Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77801

Hankkeen nimi: Uutta arvoa liiketoimintaan digitalisilla työkaluilla

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PEKKA TOLVANEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1628537-0

Jakeluosoite: Pankonkatu 18

Puhelinnumero: +358 400 604 858

Postinumero: 94700

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: www.pekkatolvanen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laurila Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.laurila(at)pekkatolvanen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 604 858

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisten prosessien ja dataan perustuvan uuden arvonluonnin kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 107

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 107

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pankonkatu 18

Postinumero: 94700

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alalla saatavilla vähän naistyöntekijöitä vielä tässä vaiheessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena on lisätä naistyöntekijöitä myös teknisen osaamisen kautta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole mahdollista tällä hankkeella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Tehokkaampi resurssien käyttö, papereista eroon
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Ajotapa- ja kulutusseuranta kuljettajakohtaisesti, oikeita kaluston siirtoja
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hyvä kaluston kunto ja ennakkohuolto
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Oikeanlainen ja uusiutuva kalusto
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Oikeat materiaalit ja vähemmän jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Seurataan kehititystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hanke kaikkinensa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Tämä hanke edistää
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Turha liikkuminen vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke edistää
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Lisää naistyöpaikkoja
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 1 1
Yleisen hyvinvoinnin kautta
Ympäristöosaaminen 4 4
Oma-aloitteinen kehitystyö

9 Loppuraportin tiivistelmä

Liiketoimintaa on kehitetty digitaalisten prosessien ja dataan perustuvan uuden arvonluonnin kautta