Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77605

Hankkeen nimi: Uuden sukupolven katalyytit ympäristöterveyden edistämiseksi Etelä-Karjalassa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34

Puhelinnumero: 0294 462 111

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Repo Eveliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Apulaisprofessori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eveliina.repo(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403553707

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemia on tuonut merkittäviä haasteita ympäristöterveyden ylläpitämiseen. Uusia innovaatioita tarvitaan pisaratartuntana, ilmateitse ja pinnoilta tarttuvan COVID-19-viruksen torjunnassa. Yleisellä tasolla taudinaiheuttajat ovat globaali ongelma ja uusien helposti toteutettavien ratkaisujen tarve on suuri. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa ratkaistava asia, sillä erilaisia haitta-aineita pääsee ympäristöön myös jätevesien ja savukaasujen mukana. Nykyiset menetelmät päästöjen torjumiseksi ovat tehokkaita, mutta erityisesti vesien lääkeainejäämät ja mikrobit sekä savukaasujen pienet määrät typen oksideja ja hiilidioksidia tuottavat haasteita. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vihreiden energiaratkaisujen tukemisessa hiilidioksidin talteenotto ja vedyn varastointi tulevat puolestaan kyseeseen.

Hankkeen päätavoitteena on ympäristöterveyden edistäminen ja koronapandemian taltuttaminen hyödyntämällä uuden sukupolven katalyyttisiä materiaaleja innovatiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa. Erityiset tavoitteet ovat uusien katalyyttisten materiaalien kehittäminen ilman ja savukaasujen puhdistukseen, vedenpuhdistukseen, hiilidioksidin talteenottoon, vedyn varastointiin ja antimikrobisten komposiittien ja pinnoitteiden valmistamiseen. Lisäksi tarkoituksena on näiden materiaalien valmistusteknologioiden kehittäminen kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita noudattaen. Hankkeessa edistetään yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysten välillä sekä tuetaan yritysten verkottumista keskenään niin, että hankkeen tulokset saadaan jalkautettua yritysten hyötykäyttöön. Tuloksena saatuja uusia ratkaisuja pilotoidaan myös alueen yritysten toimesta.

Hankkeen tulokset raportoidaan julkaisuina lehdissä ja konferensseissa. Lisäksi hankkeen lopuksi järjestetään seminaari, jossa tulokset käydään läpi ja hankkeen aikana luotuja verkostoja voidaan kasvattaa edelleen. Hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat yritysosapuolet voivat hyödyntää hankkeen tuloksia kehittämällä uusia tuotteita sekä pilotoimalla esitettyjä ratkaisuja.

Hanke edistää useita horisontaalisia periaatteita. Luonnonvarojen käytön kestävyyttä edistetään käyttämällä vaihtoehtoisia raaka-aineita jalometalleille ja ilmastonmuutosta sekä ilman, maaperän ja veden saastumista torjutaan uusilla tehokkailla prosesseilla. Puhdas ilma ja vesi lisäävät hyvinvointia, johon vaikuttaa erityisesti myös koronapandemian taltuttaminen ja uusien virusten leviämisen ehkäiseminen. Taloudellisesta näkökulmasta on erittäin tärkeää, että uusia materiaaleja voidaan tuottaa edullisesti ja kierrätysraaka-aineita hyödyntäen. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä edistävät puolestaan alueelle mahdollisesti syntyvä uusi liiketoiminta, uudet tuotteet sekä yritysten verkostoituminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Etelä-Karjalan alueen yritykset, jotka kehittävät uusia ratkaisuja ympäristöterveyden edistämiseksi. Toimialat, joita hanke hyödyttää ovat ilman- ja vedenpuhdistusratkaisuja tarjoavat yritykset sekä muovi- ja komposiittimateriaaleja, pinnoitteita, suodattamia ja hengityssuojaimia valmistavat yritykset. Lisäksi uutta yritystoimintaa alueelle voidaan saada katalyyttien valmistusprosessien ympärille.

