystoiminta sattaa vaikuttaa välillisesti myönteisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 2
Osalla tutkimusperustaisista startupeista saattaa olla ratkaisuja uusien energialähteiden hyödyntämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Uusien startup-yritysten syntyminen kehittää alueen elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 2
Tietoisuuden nostattaminen hillineutraalisuuden ja positiivsen hiilikädenjäljen suhteen vaikuttaa ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Carbon Neutral Startups (CARNES) -hankeen tavoitteena oli kehittää, testata ja toteuttaa prosessi, jolla parannetaan alueen startup-yritysten ja tutkijatiimien valmiuksia oman tai suunnitellun liiketoiminnan hiilineutraalisuuden arvioimiseen. Hankkeessa pilotoitiin mallia LUT-lähtöisten liiketoimintaa suunnittelevien tutkijatiimien ja startup:ien kanssa. Kehitettyä mallia voidaan jatkossa hyödyntää myös laajemmin alueen startup-yrityksissä. Kehitetyn mallin avulla autetaan tiimejä jo yrityksen suunnitteluvaiheessa suuntaamaan omaa toimintaansa hiilineutraaliin suuntaan ja hyödyntämään tätä mahdollisena kilpailuetuna markkinoille lähdettäessä. Start-Up tiimit voivat hyödyntää työkalua rahoituksen haussa liiketoimintaansa varten.
Hankkeen konkreettisena lopputulemana saatiin toimintamalli ja itsearviointityökalu liikeidean analysoimiseen ja kehittämiseen kestävyyden ja hiilineutraaliuden näkökulmasta. Työkalu on vapaasti saatavilla suomeksi ja englanniksi. Työkalun käytöstä tehtiin koulutus- ja esittelyvideot, joita myös hyödynnettiin SOME-tiedotuskampanjassa. Työkalu, käyttöohjeet ja videot ovat ladattavissa LUT-yliopiston verkkosivuilta.