Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77789

Hankkeen nimi: Digitaalinen Merikarhu 2.0

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1958694-5

Jakeluosoite: Kymenlaaksonkatu 29

Puhelinnumero: 010 395 9000

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.ekami.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Immonen Tuula Kaarina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.immonen(at)ekami.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 581 7333

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalinen Merikarhu 2.0-hankkeessa selvitetään automatiikan ja koneoppimisen sekä älykkäiden järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia Merikarhu -koululaivan polttoainetalouden parantamisessa ja päästöjen kustannustehokkaassa vähentämisessä. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta käyttää seostettuja polttoaineita ja tästä saatavaa hyötyä. Hankkeessa pyritään myös luomaan digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat Merikarhun käyttöä sekä koululaivana että sidosryhmien toimintoja tukevana harjoitusyksikkönä. Lisäksi luodaan ja pilotoidaan pedagogisesti toimiva kokonaisuus digitaalisessa toimintaympäristössä toteutettavia kemikaalintorjunta-, öljyntorjunta- sekä palontorjuntaharjoituksia yhteistyössä HaminaKotka Satama Oy:n kanssa sekä selvitetään mahdollisuutta käyttää Merikarhua alueellisen palontorjunnan ja öljyntorjunnan tukena.

Digitaalinen Merikarhu 2.0-hanke koostuu kolmesta työpaketista:
TP1: Älykkäät järjestelmät polttoainetalouden optimointiin
TP2: Virtuaaliset oppimisympäristöt
TP3: Turvallisuusharjoitukset

Näiden työpakettien tuloksena kehitetään taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä järjestelmiä aluksen operointiin, kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä palvelemaan sidosryhmien tarpeita sekä kehitetään HaminaKotka Satama Oy:n harjoitustoimintaa siten, että toimintaa pystytään pedagogisesti toimivin menetelmin toteuttamaan myös esimerkiksi kokoontumisrajoitusten aikana ja että harjoitukset ovat helpommin eri toimijoiden eri henkilöstöryhmien saavutettavissa.

Hanke lisää merenkulkualan koulutusten houkuttelevuutta kaikkien sukupuolien näkökulmasta lisäämällä digitalisaation hyödyntämistä koulutuksessa. Hankkeessa edistetään kestävää kehitystä kehittämällä menetelmiä aluksen polttoaineen kulutuksen optimointiin ja päästövähennyksiin. Kehittämistoimenpiteet lisäävät ympäristötietoisuutta ja vahvistavat ympäristöosaamista. Hankkeella on vaikutusta taloudelliseen kestävyyteen. Paikallisen elinkeinorakenteen sekä aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistavoitetta edistetään suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteistyössä yritysten kanssa uusia turvallisuuteen ja ympäristöosaamisen parantamiseen liittyviä harjoituksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat kaikki koululaiva Merikarhun käyttäjäryhmät, kuten Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä myös Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n asiakkaat, kuten Finnpilot sekä varustamot. Toisena suurena kohderyhmänä on HaminaKotka Sataman nestesatamassa toimivat yritykset ja niiden työntekijät. Lisäksi Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on jo aiemmin tehnyt koululaivaan liittyvää yhteistyötä mm. Finnpilotin, tullin, Kymenlaakson pelastuslaitoksen, rajavartiolaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat varustamot ja koko merenkulkuala, jotka saattavat myöhemmin saada omaan toimintaansa hyötyä hankkeen tuloksista kehittyvän vähähiilisen teknologian myötä. Oppilaitokset, jotka Merikarhua käyttävät, myös kouluttavat näille toimijoille ammattimaista tulevaisuuden työvoimaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 277 793

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 256 871

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 396 846

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 366 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kymenlaaksonkatu 29