Ratkaisuja voivat hyödyntää suuret teollisuuslaitokset kuten metsäteollisuus, metalliteollisuus ja energian tuotanto sekä jätevedenpuhdistamot.

Antimikrobisia tuotteita ja pintoja voidaan hyödyntää etenkin sairaaloissa, mutta myös julkisissa tiloissa ja toimistoympäristöissä. Myös lentokentät ja lentokoneet ovat tärkeä kohderyhmä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ympäristöterveyden edistäminen vähentämällä haitallisten aineiden pääsyä ympäristöön ja virusten aiheuttamien pandemioiden torjunta koskettavat kaikkia ihmisiä.

Välillisesti hankkeen tulokset palvelevat tutkimusorganisaatioita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uusien katalyyttisten materiaalien tutkiminen ja kehitystyö ja etenkin niiden valmistusprosessien kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen ei ole yhden tutkimuslaitoksen käsissä. Metalliorgaanisia rakenteita on olemassa laaja kirjo ja niiden potentiaali erilaisissa sovelluksissa tulee selvittää.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 207 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 296 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Vaikka tekniikan ala ja koulutus ovat perinteisesti miesvaltaisia, mukana olevat kemian- sekä ympäristötekniikan tutkimusryhmät vetävät puoleensa erityisesti naisia. Hankkeessa sekä valmisteleva ryhmä että ohjausryhmä koostuvat tasapuolisesti molemmista sukupuolista. Hankkeen tulokset palvelevat yrityksiä, joissa tasa-arvo on otettu huomioon ja yleisesti edistävät ympäristön suojelua, mikä vaikuttaa tasavertaisesti kaikkiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa kuten mm. tutkijoiden rekrytoinnissa, ohjauksessa, johtoryhmän kokoonpanossa ja hankkeen johtamisessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Osallistuvat tutkimusryhmät koostuvat sekä nais- että miestutkijoista, jotka toimivat sekä ohjaajina että tutkijoina. Lisäksi osallistuvissa yrityksissä on mukana sekä naisia että miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen toiminnassa kuten mm. tutkijoiden rekrytoinnissa, ohjauksessa, johtoryhmän kokoonpanossa ja hankkeen johtamisessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Vähennetään jalometallikatalyttien käyttöä korvaamalla ne kierrätetyillä metalleilla, suositaan vihreitä menetelmiä ja uusiutuvia raaka-aineita katalyyttien valmistuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Tehostetaan savukaasujen puhdistusta ja hiilidioksidin talteenottoa, kehitetään vedyn varastointia vihreänä energianlähteenä, otetaan huomioon hiilineutraalisuus materiaalien valmistuksessa ja uusissa prosesseissa, edistetään kierrätysmateriaalien käyttöä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Tehostetaan savukaasujen ja jätevesien puhdistusta sekä hiilidioksidin talteenottoa, kehitetään vedyn varastointia vihreänä energianlähteenä, käytetään myrkyttömiä raaka-aineita materiaalien valmistuksessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Katalyyttiset prosessit eivät kulu, joten niiden käyttö on energiatehokasta, katalyyttien valmistamisessa otetaan huomioon materiaalitehokkuus, kierrätysmateriaaleja hyödynnetään mahdollisimman paljon
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 7
Vedyn varastointi (tuottaminen vedestä), katalyytit toimivat auringonvalon vaikutuksesta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Uusien tuotteiden kaupallistaminen ja uusi liiketoiminta alueella, yritysten verkostoitumisen edistäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Puhdas ilma, puhdas vesi ja koronapandemian taltuttaminen edistävät kokonaisuudessaan hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 8 8
Luodaan uutta osaamista ympäristöterveyden edistämiseksi ja koulutetaan asiantuntijoita ilman- ja vedenpuhdistukseen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

9 Loppuraportin tiivistelmä

-