Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77673

Hankkeen nimi: JALOSTAMO: Tutkimuksen, oppimisanalytiikan ja koulutusalan pilviperustainen ohjelmistoalusta vastuulliseen tiedonkeruuseen, -käsittelyyn ja -analysointiin

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.5.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BEANBAKERS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2893192-3

Jakeluosoite: Saarensuontie 47

Puhelinnumero: +358447692601

Postinumero: 21290

Postitoimipaikka: RUSKO

WWW-osoite: www.beanbakers.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehto Peter

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: peter(at)beanbakers.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447692601

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan pilviperustainen ohjelmistoalusta, jonka avulla eri tietolähteistä saatavaa tietoa voidaan kerätä, käsitellä, jalostaa ja raportoida. Ohjelmistoalustan pohjalle rakennetaan kolme eri tyyppisen datan käsittelytyökalua 1. tutkimustiedon keruu- ja raportointityökalu, 2. oppimisanalytiikan tuottamis- ja analysointityökalu, 3. eri lähteistä kerättävän ja hyödynnettävän koulutusdatan keruu- ja jalostustyökalu. Alustassa hyödynnetään viimeisimpiä websovelluskehityksen teknologioita ja työkaluja. Kehitystyössä kasvatustieteellinen tutkimusote ja kokemustieto yhdistyy vankkaan ohjelmistokehitysosaamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 952

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 952

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Rusko

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Saarensuontie 47

Postinumero: 21290

Postitoimipaikka: RUSKO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön sukupuolinäkökulmat on tiedostettu ja otettu huomioon varmistamalla, että mm. kaikki toiminta ja käytössä olevat tilat tukevat sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asia on tiedostettu ja esim. rekrytointiprosessissa palkataan laajalla skaalalla asiantuntijoita sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta toteutettavissa tuotteissa saavutettavuus- ja tasa-arvonäkökulmat huomioidaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hyödynnetään digitaalisia tuotteita fyysisten sijaan: vähentävä vaikutus paperi- ym. toimistomateriaalien käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Digitaalisuus vähentää paperi- ja toimistojätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Työntekijöiden palkkaaminen ja alihankintapalveluiden ostaminen Turun seudulla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kehitettävät tuotteet ovat aineettomia
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Tuotteet lisäävät tutkimustiedon käsittelyä ja keruuta eri aloilla ja parantavat näin esimerkiksi koulutusalalla oppimiseen ja oppimisanalytiikkaan liittyvää tietoa ja mahdollistavat toiminnan kehittämisen kouluissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Huomioimme tuotteissamme saavutettavuus- ja tasa-arvonäkökulmat. Ohjelmistojen avulla pyritään löytämään ja parantamaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja tasa-arvoa edistäviä kehityskohteita koulujärjestelmästä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Yrityksessämme ohjelmistokehitys yhdistyy tutkimuksellisiin, tieteellisiin ja kriittisiin näkökulmiin mahdollistaen tuotteiden yhteiskunnallisten vaikutusten ja eettisten näkökohtien arvioinnin ja ennakoinnin, kuten saavutettavuus- ja yhdenvertaisuusasioiden huomioimisen. Verkostojen avulla tuotteiden loppukäyttäjät on myös mahdollista osallistaa kehitystyöhön. Ohjelmistot auttavat myös yksilöitä löytämään potentiaalinsa ja hyödyntämään sitä sekä koulutuksessa että työelämässä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

BeanBakers Oy:n JALOSTAMO -hankkeessa toteutettiin sähköinen tiedonkeruu alusta, jolle asetettiin kolme tavoitetta: 1. tutkimustiedon keruu- ja raportointi 2. oppimisanalytiikan tuottamis- ja analysointi 3. eri lähteistä kerättävän ja hyödynnettävän koulutusdatan keruu- ja jalostus. Hankkeen aikana toteutettiin yleiskäyttöisen tiedonkeruualustan tekninen pohjaratkaisu sekä siihen liittyvä käyttöliittymien suunnittelu ja toteutus. Tehdylle tekniselle ratkaisulle voidaan perustaa erilaisia tietoa kerääviä ja analysoivia palveluita, joita erilaiset tutkimuspalvelukumppanit tai yritykset tuottavat. Hankkeen tuottamaa teknistä ratkaisua hyödyntämään ja tuotteistamaan perustettiin uusi yritys Edulyzer Oy, joka tuottaa dataan perustuvia tiedolla johtamisen palveluita suomalaisille kunnille ja kouluille. Edulyzer Oy:llä on Suomen lisäksi käynnissä tai käynnistymässä kansainvälisiä pilotteja Virossa, Saksassa, Ruotsissa ja Espanjassa. Hankkeen tekniset pohjaratkaisut ovat myös BeanBakers Oy:n omien muiden mahdollisten tuoteprojektien ja tuotteistusten käytössä. Yksittäisiä teknisiä ratkaisuja voidaan lisäksi hyödyntää muissa ohjelmistokehitysprojekteissa jotka eivät yksinään liity opetuksen tai tutkimuksen alaan.