Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77790

Hankkeen nimi: Mustola - portti Saimaalle

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: PL 11

Puhelinnumero: 05 6161

Postinumero: 53101

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Eskman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.eskman(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407683113

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Saimaan kananvan sulkujen peruskorjaus tulevina vuosina on yksi Suomen suurimpia rakennushankkeita. Hankkeella on välittömiä ja välillisiä aluetalousvaikutuksia Lappeenrantaan, Saimaan alueelle ja jo lyhyellä tähtäimellä koko Suomen rakennusteollisuudelle. Kanavainvestoinnin perusteella parantuvat vesiliikenneyhteydet ovat merkittävä mahdollisuus laivaliikenteen kasvulle ja Saimaan alueen teollisuuden ja matkailun kilpailukyvyn kehitykselle. Hanke on Lappeenrannan kaupungin strategian kannalta merkittävä.
Lappeenrannan tulee varautua rakennushankkeen ja sisävesiliikenteen kasvumahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen. Tämä edellyttää Mustolan kehittämisstrategian laadinnan, sulkujen pidennyshankkeen aikaisen yritysten aktivoinnin, yritysverkoston luomisen logistiikan (vesi- ja raideliikenne) ja sijoittumistyön osalta tuotteistamisen ja sijoittumismarkkinoinnin käynnistämisen. Strategia tulee sisältämään suunnitelman sisävesiliikennettä palvelevien satamien yhteistyömalleista sekä vesiliikenteen kehitysmahdollisuuksien kytkennästä ajankohtaisiin muihin kehityshankkeisiin ja kehitystoimiin kuten meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonepäästöjä koskevaan periaatepäätökseen (luonnos). Suunnitelma ja sen kehittämisstrategia laaditaan tiiviissä vuoropuhelussa yritysten ja sidosryhmien kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset, tavaravirtojen toimittajat, satamapalveluita tuottavat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hanke mahdollistaa kaikille Saimaan alueen kaupungeille ja maakunnille mahdollisuuden edistää omia vesiliikenteeseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyviä tavoitteita. Vesikuljetusväylien varrella olevien yritysten, teollisuusalueiden ja muiden kuljetusmuotojen kilpailukyvyn nousu parantaa alueen kaupunkien ja kuntien elinvoimaa kestävällä tavalla. Satamatoimintojen kilpailukyvyn nostamiseksi tarjolla olevat teknologiat avaavat mahdollisuuden satamatoimintojen rakenteelliseen tarkasteluun omistajien yhteistyönä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 1

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Noudatamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lappeenrannan kaupungilla on voimassa oleva yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toimintaohje jota noudatetaan. Sukupuolella ei ole hankkeessa työskentelyn kannalta merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Noudatamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Hankkeen työntekijöitä ei valita sukupuolen perusteella. Myös hankkeen yhteistyöyrityksien ja ostopalveluita tuottavien yritysten kanssa pyritään ottamaan huomioon kaikkien sukupuolien edustajat yrityksissä. Projektin edetessä kaikki esille tulleet kommentit ja näkökulmat otetaan huomioon kommentin esittäjän sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Noudatamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, mhankkeella ei ole merkitystä sukupuolinäkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kyse on strategian laadinnasta ja sijoittumismarkkinointiin liittyvästä tuotteistamisesta. Sijoittumismarkkoinnissa huomioidaan ja tuodaan vahvasti esille kestävän kehityksen teemat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Kyse on strategian laadinnasta ja sijoittumismarkkinointiin liittyvästä tuotteistamisesta. Tavoitteena hiilineutraali satama.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kyse on strategian laadinnasta ja sijoittumismarkkinointiin liittyvästä tuotteistamisesta. Sijoittumismarkkoinnissa huomioidaan ja tuodaan vahvasti esille kestävän kehityksen teemat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Kyse on strategian laadinnasta ja sijoittumismarkkinointiin liittyvästä tuotteistamisesta. Kehittämissuunnitelmassa ja investointisuunnitelmassa huomioitava asia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei natura kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Ekosysteemin kehittämisessä huomioitava materiaalivirrat ja jätteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Huomioiminen esim. investointisuunnitelmassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 6
Uuden klusterin kokoaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Arvoketjun puuttuvien osien aktivointi
Liikkuminen ja logistiikka 0 9
Välilliä vaikutuksia raide- ja vesiliikenteeseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Pitkällä aikajänteellä työpaikkavaikutusten kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta. Matkailullisesta näkökulmasta teollisuuskulttuurin esille nosto yksi mahdollisuus kehittämisaihiona.
Ympäristöosaaminen 0 6
Kestävä kehitys ja hiilineutraalius visiona satamatoiminnoille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-