Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77737

Hankkeen nimi: Kenttänostolaitteen tuotteistus ja pilotointi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TACTICAL DESIGN AND TESTING SERVICES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2624708-7

Jakeluosoite: Rauhankatu 14 B

Puhelinnumero: +358 4578750059

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: http://tdts.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Priester Bo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtoryhmän jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: bo.priester(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 04578750059

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tuotteistetaan, rakennetaan ja pilotoidaan uusi kenttänostolaite

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 710

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 710

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rauhankatu 14 B

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevanttia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ei relevanttia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei relevanttia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Kenttähuoltonosturin siirtäminen on tehokasta kiitos merikontin. Se on mobiilinostureita vähemmän raaka-aineita kuluttava ja sillä vähennetään raskaan erikoiskaluston tarvetta ja käyttöä. Mobiilinosturit kuluttavat myös suhteessa merkittävästi enemmän polttoainetta. SoloCrane toimii hyvällä hyötysuhteella sähköllä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 5
SoloCrane aiheuttaa vaihtoehtoihin nähden merkittävästi vähemmän päästöjä ja meluhaittaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 5
SoloCrane aiheuttaa vaihtoehtoihin nähden merkittävästi vähemmän päästöjä ja meluhaittaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 8 8
SoloCrane voi olla vähäpäästöisenä jopa ainoa ratkaisu, jota voidaan käyttää Natura 2000 kohteissa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
SoloCrane käyttää merkittävästi vähemmän materiaalia kuin vastaavan suorituskyvyn raskas mobiilinosturi ja sähkö voidaan tuottaa mm aurinkopaneeleilla kenttäolosuhteissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Sähkö voidaan tuottaa uusiutuvista energianlähteistä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
TDTS näkee paikallisvalmistuksessa suuren potentiaalin, koska asiakaskunta mm puolustusteollisuus ja toisaalta esim. YK arvostaa sitä ja se voidaan rakentaa osaksi TDTS:n liiketoimintamallia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 6
Kentähuolto ja nostotarve voidaan toteuttaa aiempaa helpommin ja edullisemmin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 2
Kehitysapukohteissa asiakkaana esim YK tuodaan paikallisten käyttöön modernia ekologisempaa teknologiaa, joka lisää paikallisen väestön tietoisuutta ja siten kysyntää aiempaa paremmista ja ekologisimmista vaihtoehdoista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-