Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77765

Hankkeen nimi: LAB UX Center

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: +358 29 4465000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jose Piironen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jose.piironen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 345 8478

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemian myötä yrittäjillä on kovat paineet viedä perinteistä liiketoimintaa verkkoon. Markkinoilla on tarjolla runsaasti sovelluksia ja palveluntarjoajia, jotka voivat rakentaa yrityksille esim. verkkokaupan, mobiilisovelluksen tai tuottaa A/V -muotoista materiaalia. Nämä tarjotaan usein muokattavina ratkaisuina mutta ratkaisun muokkaaminen asiakkaiden käytettävyyden kannalta jää usein yrittäjän harteille, ja ratkaisujen käytettävyysratkaisut jäävätkin usein oletusarvoasetusten varaan. Käytettävyyden huomioimiselle on markkinoilla muuutenkin kova paine, mikä korostaa käyttäjäkokemuksen merkitystä kilpailutilanteessa. Käytettävyyden ja asiakaskokemuksen riippumaton testaaminen puuttuu kuitenkin markkinoilta lähes täysin.

Hankkeessa rakennetaan sähköisten sovellusten käytettävyyslaboratorio, joka parantaa pk-yrittäjien kykyä digitalisaation hyödyntämisessä sekä verkkokaupan markkinoilla kilpailussa. Sähköisten liiketoimintakonseptien asiakaslähtöinen testausympäristö LAB UX Centerin ideana on, että pk-yrittäjä voi matalalla kynnyksellä testata sähköisen sovelluksen (mobiiliapplikaatio, verkkokauppa, fyysinen laite, ym.) eri käyttöliittymäkonfiguraatioita sekä niiden käytettävyyttä. LAB UX Center tarjoaa testausta varten kokonaisvaltaisen paketin (eye-tracking, motion sensor, videoinnit, verkkoliikenteen analytiikat, opiskelijoiden testiryhmät, palvelumuotoilun ammattilaiset) osaamista ja testausteknologiaa, joiden avulla ratkaisut voidaan tuoda markkinoille optimaalisella käyttäjäkokemuksella.

Rakennettava kokonaisuus toteutetaan tarkasti yritysmaailman tarpeisiin mahdollisimman matalan käyttökynnyksen ollen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Tätä silmällä pitäen hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa seuraavan jaottelun mukaisesti:

-State-of-the-art -katsaus
-Yritystarpeen kartoitus
-LAB UX Centerin konseptointi
-LAB UX Centerin pilotointi
-LAB UX Centerin lanseeraus

Toimiviin verkkoratkaisuihin siirtyminen parantaa osaltaan paikallisten yrittäjien elinvoimaa ja kykyä työllistää, mahdollistaa entistä laajemman paikasta riippumattoman yrittämisen sekä pienentää hiilijalanjälkeä. LAB UX Center tukee aineettomien palveluiden syntyä ja testausta kohdealueella tarjoamalla käytettävyyteen liittyvän matalan kynnyksen testausekosysteemin, ja samalla liikkuminen ja logistiikka palveluiden kehittämisvaiheessa suoraviivaistuu, kun testauspalvelut suunnitellaan mobiiliksi. Samalla tarjoutuu mahdollisuuksia yhteistyöhön LAB:in ja elinkeinoelämän eri aloilla. LAB UX Centerissä voi esimerkiksi testata IT-opiskelijoiden elinkeinoelämälle projektiopinnoissa kehittämiä sovelluksia. Samalla opiskelijat saavat uuden ulottuvuuden ja käytännön kosketuksen UX-kehittämiseen eri kursseilla. Yhteistyö LAB:in muiden hankkeiden ja esim. LUT:in kanssa mahdollistaa myös laadukkaan julkaisutoiminnan aiheesta. LAB UX Center nostaa osaltaan LAB:in vetovoimaa opiskelijoiden ja yrittäjien keskuudessa sekä tuke Etelä-Karjalan digistrategian toteutumista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä voidaan pitää toimialariippumattomasti pk-yrityksiä, joiden ansaintamallin eräänä keskeisenä osana ovat joko fyysiset tai virtuaaliset asiakaskohtaamiset. Tästä esimerkkeinä erilaiset verkkokaupat, huollon ja kampaamojen, ym. ajanvaraukset, urheilu- ja kulttuuritapahtumat, fyysisten tuotteiden jälleenmyyntipisteet, kunnalliset liikennelaitokset, ym.

Hankkeen tarkoituksena on auttaa osaamis- tai laiteresursseista kärsiviä yrityksiä, joiden digitalisaation aste on tällä hetkellä heikko, tai joilla ei ole muuten mahdollisuuksia laadukkaaseen kehittämistyöhön tai prototypiointiin, esim. mikroyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Käyttäjäkokemuksen optimointiin liittyy useita tekijöitä, jolloin useampi kohderyhmä pääsee hyötymään hankkeesta. Verkko- ja mobiiliratkaisujen optimointitoimenpiteet voivat vaatia graafikkoja, valokuvaajia tai ohjelmoijia, kun taas fyysisten tilojen käyttäjäkokemus työllistää esimerkiksi somistajia, puuseppiä ja muita käden taitoja tarjoavia yrittäjiä. Välillisenä kohderyhmänä nähdään myös yritykset, jotka hyödyntävät hankkeessa optimoituja/kehitettyjä palveluita.

