Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77696

Hankkeen nimi: Crosslam CLT-levyn laadun ja valmistuksen kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.12.2020 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY CROSSLAM KUHMO LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2589767-8

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Puhelinnumero: +358401486550

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.crosslam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkönen Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuotantopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.paakkonen(at)crosslam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447147485

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Crosslam CLT:n menestys perustuu tuotteen ja toimitusten laatuun ja sen ympäristötekijöihin. CLT-markkinat kasvavat ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja nuo CLT:n positiiviset ominaisuudet on rakentamisessa tiedostettu kaikkien muiden sen käyttöä tukevien ominaisuuksien lisäksi. Jotta kasvavaan kysyntään ja hiilijalanjälkivelvoitteeseen voisimme vastata, se edellyttää tuotantomme kehittämistä tuotteen ja toiminnan laadun suhteen. Tuotannon kasvattamisella ja keskittämisellä Kuhmoon pienennämme osaltamme syntyvää hiilijalanjälkeä ja voimme tarjota jatkossa enemmän ja hiilijalanjäljeltään parempaa tuotetta rakentamisen joka sektorille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 833 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 771 792

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 833 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 771 792

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivikatu 4

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuoli ei ole ratkaiseva tekijä tehtäviin valittaessa. Naisten osuutta kuitenkin pyritään lisäämään aina kun se on mahdollista. Toimialalle kouluttautuneina miehiä on enemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena lisätä mahdollisuuksien mukaan naistyöpaikkoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Henkilövalinnoissa on kuitenkin tavoitteena tasaisempi suhde sukupuolten välillä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista > jatkuvaa/tehokasta toimintaa, mutta kuitenkin luonnosvarojen järkevän käytön periatteita noudattavaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Oman prosessin hiilijalanjäljen pienentäminen ja CLT materiaalin edut hiilijalanjäljen osalta rakentamisessa, verrattuna vaihtoehtoisiin materiaaleihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei muutosta entiseen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kuten edellä, siirtyminen rakentamisessa runsaasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä vaativien materiaalien käytöstä puuhun, jonka valmistuksen CO2 päästöt vähäiset ja käytettävä raaka-aine lähes pelkästään uusiutuvasta raaka-ainelähteestä,
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Raaka-aine yli 95% PEFC sertifioitua
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Kuljetusten tarpeen väheneminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Puutuotteiden valmistus perustuu suurimmaksi osaksi uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi oheistuotteina prosessissa syntyy uusiutuvan energian lähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Luo edellytykset kasvattaa paikallista tuotantoa ja kattaa suurempi osuus arvoketjusta paikallisesti. Luo paikallista kustannustehokkuutta ja sitä kautta kilpailukykyä paitsi Crosslamille, myös muille arvoketjun yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Lisäkapasiteetti ja laajeneva tuotevalikoima lisää mahdollisuuksia myös Crosslamin tuottamien palveluiden kehittämiseen asennus- ja suunnittelupalveluiden osalta. Jatkossa merkittävä osa toimintaa ja resurssihallintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Pyritään paikallisuuteen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Kannattavuuden paraneminen lisää palkanmaksukykyä ja henkilöstön sitouttamisen edellytyksiä. Osa tuloksesta suunnataan yrityksen strategian mukaisesti työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Työtehtäviin liittyvää koulutusta jaetaan yrityksen sisällä jatkuvasti ja parannetaan mahdollisuuksien mukaan kaikkien edellytyksiä kehittyä tehtävissään.Naistyövoiman osuus on pieni ja sitä pyrimme aktiivisesti lisäämään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei selvästi nähtävää vaikutusta
Kulttuuriympäristö 2 1
Kannattavuuden parantaminen luo edellytykset myös tukea kulttuuri- ja muita hyvinvointiin ja elintasoon liittyviä asioita, omistajan tahtotila on jo olemassa.
Ympäristöosaaminen 2 2
Yrityksen tavoitteena on toimia ympäristörasitusten pienentämiseksi. Siihen liittyy myös henkilöstölle ja sidosryhmiin suunnattua tiedottamista ympäristöön vaikuttavien tekijöiden osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tehtiin Oy Crosslam Kuhmo ltd :n nykyiseen n. 2200 m2 tuotantohalliin n. 1960 m2 täyskorkea ja lämmin tuotantohallin laajennus. Halliin asennettiin hallinosturi, nykyiaikaiset nosto-ovet sekä sprinklaus. Tuotantohalliin asennettiin iso CNC kone (pöydän mitta 3.5x28 m2). Lisäksi investoinnin myötä saatiin 4 kuorma-auton lastauspaikkaa lisää (ennen 2 kpl) sekä lähes 1000 m2 muuta työskentelytilaa, johon investoinnin seuraavassa vaiheessa voidaan asentaa vaikka järeä hiomakone. Investoinnin avulla yhtiön tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistui sekä jatkojalostuksen (mm. CNC työstöt) kapasiteetti kolminkertaistui.