Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77779

Hankkeen nimi: LAB UX Center - investoinnit

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: +358 29 4465000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jose Piironen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jose.piironen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503458478

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemian myötä yrittäjillä on kovat paineet viedä perinteistä liiketoimintaa verkkoon. Markkinoilla on tarjolla
runsaasti sovelluksia ja palveluntarjoajia, jotka voivat rakentaa yrityksille esim. verkkokaupan, mobiilisovelluksen tai
tuottaa A/V -muotoista materiaalia. Nämä tarjotaan usein muokattavina ratkaisuina mutta ratkaisun muokkaaminen
asiakkaiden käytettävyyden kannalta jää usein yrittäjän harteille, ja ratkaisujen käytettävyysratkaisut jäävätkin usein
oletusarvoasetusten varaan. Käytettävyyden huomioimiselle on markkinoilla muuutenkin kova paine, mikä korostaa
käyttäjäkokemuksen merkitystä kilpailutilanteessa. Käytettävyyden ja asiakaskokemuksen riippumaton testaaminen
puuttuu kuitenkin markkinoilta lähes täysin.

Näihin haasteisiin vastaamaan LAB-ammattikorkeakoulu hakee avustusta LAB UX Center -kehittämishankkeeseen (hakemusnumero 309566), jonka investointeja tällä hakemuksella haetaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Investointihankkeen kohteena olevat varsinaiset kohderyhmät ovat samat kehittämishankkeen kanssa.

VARSINAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN TEKSTI

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä voidaan pitää toimialariippumattomasti pk-yrityksiä, joiden ansaintamallin
eräänä keskeisenä osana ovat joko fyysiset tai virtuaaliset asiakaskohtaamiset. Tästä esimerkkeinä erilaiset
verkkokaupat, huollon ja kampaamojen, ym. ajanvaraukset, urheilu- ja kulttuuritapahtumat, fyysisten tuotteiden
jälleenmyyntipisteet, kunnalliset liikennelaitokset, ym.

Hankkeen tarkoituksena on auttaa osaamis- tai laiteresursseista kärsiviä yrityksiä, joiden digitalisaation aste on tällä
hetkellä heikko, tai joilla ei ole muuten mahdollisuuksia laadukkaaseen kehittämistyöhön tai prototypiointiin, esim.
mikroyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Investointihankkeen kohteena olevat varsinaiset kohderyhmät ovat samat kehittämishankkeen kanssa.


VARSINAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN TEKSTI

Käyttäjäkokemuksen optimointiin liittyy useita tekijöitä, jolloin useampi kohderyhmä pääsee hyötymään hankkeesta.
Verkko- ja mobiiliratkaisujen optimointitoimenpiteet voivat vaatia graafikkoja, valokuvaajia tai ohjelmoijia, kun taas
fyysisten tilojen käyttäjäkokemus työllistää esimerkiksi somistajia, puuseppiä ja muita käden taitoja tarjoavia yrittäjiä.
Välillisenä kohderyhmänä nähdään myös yritykset, jotka hyödyntävät hankkeessa optimoituja/kehitettyjä palveluita.

Laadukas käytettävyyslaboratorio houkuttelee maakuntaan osaltaan myös yrityksiä, ammattilaisia ja tutkimuslaitoksia
tuoden elinvoimaa alueelle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Lahden, Lappeenrannan

Kunnat: Taipalsaari, Asikkala, Lahti, Kärkölä, Padasjoki, Hollola, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Rautjärvi, Sysmä, Iitti, Orimattila, Imatra, Parikkala, Heinola, Ruokolahti, Lappeenranta, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tehty toimintaympäristöanalyysi ja lisäksi tietolähteenä on käytetty aiempien hankkeiden vastaavia analyyseeja. LABin Business Mill - yrityshautomon ja Nopean toiminnan joukkojen asiakaskunnan sukupuolijakaumaa on myös tutkittu. Toimintaympäristö ei syrji mitään sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan kaikkien sukupuolten välinen tasa-arvo huomioiden ja hankkeen aikana esiin tuleviin tarpeisiin reagoidaan viipymättä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteissä kehitetään toimintamalleja ja palveluita, jotka eivät ole riippuvaisia sukupuolesta. Käytettävyyslaboratorion palvelut ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeesta kiinnostuneitten pilottiyritysten edustajien sukupuolijakauma on tasaisesti jakautunut.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen aikana tarjotaan yrityksille mahdollisuus testata ja optimoida jo olemassa olevien palvelukonseptien käyttökokemusta lisäten asiakasarvoa. Osaaminen tulee jäämään kohdealueelle kasvattaen paikallisten yritysten kilpailukykyä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Mobiili käytettävyyslaboratorio mahdollistaa käyttökokemuksen tutkimisen ja optimoinnin ilman suuria fyysisiä tiloja tai yhtä suurta keskittymää. Palvelu voidaan viedä sinne, missä asiakaskohtaamiset tapahtuvat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Kasvanut kilpailukyky kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla luo yrityksille kasvumahdollisuuksia, joka välillisesti edistää myös alueen hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-