Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77645

Hankkeen nimi: Turvallinen logistiikan tulevaisuus TLT

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Emmi Rantavuo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: emmi.rantavuo(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447028775

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Satamalogistiikan toimivuus on Suomen viennin ja tuonnin näkökulmasta elintärkeää. Lähes 90% Suomen viennistä ja tuonnista tapahtuu meriteitse. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia heikensi Suomen talouden näkymiä ja vaikutukset olivat mittavia. OECD:n ja Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan jopa 500 000 työpaikkaa on riippuvaisia viennistä. Satamat ovat kriittisiä liikennejärjestelmän solmukohtia, joiden toiminnan häiriötön turvaaminen on osa kansallista kokonaisturvallisuutta. Kuljetus- ja logistiikka-alan työtapaturmien taajuus on keskimääräistä korkeampi verrattuna työtapaturmien kokonaistaajuuteen tarkasteltaessa kaikkia aloja. Työturvallisuuskeskuksen laatimien raporttien mukaan vuosina 2005 - 2014 kuljetus- ja logistiikka-alalla tapahtui 77 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Satamissa myös siirrellään suuria määriä ihmisille ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, joihin liittyvien riskien hallinta on niin ikään osa turvallisuusstrategiaa.

Turvallinen logistiikan tulevaisuus (TLT) -hankkeessa toteutetaan konkreettisesti tietoon pohjaavaa yhteistoiminnallista turvallisuussuunnittelua kansallisen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä satamalogistiikan kontekstissa. Hanke tuo yhteen Kymenlaakson alueen satamasidonnaiset toimijat ja erityisesti yritykset, jotka yhdessä tarkastelevat satamalogistiikan turvallisuutta ja riskien hallintaa omien lähtökohtiensa sekä systeemisen turvallisuuden näkökulmista. Hankkeessa kehitetään toimijoiden yhteistä ymmärrystä satamalogistiikan turvallisuuden nykytilasta, sekä tunnistetaan tulevaisuuden erilaisiin, mahdollisesti myös lisääntyviin häiriötilanteisiin, kuten koronan kaltaisiin pandemioihin sekä sään ääri-ilmiöihin, liittyviä haasteita ja uhkakuvia. Hankkeen toimijoiden ja kohderyhmien yhteisellä innovoinnilla ja pilotoinnilla etsitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja riskien arviointiin ja hallintaan sekä turvallisuustason kustannustehokkaaseen seurantaan hyödyntäen nykyaikaista teknologiaa ja digitalisaatiota. TLT-hankkeen keskeinen tavoite on normaaliolojen menetelmien ja järjestelmien sovittaminen joustaviksi ja mahdollisimman sulavasti äkillisiinkin häiriötilanteisiin soveltuviksi ja muokattaviksi. Tällä parannetaan yritysten ja yhteiskunnan varautumistasoa ja resilienssiä.

Hankkeen keskeisimpänä tuloksena saadaan kehitettyä ja lisättyä satamasidonnaisten logistiikkayritysten systeemistä turvallisuutta huomioiden, että onnettomuudet materialisoituvat tyypillisesti ihmisten, koneiden ja ympäristöolojen vuorovaikutuksessa. Tällä tavoin tapahtuvan turvallisuuskulttuurin kehittämisellä satamasidonnaiset yritykset pystyvät turvaamaan toimintojaan normaali- ja poikkeusoloissa aiempaa paremmin. Kehittämällä systeemistä turvallisuutta ja täten myös turvallisuuskulttuuria, on pitkällä aikavälillä mahdollista vähentää rahti- ja työtapaturmien määrää sekä niiden negatiivisia seurauksia henkilöstölle, ympäristölle ja yritysten taloudelle. Hankkeen tuloksilla on täten positiivinen vaikutus yksittäisten satamasidonnaisten logistiikkayritysten kautta koko logistiikkaketjun talouteen ja toimivuuteen. Riskien arviointiin perustuvan koulutussuunnittelun tuloksena on mahdollista luoda toimintamalleja, jotka hyödyttävät tulevaisuudessa satamasidonnaisia logistiikkayrityksiä, viranomaisia sekä yhteiskuntaa myös laajemmin. Hankkeessa muodostettavan turvallisuuden yhteistoimintaverkoston toiminta pyritään rakentamaan siten, että se voi jatkua myös TLT-hankkeen päättymisen jälkeen. Tällä tavoin yhteistyö eri toimijoiden välillä tiivistyy ja voi syntyä uusia yhteishankkeita, kun kontaktointi lisääntyy ja kommunikaation kynnys toimijoiden välillä madaltuu.

