Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77743

Hankkeen nimi: Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämishanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HYPERIN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2208507-6

Jakeluosoite: Tammasaarenkatu 1

Puhelinnumero: +358400642170

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.hyperin.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Käki Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johto

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.kaki(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400642170

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa valmistellaan HyperInnin kansainvälistä kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 050

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 73 050

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tammasaarenkatu 1

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yritys on jo nyt monimuotoisuutta tukeva yli 10 eri kansalaisuudellaan (yli 50% henkilökunnasta monikulttuurisia). Lisäksi ohjelmistoalan yhtiöksi sukupuolijakauma on tasapuolinen. Hanke mahdollistaa kuitenkin asiakasrajapintaan lisää naistyöpaikkoja, jotka ovat yhä kiinteistöalalla aliedustettuina.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa esimerkiksi rekrytoinneissa ja palveluiden kehittämisessä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 10
Hanke tukee olemassaolevien kauppakeskusten elinvoimaisuutta. Kauppakeskukset ovat merkittävä osa nykyinfrastruktuuria ja niiden elinkaaret ovat suunniteltu vuosiksi eteenpäin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke tukee kauppakeskusten elinvoimaisuutta ja auttaa niiden palvelukokemuksen kehittämistä kuluttajaystävällisemmäksi. Kauppakeskukset ovat merkittäviä yhteiskunnan kohtaamispaikkoja palvelukeskittymiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke tukee myös HyperIn palvelun kehitystyön jatkuvuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hanke tukee kauppakeskusten elinvoimaisuutta ja auttaa niiden palvelukokemuksen kehittämistä kuluttajaystävällisemmäksi. Mm. tieto palveluiden aukioloista on helpommin saatavilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 10
Hanke tukee kauppakeskusten elinvoimaisuutta. Kauppakeskukset ovat merkittäviä yhteiskunnan kohtaamispaikkoja palvelukeskittymiä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa valmisteltiin HyperInnin kansainvälistä kasvua.