Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77780

Hankkeen nimi: Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 0206158140

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Turunen Aleksandra

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhteyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aleksandra.turunen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206158140

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti -hankkeen päätavoitteena on aktivoida ensisijaisesti Kouvolan, mutta myös koko Kymenlaakson pk-yrityksiä löytämään koronasta elpymisen ja uuden kasvun eväitä kansainvälisiltä markkinoilta hyödyntämällä digitaalisia alustoja ja kumppanuuksia.

Hankkeen osatavoitteina ja keskeisinä tehtävinä on:
• Tukea yrityksiä kansainvälisessä verkostoitumisessa sekä uusien kontaktien, markkinoiden ja asiakasryhmien löytämisessä
• Selvittää kohdennetusti kysyntäpotentiaalia ja erityisvaatimuksia valituilla markkinoilla
• Löytää yrityksiä ja niiden vientitoimintaa parhaiten hyödyttävät kansainväliset digitaaliset alustat ja jakelukanavat
• Lisätä yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalisia alustoja liiketoiminnassaan
• Testata ja pilotoida yritysten tarjoamaa eri digialustoilla
• Edistää yritysten ja niiden tarjoaman näkyvyyttä ja kysyntää kohdemarkkinoilla
• Jatkokehittää Kinnon työkaluja ja verkostoyhteistyötä kansainvälistyvien yritysten tueksi

Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat Kouvolan ja Kymenlaakson pk-yritykset etenkin seuraavilta toimialoilta: elintarvikesektori, kuluttajatuotteet (esim. luontaistuotteet, huonekalut, muoti, kulutustavarat), hyvinvointipalvelut, puutuoteteollisuus, konepajat, ympäristöteknologia, IT-ala ja suunnittelutoimistot.

Hankkeessa toteutetaan ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa kansainvälisten digitaalisten alustojen ja verkkokauppojen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja pilotointi kohdistuen eri toimialojen pk-yritysten B2B- ja B2C-vientimahdollisuuksiin useilla eri kohdemarkkinoilla. Vähähiilisyyden huomioon ottaminen ja esille nostaminen on tärkeällä sijalla tarjoaman kokoamisessa.

Konkreettisia tuloksia ovat:
• Lisääntynyt tietous ja ymmärrys digitaalisten alustojen ja kansainvälisten markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista
• Uusien kohdemarkkinoiden ja asiakasryhmien löytyminen yrityksille
• Uudet verkosto- ja alustakumppanuudet
• Parantuneet edellytykset digitaalisten kanavien hyödyntämiselle yritysten liiketoiminnassa
• Yritysten tarjoaman näkyvyys ja pilotointi valituilla kohdemarkkinoilla
• Parantuneet työkalut kansainvälistyvien yritysten tueksi

Keskeisinä vaikutuksina ovat pk-yritysten parantuneet koronasta elpymisen edellytykset, kansainvälisen kaupan digi- ja kasvuloikka sekä pitkällä aikavälillä merkittävä liikevaihdon ja viennin kasvu yrityksissä ja vastaavasti uusien työpaikkojen syntyminen.

HORISONTAALISET PERIAATTEET

Hanke ei kohdistu erityisesti nais- tai miesvaltaiselle alalle. Hankkeen kohderyhmään kuuluvissa yrityksissä sukupuolijakauma vaihtelee – esimerkiksi elintarvikealalla ja kuluttajatuotteissa naisten osuus on suurempi kuin teknisillä aloilla. Tasa-arvovaikutus eri tilanteissa ja se miten viesti tavoittaa eri sukupuolta olevat yrittäjät otetaan huomioon hankkeen toimenpiteitä ja viestintää suunniteltaessa. Hankkeen myötävaikutuksella syntyy uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia digitaalisiin alustoihin perustuvassa kansainvälisessä kaupassa ja vientitoiminnassa sukupuolesta riippumatta.

