Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77745

Hankkeen nimi: Kolmiuloitteisten puurakenteiden tuotantomenetelmän kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.2.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WAU EFEKTI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2949630-2

Jakeluosoite: Moisionkatu 6 A

Puhelinnumero: 0408241681

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nikander Pancho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaomistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pancho.nikander(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408241681

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään ja testataan menetelmää, jolla voidaan valmistaa kevyitä, lujia, kolmiuloitteisia puurakenteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 034

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 034

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Moisionkatu 6 A

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen suunnittelussa ei ole erikseen käsitelty sukupuolinäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on on tuotantomenetelmän kehittäminen. Arvioimme sen olevan sukupuolesta riippumatonta toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
toteutetaan puupohjaisista materiaaleista rakenteita, joita nyt tuotetaan mm. kertomuovein
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Puumateriaalien käyttö sitoo hiiltä rakenteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 2
Puumateriaalien käyttö sitoo hiiltä rakenteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Uusiutuva puumateriaali voidaan elinkaaren lopussa käyttää energiantuotantoon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 6
Puumateriaali on uusiutuvaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Yhteistyö paikallisten alihankkijoiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Henkilöstön osaamisen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 1
Kevyet rakenteet vähentävät logistiikan ympäristökuormaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 1
Puurakenteet edistävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 2
Menetelmä luo edellytyksiä monimuotoiseen rakentamiseen.
Ympäristöosaaminen 2 1
Puupohjaisten materiaalien käytön

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuotekehityshankeessa kehitetään tuotantomenetelmää, jolla voidaan luoda kevyitä, kolmiuloitteisia ja suurikokoisia puuesineitä sekä rakenteita.