Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77784

Hankkeen nimi: Kram MarkOps – Skaalautuva palveluratkaisu b2b-markkinoinnin toiminnan tehostamiseen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KRAM MARKOPS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2330856-9

Jakeluosoite: Tallberginkatu 2 A

Puhelinnumero: +358504698780

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: https://www.kram.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anni Hakkarainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja/myynti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.hakkarainen(at)kram.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 913 4148

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa tuotteistetaan Suhdetoimisto Kram Oy:n osaaminen skaalautuvaksi Kram MarkOps -palveluratkaisuksi. Kram MarkOps -palveluratkaisu mahdollistaa b2b-markkinointiorganisaatioiden sisäiseten prosessien ja tehokkuuden kehittämisen. Kehittämishanke on ensimmäinen vaihe yrityksen pidemmän tähtäimen kansainvälistymis- ja tuotekehitysstrategiaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 240

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 614

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 614

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tallberginkatu 2 A

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Liiketoiminnan kokonaissuunnittelussa arvioidaan sukupuolinäkökulmaa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Liiketoiminnan kokonaissuunnittelussa arvioidaan sukupuolinäkökulmaa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tuotteistettiin Kram MarkOps Oy:n osaaminen skaalautuvaksi MarkOps-konseptiksi. Konsepti mahdollistaa b2b-markkinointiorganisaatioiden sisäisten prosessien ja tehokkuuden kehittämisen.