Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77687

Hankkeen nimi: Produktionsutveckling

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.5.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AB ANDERS G. BISKOP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1086346-7

Jakeluosoite: Vessivägen 98

Puhelinnumero: +358505504340

Postinumero: 67410

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.nordichides.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Biskop Rickard

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Inköp/utveckling

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rickard.biskop(at)nordichides.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405289673

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Utveckling av digitala automationslösningar för effektivare hantering och bättre uppföljning av varor. Ingå för en mera hållbar produktion och cirkulär ekonomi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 234 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 234 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korplaxvägen 76

Postinumero: 67410

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Genom projektets förverkligande kommer arbetsmiljön bli mera anpassningsbar för båda könen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektet kommer att ha synergieffekter på könsperspektivet genom att ge möjlighet till flera arbetssökanden både kvinnor och män.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Huvudmålet är att skapa digitala- och automationslösningar.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 8
Reducering av salt användning. Företaget kommer att göra en inbesparing på 1 000 000 kg smutsigt salt/år genom automatiseringen. Effektivisering av logistiken.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 5
Mindre nedsmutsat salt och spill. Effektivisering av logistiken från leverantörerna.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Reducerar avfall som uppkommer från livsmedelstillverkning. Ger ett mervärde för primärproducenten. Skapar cirkulär ekonomi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Ger ett mervärde för en biprodukt från livsmedelskedjan. Främjar den lokala kunskapen inom teknologi och skapar arbetsplatser
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Skapar en unik lösning inom teknologi genom att tillämpa artificiell intelligens. Genom att tillämpa AI kan även samma teknologi tillämpas inom andra näringar vartefter teknologin blir beprövad.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Reducerar transportkostnader genom att använda HCT lösningar. Reducerar den interna logistiken vilket påverkar företagets ekonomi direkt positivt. Snabbare hanteringsprocess internt.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Produktionsprocessen förenklas. Arbetspåfrestning minimeras.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Skapar möjlighet till en flexiblare arbetsmiljö. Arbetet blir mindre mansdominerad.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektet genomfördes planenligt med nya automationstekniska lösningar