Hanke tukee EU:n Itämeristrategiaa alueiden yhdistämiseen älykkäillä, kestävillä ja osallistavilla logistiikan digitaalisilla ratkaisuilla sekä Euroopan vihreän kehyksen ohjelmaa. Lisäksi hanke tukee Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategiaa sekä muita alueellisia strategioita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat:
-satamasidonnaiset logistiikkayritykset
-muut logistiikka-alan yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta välillisesti hyötyviä tahoja on useita. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat:
-Kaakkois-Suomen Turvapuisto ja sen operaattori Kotkan kaupunki
-muut satamassa toimivat yritykset
-Suomen satamat, kuten HaminaKotka Satama Oy
-Toimialaliitot, kuten Suomen Satamaliitto ry., Satamaoperaattorit ry.
-Oppilaitokset
-Ammattiliittojen työturvallisuusjaostot
-Muut alan keskeiset toimijat, kuten Finnhub ry. ja Logy ry.
-Pelastusviranomaiset
-Suomen valtio (parantaa kansallista huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden tasoa)
-Kymenlaakson logistiikkasektori (parantaa alueen kilpailukykyä logistisena reittinä)
-Paikalliset yritykset, jotka kehittävät ja tarjoavat erilaisia digitaalisia ratkaisuja (esim. monitorointi, ohjelmointi, simulointi)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 396 978

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 350 638

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 567 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 500 911

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kouvola, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty itsearviointina sekä hankkeen toteuttajien että hankkeen kohderyhmien toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Analyysissä on otettu huomioon henkilöstön lukumäärä ja heidän tehtävänimikkeensä. Hankkeen toimintaympäristö sijoittuu satamaympäristöön ja logistiikkaan, mukana vahvasti turvallisuus ja digitalisaatio. Logistiikan (kuljetus- ja varastointi) alalla enemmän miehiä. Alan kehitys lisää molempien sukupuolten kiinnostusta alasta ja tulevaisuudessa erot ja jakautuminen voivat tasoittua. Esimerkiksi tilastollisesti kuljetus- ja varastointiala työllistää Suomessa 30 000 naista ja 114 000 miestä (Tilastokeskus, 2014).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Logistiikka on edelleen pääsääntöisesti miesvaltainen ala. Ala muovautuu digitalisaation myötä, joten ala voi houkutella myös naisia tulevaisuudessa enemmän alalle. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon koko projektin elinkaaren aikana, hankkeen suunnittelusta tulosten käyttöönottoon ja mahdollisuuksien mukaan rekrytointiprosesseissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää logistiikka-alaa turvallisemmaksi ottaen huomioon niin naiset kuin miehetkin. Hanke ei suoranaisesti edistä tasa-arvoa, mutta pyrkii huomioimaan tasa-arvon kaikessa toiminnassa. Valtavirtaistaminen otetaan kuitenkin huomioon hankkeen elinkaaren aikana ja tulevaisuudessa. Hakija vastaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta hankkeessa. Hankkeen päähakija osallistuu mahdollisesti järjestettäviin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiskoulutuksiin tai hankkii vastaavan perusosaamisen muuta kautta, ja välittää tämän osaamisen myös muille osatoteuttajille. Kaikki toimenpiteet, jotka kohdistuvat hankkeessa ihmisiin, pyritään suunnittelemaan sukupuolineutraalisti. Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen otetaan osaksi hankkeen seuranta- ja itsearviointijärjestelmää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hankkeessa kehitetään turvallisuutta ja myös ympäristöturvallisuus on yksi tärkeä näkökulma lastienkäsitelyssä ja toiminnan kannalta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke ei varsinaisesti vähennä ilmastomuutosta, mutta hankkeella pystytään varautumaan tehokkaammin ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin mm. sään ääri-ilmiöt.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, mutta ympäristöturvallisuus on huomioitu lastiturvallisuudessa ja lastien käsittelyssä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvihuonekaasujen vähentämiseen, mutta ympäristöturvallisuus on huomioitu lastiturvallisuudessa ja lastien käsittelyssä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta materiaaleihin ja jätteisiin, mutta asiat huomioitu lastiturvallisuudessa ja lastien käsittelyssä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei tässä projektissa kasva tai vähene.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Turvallinen lastinkäsittely edistää satamatoiminnan kokonaisvaltaista kestävyyttä (sisältäen ympäristö-, talous- ja inhimilliset sosiaaliset aspektit)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 2
Koulutuspalvelut ja -tuotteet “Tietoperustainen koulutussuunnitelu” on kustannustehokasta ja kestävää: panostetaan teemoihin, joille on suurin tarve (joilla eniten merkitystä kokonaisvaltaisessa riskien hallinnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hankkeen tulosten kautta pystytään parantamaan ja tehostamaan logistiikka ja kuljetuksia. Onnettomuuksista ja läheltäpititilanteissa aiheutuu aina keskeytyksiä kuljetusketjuihin ja muuhun toimintaan, jotka voidaan tältä osin minimoida lisätyllä työturvallisuudella. Lisäksi hanke parantaa henkilöstön turvallisuutta ja vähentää kuormittavuutta ja fyysistä työstä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke parantaa henkilöstön turvallisuutta ja vähentää kuormittavuutta ja fyysistä työstä. Turvallisuuden parantamisella voidaan vaikuttaa mm. sairauspoissaoloihin, stressiin yms.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke ei erottele sukupuolia, mutta lisää sosiaalista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Mahdollinen kytkös tulevaisuudessa Kaakkois-Suomen turvapuistoon ja öljyntorjunta-altaaseen lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja lisää Kymenlaakson vahvaa logistiikan osaamista
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 2
Hankkeella pyritään tunnistamaan ympäristöriskit niiden pienentäminen ja varautuminen mahdollisiin ympäristöriskeihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin satamasidonnaisten logistiikkayritysten systeemistä turvallisuutta nostamalla esiin turvallisuuteen liittyviä teemoja, joiden avulla satamayhteisössä pystytään turvaamaan toimintojaan normaali- ja poikkeusoloissa aiempaa paremmin. Toimenpiteissä pääteemoina olivat digitalisaatio, seuranta ja raportointi, koronasta opittua, koulutus, lastiturvallisuus, sääolot, turvallisuuskulttuuri ja viestintä.

