Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77633

Hankkeen nimi: Virtuaalistudio - kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kari Kaasinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori, IT- ja media-ala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.kaasinen(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7250840

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keinotodellisuuden suurimmat osa-alueet, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) ovat teknologioita, joita hyödynnetään yhä enemmän useilla eri aloilla. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Esimerkkejä on jo tavallisen kuluttajan ulottuvilla esimerkiksi kiinteistömarkkinoinnissa sekä virtuaalisina tutustumisina nähtävyyksiin. Mahdollisuudet teknologian hyödyntämisessä ovat jo nyt periaatteessa rajattomat, kun tekniset haasteet on saatu pääosin ratkaistua.

Koronavuosi on luonut valtavan tarpeen erilaisten tapahtumien etätoteutukselle. KPEDU/Mediakeskus LIME toteutti useita suuria verkkotapahtumia virtuaalisissa tapahtumaympäristöissä (esim. Kokkola Material Week ja Digibuusteri). Tapahtumajärjestäjät ovat huomanneet virtuaalitoteutusten kasvavan potentiaalin, joka mahdollistaa entistä suuremmat kohderyhmät ja tuo entistä vahvemmin mukaan myös kansainvälisen ulottuvuuden. Yrityksillä on myös tarvetta hyödyntää keinotodellisuuden mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, testaamisessa ja markkinoinnissa. Uudet teknologiat voivat meilläkin avata tilaa myös keinotodellisuuteen liittyvien palveluiden toteuttajille.

Virtuaalistudio- hankkeella pyritään vastaamaan uusien keinotodellisuuteen liittyviin teknologioihin ja niiden käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. Hanke jakautuu teknisesti investointi- (1.4.2021-31.12.2022) ja kehittämishankkeisiin ja (1.4.2021-31.8.2023).

Tavoitteet:

1. Edistää Keski-Pohjanmaalla AV-teknologioiden ja keinotodellisuuden hyödyntämistä elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteistyönä uusien tuotteiden, palveluiden ja yrittäjyyden aikaansaamiseksi
2. Edistää siirtymistä kohti vähähiilisempiä tapahtumia ja asiakaskontakteja
3. Lisätä keskipohjalaisten tapahtumien, tuotteiden ja palveluiden saavutettavuutta ja markkinoita myös kansainvälisesti
4. Parantaa Kpedun ammatillisen koulutuksen mahdollisuutta vastata AV-teknologioiden ja tapahtumatuotannon murrokseen liittyvään osaamisen tarpeeseen

Toimenpiteet:

TP1: Todellisuutta ja keinotodellisuuden elementtejä yhdistelevän virtuaalistudioympäristön rakentaminen (investointihanke)

TP2: Virtuaalistudioympäristön toiminnan tuotteistaminen innovaatioalustaksi ja palvelutuotannoksi (kehittämishanke)

TP3: Digitaalisen oppimisympäristön hyödyntäminen uusien opintokokonaisuuksien, koulutustuotteiden ja -palveluiden osalta (kehittämishanke)

Tulokset:

1. Alueella järjestetään erilaisia verkko- ja hybriditapahtumia keinotodellisuutta hyödyntävässä virtuaalistudioympäristössä
2. Yrityksille on mahdollistettu erilaisten tuotteiden ja palveluiden testaus- ja mallinnusympäristö keinotodellisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen
3. Pilotointien kautta käynnistyy uudenlaista liiketoimintaa yritysten ja oppilaitoksen yhteistyönä tuotantoympäristöjä ja -teknologioita hyödyntäen
4. Virtuaalistudiota hyödynnetään laaja-alaisesti osana opetusta hankkeen jälkeen

Lyhyellä tähtäimellä, eli hankkeen aikana rakennetaan ja testataan Virtuaalistudio osaksi Kpedun/LIMEn palveluita ja innovaatioalustaa. Pitkällä tähtäimellä eli hankkeen loppuvaiheessa ja jälkeen saadaan nostettua yritysten osaamistasoa ja mahdollisuuksia hyödyntää AV-teknologioita omassa liiketoiminnassaan. Hankkeen jälkeen Kpedu pystyy vastaamaan paremmin työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin uusien teknologioiden osalta.