Laadukas käytettävyyslaboratorio houkuttelee maakuntaan osaltaan myös yrityksiä, ammattilaisia ja tutkimuslaitoksia tuoden elinvoimaa alueelle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 226 911

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 215 591

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 324 158

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 307 986

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan, Lahden

Kunnat: Kärkölä, Rautjärvi, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Padasjoki, Imatra, Orimattila, Lappeenranta, Ruokolahti, Hartola, Parikkala, Heinola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tehty toimintaympäristöanalyysi ja lisäksi tietolähteenä on käytetty aiempien hankkeiden vastaavia analyyseeja. LABin Business Mill -yrityshautomon ja Nopean toiminnan joukkojen asiakaskunnan sukupuolijakaumaa on myös tutkittu. Toimintaympäristö ei syrji mitään sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan kaikkien sukupuolten välinen tasa-arvo huomioiden ja hankkeen aikana esiin tuleviin tarpeisiin reagoidaan viipymättä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä kehitetään toimintamalleja ja palveluita, jotka eivät ole riippuvaisia sukupuolesta. Käytettävyyslaboratorion palvelut ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeesta kiinnostuneitten pilottiyritysten edustajien sukupuolijakauma on tasaisesti jakautunut.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen aikana tarjotaan yrityksille mahdollisuus testata ja optimoida jo olemassa olevien palvelukonseptien käyttökokemusta lisäten asiakasarvoa. Osaaminen tulee jäämään kohdealueelle kasvattaen paikallisten yritysten kilpailukykyä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Mobiili käytettävyyslaboratorio mahdollistaa käyttökokemuksen tutkimisen ja optimoinnin ilman suuria fyysisiä tiloja tai yhtä suurta keskittymää. Palvelu voidaan viedä sinne, missä asiakaskohtaamiset tapahtuvat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Kasvanut kilpailukyky kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla luo yrityksille kasvumahdollisuuksia, joka välillisesti edistää myös alueen hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronapandemian myötä yritykset ovat vieneet toimintojaan entistä enemmän verkkoon, ja käyttökokemuksen riippumaton testaamispalvelu on puuttunut markkinoilta lähes täysin. Optimoitu käyttökokemus lisää asiakasuskollisuutta ja kokonaisvaltaista asiakaskokemusta, mikä mahdollistaa yritysten erottautumisen kilpailijoista.Hankkeessa rakennettiin LAB-ammattikorkeakoulun yhteyteen kokonaisvaltaiseen käytettävyyden ja asiakaskokemuksen tutkimiseen ja optimointiin keskittyvä yksikkö ”LAB UX Center”, joka palvelee matalalla kynnyksellä Etelä-Karjalan alueen pk-yrityksiä.

LAB UX Center parantaa alueen toimijoiden tarjoamien niin digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kuin fyysisten tilojen laatua sekä yrittäjien mahdollisuuksia kilpailla kansallisella sekä kansainvälisillä markkinoilla käyttökokemuksen optimoinnin kautta sekä proof-of-concept –tyyppisen testauspalvelun avulla. Hankkeessa selvitettiin 31 yrityksen kohtaamat haasteet ja tarpeet teemahaastatteluja hyödyntämällä ja hankkeessa toteutettiin 9 yrityspilottia. Tehty taustatutkimus ja hankkeesta saadut kokemukset antoivat hyvän käsityksen siitä, millainen tarve kohderyhmällä on erityisesti omien digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Hankkeen tehtiin nykyaikaisia teknologiahankintoja, joista katseenseurantaratkaisut ja avoimen ympäristön tutkimusohjelmisto mahdollistavat monipuolisen ja laajan käyttökokemuksen tutkimisen eri toimialoilla. Hankittu teknologia yhdistettynä hankkeen avulla kehitettyihin palveluihin vastaavat myös jatkossa hyvin erityisesti pienten ja mikroyritysten nostamiin kehittämistarpeisiin. Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella erityistä tarvetta ja kehittämishalukkuutta yrityksillä on esimerkiksi itse kehitettyjen sovellusten, verkkosivujen ja verkkokauppojen arvioinneissa.

Yhtenä hankkeen tavoitteista oli myös lisätä yritysten ymmärrystä käyttökokemuksen merkityksestä. Tähän tarpeeseen koostettiin UX opus, jossa on esitelty tiiviisti tärkeimmät käyttökokemukseen ja sen kehittämiseen liittyvät termit ja työkalut. Opus on ladattavissa osoitteessa:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-432-5