Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77697

Hankkeen nimi: Wattium uusiutuvan energian optimointiratkaisu

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WATTIUM OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2941786-2

Jakeluosoite: Multatie 10

Puhelinnumero: +358 44 2131023

Postinumero: 90650

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heliste Paavo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paavo.heliste(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445055201

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Wattiumin patentoimaan teknologiaan perustuva "Controller" on sähköverkon ulkopuolisen sähköjärjestelmän automaattiseen käyttöön, ohjaukseen ja etävalvontaan kykenevä laitteisto, ohjelmisto ja käyttöjärjestelmä. Hankkeessa kehitetään tuotteen laitteistoa ja ohjelmistoa kehitystyön ja pilotoinnin avulla, sekä toteutetaan ohjelmiston hallintoympäristön liittäminen pilvipalveluun. Hankkeessa kehitetään myös Controllerin avulla toimivan Wattium Power Bankin prototyyppiversiot, jotka mahdollistavat Controllerin teknologian optimaalisen käytön pilotointikohteessa ja kaupallisessa toiminnassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 520

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 520

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Multatie 10

Postinumero: 90650

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa työskentelyyn vaadittavat tekniset kompetenssit eivät ole sukupuolisidonnaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa voi olla mukana minkä tahansa sukupuolen edustaja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää sähkön saatavuuden tasa-arvoa sähköverkon ulkopuolella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Kehitettävien tuotteiden toiminta mahdollistaa sähkönkulutuksen ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen minimoinnin ja mahdollistaa uusiutuvien luonnonvarojen käytön myös niille, joilla ei ole käyttöön vaadittavaa teknistä kompetenssia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Energian säästö, fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön kannustavuus kaikki tekee pienen osansa ilmastonmuutosta vastaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 8
Melusaaste ja päästöt vähenee käyttöalueella.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Sähköliittymään vaadittavia kaapeliojia tai rakennusurakoita ei tarvitse käyttökohteessa tehdä. Kasvihuonepäästöt vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Sähkönkäyttö mahdollistuu alueella jossa ei ole suotava rakentaa sähköverkkoa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
Hyödynnetän mahdollisuuksien mukaan kierrätyskelpoisia materiaaleja ja suunnitellaan materiaalivalinnat kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Tehdään nimenomaan uusiutuvien energianlähteiden käytöstä tehokkaampaa ja suotuisampaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Suunnittelutyö tehdään pääosin pohjois- suomessa. Pilottejen asennukset tehdään paikallisella työvoimalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Ohjelmistokehityksen myötä luodaan mahdollisuus SaaS palvelumallin jatkokehitykseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Parantaa elinolosuhteita ja palvelutasoa ympäristöystävällisellä tavalla.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Teknologia mahdollistaa jatkossa paremman palvelutason myös kehitysmaissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Syrjäseutujen palvelutaso kehittyy.
Kulttuuriympäristö 8 8
Suomalaisen mökkeilykulttuurin hiilijalanjälki kutistuu ja mökkeilykulttuuri kehittyy luontoa vähemmän kuormittavaan suuntaan.
Ympäristöosaaminen 10 10
Kehitteillä oleva teknologia on ympäristöystävällistä ja kilpailukykyistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-