Tarkoituksena on tarjota yrityksille, kunnille ja muille organisaatioille puitteet sekä osaamisrakenteet, mutta ei kilpailla yritysten kanssa palvelutuotantojen toteuttamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Media- ja tapahtumatuotantoalan yritykset sekä yritykset, joilla on tarve kehittää omaa tuotekehitystään ja markkinointiaan Virtuaalistudion tarjoamien mahdollisuuksien avulla
Alueen kunnat/julkiset toimijat/kolmas sektori, jotka voivat käyttää Virtuaalistudiota esim. näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittämisessä (aluemarkkinointi, tapahtumat, matkailu ym.)
Kpedun opiskelijat ja henkilökunta osaamisen kehittämisen ja lisäämisen kautta

4.2 Välilliset kohderyhmät

Elinkeinoelämä laajemmin, periaatteessa kaikki potentiaaliset osallistujat tapahtumiin ja asiakaskunta uusille tuotteille ja palveluille, Keski-Pohjanmaan kunnat, Suomen valtio/EU (hiilineutraali-tavoitteet)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 835

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 203 544

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 544

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Perho, Veteli, Halsua, Toholampi, Kaustinen, Kannus, Lestijärvi, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa Kpedun sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteita, jotka on julkaistu Henkilöstöstrategiassa ja vuoden 2021 yhtymäsuunnitelmassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen yksi tavoitteista on edistää siirtymistä kohti vähähiilisempiä tapahtumia ja asiakaskontakteja vähentämällä liikkumista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Sama kuin edellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Ei kuulu hankkeen välittömiin tavoitteisiin/vaikutuksiin. Välillisiin kyllä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Ei kuulu hankkeen välittömiin tavoitteisiin/vaikutuksiin. Välillisiin kyllä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Digitaalisaatio vaikuttaa ilman muuta myös tapahtumien hiilijalanjälkeen jätteiden ja materiaalien kautta. Sama vaikutus on yritysten asiakaskontaktien ja tuotekehityksen siirtymisellä enemmän etänä toteutettaviksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Ks. edelliset
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen avulla voidaan monipuolistaa yritysten ja muiden organisaatioiden palveluita ja tuotteita niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Digitaallisuuden lisääminen tuo yrityksiin ja elinkeinorakenteeseen kestävyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tämä kuuluu ehdottomasti hankkeen ytimeen ja keskeisimpiin vaikutuksiin. Digitalisaatiolla ja uusilla AV/VR-tekniikoilla ja lisätyllä todellisuudella on rajattomat mahdollisuudet uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Ks. edelliset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Yritysten pärjääminen tuo hyvinvointia alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Digitaalisuus tuo ilman muuta myäs tasavertaisuutta palveluiden ja tuotteiden saavutettavuuden ja saatavuuden kautta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Digitaalisuus voi olla esim. keskipohjalaisen kulttuurin tulevaisuuden kannalta aivan keskeinen tekijä, johon kannattaa panostaa. Kaustisen kansanmuusiikkijuhlat tai alueen kestävä luontomatkailu esimerkiksi voisivat tavoittaa aivan eri sfääreissä olevia asiakasmääriä hankkeen avulla.
Ympäristöosaaminen 2 2
Digitaalisuuden kautta voidaan edistää myös ympäristöosaamista. Esimerkiksi perusasteen opetukseen voidaan tuottaa aivan uudella tavalla toteutettuja kokonaisuuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tutustuttiin aluksi käytössä oleviin virtuaalistudiojärjestelmiin ja kilpailutuksen kautta hankittiin investointihankkeessa virtuaalistudio. Sen käyttöä opiskeltiin hankehenkilöiden, muiden mediaopettajien ja opiskelijoiden kesken jonka jälkeen virtuaalistudiossa toteutettiin monipuolisesti hankkeen tavoitteiden mukaisesti Keski-Pohjanmaan yrityksille erilaisia yrityspilotteja ja samalla kehitettiin niiden tuotantoihin liittyvää koulutusta. Mediaopiskelijoiden lisäksi tieto- ja viestintätekniikan sekä teknisen suunnittelun opiskelijoita osallistui valittuihin tuotantoihin.