Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77648

Hankkeen nimi: Liikuntapelaamisesta liiketoimintaa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.3.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CSE SIMULATION OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2497601-6

Jakeluosoite: Kauppakatu 25

Puhelinnumero: 0443830249

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.cse.fitness

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ottavainen-Nurkkala Kaisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisa(at)cse-entertainment.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443830249

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa keskitytään parantamaan yrityksen valmiuksia kasvaviin KV-toimitusmääriin, tuomaan enemmän arvoa liikuntapelituotteiden asiakkaille ja loppukäyttäjille ja edistämään kasvavien valmistusmäärien levitystä valittuihin kohdemaihin ja markkinasegmentteihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 530

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 127 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 127 530

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 25 C

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei merkitystä hankkeen toteuttamisen kannalta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei merkitystä hankkeen toteuttamisen kannalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei hankkeen tavoitteena

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Tuotetta voidaan päivittää kehittämällä ohjelmistoa, joten ei tarvitse uusia laitteistoa, joihin kuluu paljon raaka-aineita; massatuotannon aloittamisella säästetään raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Vähennetään raaka-aineiden kulutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Raaka-aineiden tehokkaampi käyttö massatuotannon avulla
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeen vaikutuksesta säilyy työpaikkoja ja syntyy uusia työpaikkoja alueelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hankkeessa kehitetään voimakkaasti ohjelmistoja ja liiketoimintamalleja
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Massatuotannon vaikutuksesta tehokkaampi logistiikka
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeessa kehitetettävät tuotteet edistävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Hankkeessa kehitettävät tuotteet motivoivat yhtälailla tyttöjä kuin poikia liikkumaan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hankkeessa kehitettävät tuotteet lisäävät yhdenvertaisuutta, koska se mahdollistaa eri-ikäisten ja eri sosioekonomisen taustan omaavien henkilöiden liikuntamahdollisuuden
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa parannettiin yrityksen valmiuksia kasvaviin vientitoimitusmääriin, tuottamaan enemmän arvoa liikuntapelituotteiden asiakkaille ja loppukäyttäjille ja edistämään kasvavien valmistusmäärien levitystä valittuihin kohdemaihin ja markkinasegmentteihin.