Hankkeen temaattisen tarkastelutavan kautta pystyttiin tuomaan esiin satamaturvallisuuden systeeminen luonne, sillä tietyt asiat nousivat esiin useiden teemojen alla. Näiden linkittymien kautta nähdään konkreettisesti se, miten turvallisuuden kehittäminen ja haasteiden selättäminen vaativat toimenpiteitä useilla osa-alueilla ja yhteistyötä eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden kesken. Hanke onnistui myös nostamaan esiin sen, miten eri tavoin turvallisuusasiat voivat näyttäytyä yrityksissä eri tehtävissä ja portailla työskenteleville ihmisille. Yksi keskeinen esiin noussut seikka on se, miten tärkeää koko yhteisöä - puhuttiinpa sitten yksittäisen yrityksen henkilöstöstä tai koko satamayhteisöstä - on osallistaa turvallisuuden kehittämistyöhön. Ihmisten sitouttaminen yhteisen turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon on avainasemassa. Sitouttamisen kannalta tärkeää on esimerkiksi seurannan ja valvonnan vastuullisuus, toimien läpinäkyvyys ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri.

Hankkeessa nykytilannetta selvitettiin haastatteluin eri yrityksissä ja tasoilla työskenteleville henkilöille. Saatu aineisto oli laajaa ja sitä tarkasteltiin aiemmin mainittujen teemojen kautta. Suurinta osaa vastaajista, ellei kaikkia, koskevia teemoja työstettiin työpajoissa. Teemat ja tärkeimmät kehityskohteet koottiin vain satamayhteisölle jaettuun raporttiin. Turvallisuusasioiden sensitiivisyys ja arkaluontoisuus loi haasteita julkisemmalle raportoinnille.

Hankkeessa selvitettiin myös erilaisten jo olemassa olevien simulaattoreiden tai virtuaalisten oppimisympäristöjen soveltuvuutta turvallisuusharjoitteluun. Virtuaalinen toteutus sopii erityisen hyvin erilaisiin turvallisuushavainnointeihin, mutta esimerkiksi ajosimulaattoreiden käyttö suoranaisesti turvallisuusharjoitteluun ei ole tarkoituksenmukaista.