Hankkeella edistetään osallistuvien yritysten digitaalista siirtymää ja kestävää kasvua ekologisesta, taloudellisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Verkkokaupan mahdollisuuksien hyödyntämisessä otetaan huomioon koko toimitusketjun elinkaari (mm. pakkaus- ja kuljetusratkaisut) sekä kestävien tuotteiden tarjoaminen kertakäyttöratkaisujen sijaan. Paikallisen elinkeinorakenteen tasapainoista kehittymistä tuetaan etsimällä uusia kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien pk-yrityksille. Tuotteiden vähähiilisyyden ja vihreyden merkitys korostuu yritysten tarjoaman kokoamisessa ja markkinoinnissa kansainvälisille digitaalisille alustoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Kouvolan ja Kymenlaakson pk-yritykset etenkin seuraavilta toimialoilta:
• elintarvikesektori (B2B, B2C)
• kuluttajatuotteet (B2C), esim. luontaistuotteet, huonekalut, muoti, kulutustavarat
• hyvinvointipalvelut (B2C), esim. virtuaalitoteutukset
• puutuoteteollisuus (B2B, B2C)
• konepajat (B2B)
• ympäristöteknologia (B2B)
• suunnittelutoimistot (B2B)
• IT-ala (B2B)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat:
• Logistiikan palveluntarjoajat (uusia asiakkuuksia ja kumppanuuksia)
• Kunnat (elinvoima, verotulot, työpaikat)
• Elinkeinokehittäjät (uudet työkalut, verkosto- ja alustakumppanuudet)
• Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot (syötteitä osaajien koulutukseen sekä tutkimukseen)
• Asukkaat (lisääntyvät työmahdollisuudet)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 085

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 141 295

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 335 836

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 201 851

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmissä sukupuolijakauma vaihtelee (esim. elintarvikeyrityksissä ja kuluttajatuotteissa naisten osuus on suurempi kuin teknisillä aloilla). Jos tarkastellaan hankkeen pitkäaikaisia vaikutuksia, kansainvälisessä kaupassa tarvittavan kielitaidon opiskelu esimerkiksi on naisvaltaista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma - onko sillä vaikutusta vai ei eri tilanteissa - otetaan huomioon hankkeen toimenpiteitä ja viestintää suunniteltaessa (esim. miten viesti tavoittaa eri sukupuolia edustavat yrittäjät).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on pk-yritysten kansainvälinen kasvu digitaalisia alustoja hyödyntämällä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Kestävät tuotteet + varmistetaan mahdollisimman vähähiilinen toimitusketju (tuotteen/palvelun koko elinkaaren tarkastelu)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Pieni välillinen vaikutus (digitaalisuus ja vähäisempi matkustustarve, vähähiilisyyspanostukset)
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Pieni välillinen vaikutus (digitaalisuus, vähähiilisyys)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Pieni välillinen vaikutus (digitaalisuus, vähähiilisyys)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei suoranaista vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Kestävien tuotteiden tarjoaminen kertakäyttöratkaisujen sijaan. Kestävien materiaalien korostaminen. Jätteen minimointi pakkausratkaisuissa. Digitaalisuus vähentää paperinkulutusta läpileikkaavasti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 5
Energiankulutus/hiilijalanjälki voidaan nostaa esille myytävän tuotteen ja sen elinkaaren osalta (valmistusprosessin energiaratkaisut jne.)
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen ydintä: uusia kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia pk-sektorille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen ydintä: fyysisten tuotteiden lisäksi niihin liittyvien aineettomien palvelujen kokonaisuus, lisäksi myös digitaalisten alustojen kautta markkinoitavat aineettomat palvelut
Liikkuminen ja logistiikka 8 9
Digitaalisuus vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta. Toisaalta logistisille palveluille syntyy uutta kysyntää verkkokauppatoimituksista. Kuljetusten vähähiilisyyttä on tarkasteltava osana toimitettavien tuotteiden elinkaarta ja siinä haettava mahdollisimman ekologisia ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Elpymisen eväiden etsiminen korona-aikana. Elinvoimaisuuden ja vireyden lisääntyminen, uutta kasvua ja työmahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Tasavertaisia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia kansainvälisessä kaupassa ja digitalisaation edistämisessä sukupuolesta riippumatta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia eri taustoista ja kulttuureista tuleville. Maahanmuuttajien osaamisen ja verkostojen hyödyntäminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Kasvava kansainvälisyys vaikuttaa henkiseen kulttuuriympäristöön avartavasti. Välillisesti kestävä liiketoiminta tuottaa hyvää, joka näkyy myös kasvavina verotuloina ja sitä kautta mahdollisuutena huolehtia paremmin kulttuuriympäristöstä.
Ympäristöosaaminen 8 9
Tuotteiden vähähiilisyyden ja vihreyden merkitys korostuu hankkeessa tehtävässä kv-markkinoinnissa. Yritysten on panostettava asiaan entistä vahvemmin, ja hanke voi myös toimia sysäyksenä yrityksen osaamisen omaehtoiselle kehittämiselle.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-