Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77655

Hankkeen nimi: Kierrätysasteen nostaminen elektroniikka- ja puutuoteteollisuudessa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.5.2021 ja päättyy 1.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CLOVER FACTORY OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2690206-1

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34

Puhelinnumero: 0509185001

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parviainen Panu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: panu(at)cloverfactory.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0509185001

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen fokuksena on Euroopan raaka-ainemarkkinoiden ja purkutoimintojen kasvu sekä valikoitujen tuotteiden pelastaminen romutukselta, sulatukselta tai polttamiselta. Olemme tutkineet uusia hyödyntämismalleja erityisesti kaupallisesta näkökulmasta ja miten Pk-yrityskentän olisi mahdollista hyötyä kierrätysprosessien murroksesta. Olemme tehneet alustavaa määrittelytyötä keinoista miten Pk- ja Midcap-yrityskentän olisi mahdollista päästä mukaan kehitysvaiheeseen. Tarpeena on kehittää uusia tuoteideoita, tutkia kansainvälisen kilpailun näkökulmasta edellytyksiä ja mahdollistavia vaikutuksia hyödyntämismalleille ja mikä on suomalaisten toimijoiden valmius tarttua kiinni tunnistetusta mahdollisuudesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Skinnarilankatu 34

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei vaikutusta sukupuolinäkökulmiin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 8
Kierrätysasteen nostolla pidennetään luonnovarojen kestoaikaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Kierrätysasteen nostolla piennenetään erityisesti elektroniikkateollisuuden hiilijalanjälkeä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Kierrätysasteen nostolla useita etuja tässä teemassa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Kierrätystoimijoiden kanssa uusien konseptien kehittäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-