Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77732

Hankkeen nimi: HItsauksen Automatisointi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.7.2021 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PANELIAN KONE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0861806-7

Jakeluosoite: Ruohomäenkulmantie 27

Puhelinnumero: +358409015121

Postinumero: 27430

Postitoimipaikka: PANELIA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hohtari Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.hohtari(at)paneliankone.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358409015121

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa on tarkoitus automatisoida mekaanista hitsausta, joka siirrettäisiin robotin suorittamaksi. Hankkeen pohjana on uuden tuotteen / tuotannon käynnistäminen, mutta myös vanhojen tuotteiden hitsausta on tarkoitus siirtää robotille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 400 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 400 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman

Kunnat: Eura

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ruohomäenkulmantie 27

Postinumero: 27430

Postitoimipaikka: PANELIA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkymät otetaan huomioon yrityksessämme lain edellyttävällä tavalla
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vain hakijoiden sopivuudella työtehtävään on merkitystä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hakijan soveltuvuus tehtävään on pääroolissa, toki robottisolun koordinaattorin työt soveltuvat raskasta manuaalihitsausta paremmin esim. naishitsareille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hiekan elvyttimellä saadaan luonnon hiekalle 100% kierrätettävyys
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Co2 päästöt vähenevät merkittävästi kun hiekka saadaan kierrätettyä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Hiekan kaivuu vähenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
en osaa sanoa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
hitsauslisäaine hävikki pienenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Turvataan työpaikkoja alueellamme olemalla mukana
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
keventää raskasta manuaalihitsausta
Tasa-arvon edistäminen 2 0
sopii paremmin naishitsareille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei
Kulttuuriympäristö 0 0
ei
Ympäristöosaaminen 0 0
ei

9 Loppuraportin tiivistelmä

Panelian Kone Oy:n toimitilojen laajennus ja hitsauksen robotisointihanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Uudet toimitilat ja työmenetelmät ovat lisänneet mahdollisuuksia vastata asiakkaiden tarpeisiin kilpailykykyisesti ja tehokkaasti. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta hanke saatiin vietyä läpi ilman merkittäviä takaiskuja ja uskomme vahvasti sen kantavan Panelian Koneen läpi tämän hetken haastavien aikojen.