Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77700

Hankkeen nimi: Ainone markkinoille menosuunnitelma - Saksa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.4.2021 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AIN1 OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2780838-4

Jakeluosoite: Mannerheiminaukio 1 b, c/o Spaces

Puhelinnumero: +358 505853884

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.ainone.eu

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vartiainen Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vartiainen(at)ainone.eu

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505853884

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Markkinatutkimus Ainone Balance® tuotteen potentiaalista Saksassa sekä suunnitelma markkinoille menosta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 188

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 188

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mannerheiminaukio 1 A

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysissa käytettiin apuna internetistä löytyvää Suvauskonetta. Sen antaman tuloksen perusteella hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Kyseessä olevaan hankkeeseen osallistuvat henkilöt sekä Ainone Balance tuotteen käyttäjät edustavat sekä miehiä että naisia. Ain1 Oy:n rekrytointiperusteena on löytää kuhunkin tehtävään sopivin ja pätevin ja työtehtävät ovat sellaisia, että niitä voi hoitaa yhtä hyvin mies kuin nainenkin. Toimintaympäristössämme ei ole myöskään mitään sellaista, mikä estäisi kummankaan sukupuolen palkkaamista ja pyrimme kehittämään toimintaympäristöstämme tasa-arvoa vahvistavan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Itse hankkeen tavoite on vahvasti sukupuolineutraali ja valtavirtaistaminen kohdistuu yrityksemme toimintatapoihin sekä tuleviin rekrytointeihin, joissa pyrimme välttämään eri sukupuolia poissulkevia toimintatapoja sekä rakentamaan ja edelleen kehittämään tasa-arvoa edistäviä toimintamalleja. Ainone Balance tuote on ratkaisu, joka sellaisenaan on sukupuolineutraali ja auttaa tasapuolisesti kaikkien asiakkaita sekä mitattuja henkilöitä. Katsomme, että sukupuolinäkökulma tullaan huomioimaan hankkeessa riittävällä tavalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa ei päätavoitteena pyritä vaikuttamaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja tuotteemme on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Käytettävä komponentti sensorissa on paljon pienempi kuin isommissa laitteissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Mobiiliaplikaatiolla ja sensorillavoidaan ainakin osittain korvata isot laboratoriolaitteet
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Etämonitotoinnilla pystytään suorittamaan ja tulkita etänä toimintakykyarvioita
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Riskien tunnistaminen mahdollistuu tai ainakin merkittävästi paranee useassa sairaudessa ja toimintakykyalenemassa
Tasa-arvon edistäminen 3 6
Ratkaisu palvelee yhdenvertaisesti kaikkia sukupuolia, ikään ja terveydentilaan katsomatta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-