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Merenkulkualan opiskelijoista n. 80-90 % on miehiä. Hankkeessa pyritään lisäämään alan houkuttelevuutta modernisoimalla alan koulutusta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvonäkökulma on huomioitu hankkeensuunnittelussa. Hankkeen kohderyhmään ja pilottikoulutuksiin pyritään ottamaan mukaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jolloin molempien sukupuolten näkemykset tulevat huomioiduksi koulutusten tavoitteissa. Pyritään lisäämään merenkulun koulutusalojen houkuttelevuutta vähemmistönnäkökulmasta digitalisaaation avulla. Koulutusten markkinoinnilla pyritään saavuttamaan opiskelijoiden tasaisempi sukupuolijakauma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke tukee välillisesti sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Hankkeessa pyritään optimoimaan polttoaineen kulutusta sekä selvittämään mahdollisuutta seostettujen polttoaineiden käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Hankkeessa pyritään vähentämään päästöjä selvittämällä seostettujen polttoaineiden käyttömahdollisuutta sekä optimoimalla polttoainetaloutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, mutta päästöjen vähentämiseen tähtäävä työ voi välillisesti vaikuttaa tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, mutta päästöjen vähentämiseen tähtäävä työ voi välillisesti vaikuttaa tähän
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin, mutta päästöjen vähentämiseen tähtäävä työ voi välillisesti vaikuttaa tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta materiaalien ja jätteiden käyttöön, mutta polttoainetalouden optimoitiin liittyvä kehitystyö voi välillisesti vaikuttaa tähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 0
Hankkeessa selvitetään seostettujen polttoaineiden käyttömahdollisuus, joka vaikutta suoraan tähän horisontaaliseen tavoitteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankkeessa toteutetaan HaminaKotka Sataman toimijoiden turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien harjoitusten kehittämistyötä, jolla on suora vaikutus paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hankkeessa tuotetaan uusia harjoituksia yhteistyössä yritysten kanssa. Toimenpiteellä on suora vaikutus tähän horisontaaliseen tavoitteeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Hankkeessa seurataan aluksen päästöjä ja vähentämistä sensoritekniikan ja koneoppimisen avulla. Toimenpiteellä on suora positiivinen vaikutus liikkumisen ja logistiikan taloudelliseen kestävyyteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta hyvinvointiin, mutta päästöjen vähentämiseen tähtäävä työ vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan ja sitä kautta voi välillisesti vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
n/a
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
n/a
Kulttuuriympäristö 0 0
n/a
Ympäristöosaaminen 7 0
Hankkeessa toteutettava aluksen päästöjen seuranta ja vähentäminen sensoritekniikan ja koneoppimisen avulla lisää ymmärrystä aihepiiristä ja parantaa ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaalinen Merikarhu 2.0 -hankkeessa selvitettiin automatiikan ja koneoppimisen sekä älykkäiden järjestelmien mahdollisuuksia tukea koululaiva Merikarhun polttoainetalouden parantamista ja päästöjen kustannustehokasta vähentämistä. Hankkeen aikana saatiin Merikarhun automaatiojärjestelmä päivitettyä vastaamaan nykypäivän vaatimuksia sekä luotua järjestelmien verkosto, joka pystyy keräämään tarvittavaa dataa liittyen navigointi- sekä polttoainelaskentaan. Tällä tavalla koululaivasta kerättyä dataa pystytään pitkällä aikavälillä analysoimaan, ja polttoainetehokkuutta optimoimaan.

Hankkeessa luotiin erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat opiskelua Merikarhulla, mutta myös jatkuvaa oppimista laivajakson ulkopuolella. Tämä mahdollistaa opetuksen ja koulutuksen kehittämisen modernimpaan suuntaan sekä tukee opiskelijoiden erilaisia oppimistyylejä. Hankkeessa luotiin yhdessä HaminaKotkan sataman sekä pelastuslaitoksen kanssa digitaaliset turvallisuusharjoitukset öljyntorjunta- ja palontorjuntaharjoituksille. Luodut harjoitukset tukevat täydentävästi varsinaisia paikan päällä tapahtuvia harjoituksia sekä toimivat uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina. Hankkeessa myös selvitettiin Merikarhun käyttöä sidosryhmien toimintoja tukevana harjoitusyksikkönä.

Hankkeen tulokset ovat konkreettisia parannuksia merenkulku- ja satama -alalle, ja tulokset vaikuttavat positiivisesti ympäristöön, ammattilaisten työvalmiuksiin ja laaja-alaiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien välillä.