Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77649

Hankkeen nimi: Lomallo konseptin jatkokehitys

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.3.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LOMALLO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2985889-5

Jakeluosoite: Torikatu 8 A 4

Puhelinnumero: +358400550944

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: www.lomallo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Makkonen Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.makkonen(at)lomallo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400550944

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa parannetaan Lomallon kasvu- ja kansainvälistymistavoitteiden saavuttamista kehittämällä Lomallon konseptia, ansaintaa ja digitaalisia palveluita

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 56 850

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alkulantie 24

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
lomallo pyrkii huomioimaan sukupuolinäkökulman
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
hanke lisää yhteiskäytttöä esim majoituskiinteistöissä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
hanke parantaa matkailuelinkeinojen kehittymistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Lomallolle tulee uusia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
matkailu ja sen oheispalvelut lisäävät hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei
Kulttuuriympäristö 0 0
ei
Ympäristöosaaminen 0 0
ei

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Lomallolle uusina palveluina LomalloGo ja LomalloEdut sekä tehtiin kansainvälistymistrategia ja suuntaviivan tulevaisuuden digitaaliselle kehittämiselle.